Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

"כוכב הערב / השחר" הוא למעשה כוכב הלכת נוגה. ניתן לצפות בפלנטה לאחר שקיעת החמה או לפני הזריחה. תלוי במועד הצפייה.