Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

קווי בליעה

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
קווי בליעה

אסופת תדרים של קרינה אלקטרומגנטית, הנבלעת בחומר כשהיא פוגשת בו. מתבטא בתור 'פסים כהים' המצולמים בספקטרה של האובייקט הנמדד.

קווי בליעה יופיעו בספקטרום האובייקט אם קיים למשל חומר קר/סופח, הממוקם בין המקור המאיר והמשקיף. החומר הסופח יכול להיות לדוגמה השכבות החיצוניות של כוכב, ענן של גז בין-כוכבי או ענן של אבק

 

להרחבה:

ערפילית

מדידת המרחק לכוכבים

סטפן בולצמן

חור שחור

גוף שחור

דיאגרמת HR

עקומת אור

קשת