Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

פוטומטריה

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
פוטומטריה

מדידת שטף האור הנראה - מגרם שמים.  בדרך כלל מבוצע על ידי כיוון הטלסקופ אל עבר האובייקט, וכימות של עוצמת המטען הנצבר על הפיקסלים של שבב המצלמה. (בהירות נראית)

 

להרחבה:

עבודות חקר באסטרונומיה באסטרו-נט

כרטיסיות מידע כוכבי הלכת

גדלים ומרחקים ביקום

 

מדידת קוטר הירח והשמש

פוטומטריה וטריאנגולציה

 

ראו גם הערך: בהירות מוחלטת , גודל זוויתי , פרלקסה של כוכבים , רזולוציית צילום