צילום ועיבוד מידע - http://www.bareket-astro.com/telescope-and-astronomical-data-processing 2018-10-15T19:17:48+03:00 Bareket website Joomla! - Open Source Content Management Asteroid 2012 DA14 flyby LIVE WEBCAST 2013-02-10T00:00:00+02:00 2013-02-10T00:00:00+02:00 http://www.bareket-astro.com/en/astronomical-webcasts/asteroid-2012-da14-flyby-webcast.html <p>&nbsp;<strong>[<a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/near-earth-asteroid-2012-da14.html" target="_self">Hebrew</a>]</strong></p> <h3 style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</h3> <h3 dir="ltr" style="text-align: center;">Asteroid 2012 DA14 &ndash; Earth Flyby. <br />Tune in for a live free webcast! | 02/15/2013 20:15UTC</h3> <h3 dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;</h3> <p dir="ltr" style="text-align: left;"><br />Small near-Earth asteroid 2012 DA14 will pass very close to Earth on February 15. A record close approach for a known object of this size<br /><br />The Asteroid will pass so close that it will pass inside the ring of geosynchronous weather and communications satellites. The Asteroid is not considered to be at a collision course with Earth. <br />The flyby will provide a unique opportunity for researchers to study a near-Earth object up close. The <a href="http://www.bareket-astro.com/about-the-bareket-observatory/latest-astronomical-outreach-activities-israel.html" target="_self">Bareket observatory in Israel</a> will offer a special Live view of the close approach, using a <a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/remote-robotic-internet-telescope-ccd-imaging.html" target="_self">remote Telescope accessible via the Internet</a>.<br /><br /><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>NEW</strong></span> - <strong>watch the first batch of materials from the live webcast!&nbsp; (more to follow - stay tuned)<br /> <img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/asteroid_2012_da14_s.gif" alt="asteroid_2012_da14_s" width="600" height="404" /></strong><br /><br /></p> <p dir="ltr" style="text-align: left;">Archive footage:</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;<iframe src="http://www.bareket-astro.com///www.youtube.com/embed/KiNg0QRIchQ?rel=0&amp;wmode=opaque" allowfullscreen="true" frameborder="0" width="640" height="527"></iframe></p> <p dir="ltr" style="text-align: left;"><br /><br /><span style="color: #333333;"><strong>The webcast taook place at: 02/15/2013 at 20:15UTC, for a duration of about&nbsp;3 hours.</strong></span><br /><a href="http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Asteroid+2012+DA14+flyby+LIVE+WEBCAST+%7C+Bareket+observatory,+Israel&amp;iso=20130215T20&amp;p1=110&amp;ah=2" target="_blank">CLICK HERE FOR A TIME COUNTER - ADAPTED TO YOUR CITY</a><br /><span style="font-size: 8pt;"><strong><span style="color: #ff6600;"><br />&nbsp;</span></strong></span><span style="color: #333333;"><strong>* The website automaticaly directed the viewers to the Live feed, during the event.</strong></span><br /> <br /> <br />Since the data load from the incoming images is so extent, our system limits itself to refreshing about every 30 to 60 seconds. This means the image will appear static, then reset itself automaticaly. <br /><br /> If you watch for a period of perhaps 3 minutes or so, you will notice appreciable movement against the background stars (see an <a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/free-live-broadcast-of-comet-garradd-august-22.html" target="_self">example</a> for this relative motion at our <em>Comet P1 webcast</em> below). <br /> The Telescope tracking is set on the Asteroid itself, so it will appear to stay in place &ndash; while the background stars will move each time it refreshes. <br /><br /> There can also be unforeseen glitches, (such as viewer overload) so please be patient! You don&rsquo;t have to click anywhere else &ndash; when the broadcast is happening it will be right here...<br /><br /><img style="float: left;" src="http://www.sen.com/uploads/articles/Original/46a9400522c14155bac7889965b7dc7b.jpg" alt="asteroid" width="350" /><br /> Image: Asteroids. Credit - NASA,JPL<br /> <br /> <br /><span style="color: #800000;"><strong>Further information:<br /> </strong></span><br /> 1. Watch the after session movie from the Bareket observatory's <strong><a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/free-live-broadcast-of-comet-garradd-august-22.html" target="_self">Live webcast of Comet P1 Garradd</a></strong> with Universe today<br />This was a 6 hour live feed of the comet, opened a window to the universe for teachers, students and the general public. During the event more than 400 long exposure images was captured. The Internet telescope pinpointed the comet's core with extreame accuracy.