Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

לכוכב הלכת שבתאי הצפיפות הסגולית הקטנה ביותר מכל כוכב הלכת.

צפיפותו כה קטנה - עד כדי שהוא יכול לצוף על פני המים.