Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

חוקי קפלר

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
חוקי קפלר

חוקים המגדירים את מסלולם של כוכבי הלכת במערכת השמש שלנו. נוסחו במאה ה-17 על ידי יוהנס קפלר.

סרט: החוק הראשון של קפלר (תנועת לווין במסלול אליפטי והמקרה האפשרי של מסלול מעגלי)

סרט: החוק השני של קפלר (א) (ניסוח חוק השטחים והמחשתו עבור לווין הנע סביב כדור הארץ)

סרט: החוק השני של קפלר (ב) (המהירות המשתנה; אי התלות במסת הלווין)

סרט: החוק השלישי של קפלר

 

ראו גם המונח: נתוני מסלול