Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

לכוכב הלכת חמה אטמוספירה קלושה ביותר, המורכבת בעיקר מאטומים של הליום שנלכדו מרוח השמש.