Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

בהירות מוחלטת

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
בהירות מוחלטת

בהירות מוחלטתהגודל המוחלט של כוכב - היא בהירותו של הכוכב הנבדק, כפי שהיה נראה אם היה נתון במרחק של 10 פרסק (1 פרסק=3.2~ שנות אור) מאיתנו.

כדי להמיר את הבהירות הנצפית של כוכב (הבהירות הנראית) לגודל מוחלט, עלינו לדעת את המרחק אליו.

לחליפין, אם אנו יודעים את המרחק ואת הבהירות הנראית של הכוכב, באפשרותנו לחשב הבהירות המוחלטת שלו. שני החישובים נעשים באמצעות הביטוי המתמטי:

\(m-M=5log ({d\over 10})\)

 

כאשר:

m - בהירות נראית

M - בהירות מוחלטת

d - המרחק בפרסק

 

טבלה: נתונים לאובייקטים נבחרים - בהירות נראית, בהירות מוחלטת ומרחק

שם האובייקט m
M
d [פרסק]
השמש -26.8 4.83
Alpha Centauri -0.3 4.1 1.3
Canopus -0.72 -3.1 30.1
Rigel 0.14 -7.1 276.1
Deneb 1.26 -7.1

490.8

 

להרחבה:

מדידת קוטר הירח

מדידת קור הסילון בגלקסיה M87

מדידת המרחק לכוכבים

מרחקים וגדלים ביקום

חוק סטפן-בולצמן 

 

ראו גם הערך -

דיאגרמת HR

עקומת אור

 

גודל זוויתי

בהירות נראית

אלבדו

אורך גל

מדידת המרחק לכוכבים

פרסק

פוטומטריה