Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

צהירה

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
צהירה

מעבר של גרם שמיים במצהר (מרידיאן), כאשר גובהו של האובייקט ביחס לאופק הנו במקסימום.