<br /><br /><br />2. <strong><a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/nasa-deep-space-objects-live-webcast.html" target="_self">Live NASA Deep space voyage - by the Bareket observatory remote Internet Telescope </a></strong>Using a sophisticated <a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/remote-robotic-internet-telescope-ccd-imaging.html" target="_self">Robotic Internet accessible Telescope</a> and a super sensitive cooled CCD camera, special musical image sonifications for those who are blind and an expert astronomer who will provide live explanations - every one will have the ability to enjoy from his/her special private journey through space-time.<br /><br />The public was encourage to submit their "ask the astronomer" questions, via a dedicated online form, before or during the live event. The event was broadcasted Live at NASA website as well as at the Bareket observatory's web site. There were total of 2 independed webcasts, each one took about 1.5 hours in duration.<br /><br /><br />3. Project "<strong><a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/high-school-students-monitoring-asteroids-school.html" target="_self">Asteroid discoveries by high-school students</a></strong>" (Hebrew): monitoring and search for asteroids and near Earth objects, by high school students<br /><br /><br />4. <strong><a href="http://www.bareket-astro.com/about-the-bareket-observatory/latest-astronomical-outreach-activities-israel.html" target="_self">Outreach Astronomy activities</a></strong> - with emphasize on promoting peace in the middle east<br /> <a href="http://www.heavens-above.com/2012da14.aspx?lat=30.96086&amp;lng=35.00977&amp;loc=Unspecified&amp;alt=0&amp;tz=Israel" target="_self"><img style="margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" src="http://www.heavens-above.com/NEAFlybyChart.ashx?lat=30.96086&amp;lng=35.00977&amp;loc=Unspecified&amp;alt=0&amp;tz=Israel&amp;size=800&amp;t=56338.812500&amp;dur=21600" alt="neo" width="300" /></a><br /> Photo: Asteroid path, for the local skies. <span style="color: #808080;"><strong>Courtesy heavens-above&nbsp;</strong></span><br /><br />&nbsp;<br /><br /><br /> <a href="http://www.shop.bareket-astro.com/" target="_self"><img style="float: left;" src="http://www.shop.bareket-astro.com/templates/theme259/images/logo.png" alt="EMERALD&trade; - Digital Fulldome Theaters and Planetariums, immersive visualization system" /></a><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #800000;"><strong>Educators &amp; Astronomy science centers</strong></span>&nbsp;<br /> <br />may also be interested in projecting the live feed on their<br /> <br /><strong><a href="http://www.shop.bareket-astro.com/emerald-planetarium/inflatable-planetarium-domes.html" target="_self">Planetarium dome</a> </strong>using a<strong> <a href="http://www.shop.bareket-astro.com/" target="_self">Digital planetarium projector</a></strong><br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /><br /><span style="color: #993300;"><strong>Movie: 'Voyage into the deep space' | Bareket observatory's Internet Telescope&nbsp;&amp; NASA</strong></span><br /><strong><span style="color: #000000;">{vimeo width="640" height="480"}37853871{/vimeo}<br />&nbsp;</span></strong></p> <p>&nbsp;<strong>[<a href="live-astronomical-web-cast/near-earth-asteroid-2012-da14.html" target="_self">Hebrew</a>]</strong></p> <h3 style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</h3> <h3 dir="ltr" style="text-align: center;">Asteroid 2012 DA14 &ndash; Earth Flyby. <br />Tune in for a live free webcast! | 02/15/2013 20:15UTC</h3> <h3 dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;</h3> <p dir="ltr" style="text-align: left;"><br />Small near-Earth asteroid 2012 DA14 will pass very close to Earth on February 15. A record close approach for a known object of this size<br /><br />The Asteroid will pass so close that it will pass inside the ring of geosynchronous weather and communications satellites. The Asteroid is not considered to be at a collision course with Earth. <br />The flyby will provide a unique opportunity for researchers to study a near-Earth object up close. The <a href="about-the-bareket-observatory/latest-astronomical-outreach-activities-israel.html" target="_self">Bareket observatory in Israel</a> will offer a special Live view of the close approach, using a <a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/remote-robotic-internet-telescope-ccd-imaging.html" target="_self">remote Telescope accessible via the Internet</a>.<br /><br /><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>NEW</strong></span> - <strong>watch the first batch of materials from the live webcast!&nbsp; (more to follow - stay tuned)<br /> <img src="images/stories/Planets/asteroid_2012_da14_s.gif" alt="asteroid_2012_da14_s" width="600" height="404" /></strong><br /><br /></p> <p dir="ltr" style="text-align: left;">Archive footage:</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;<iframe src="//www.youtube.com/embed/KiNg0QRIchQ?rel=0&amp;wmode=opaque" allowfullscreen="true" frameborder="0" width="640" height="527"></iframe></p> <p dir="ltr" style="text-align: left;"><br /><br /><span style="color: #333333;"><strong>The webcast taook place at: 02/15/2013 at 20:15UTC, for a duration of about&nbsp;3 hours.</strong></span><br /><a href="http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Asteroid+2012+DA14+flyby+LIVE+WEBCAST+%7C+Bareket+observatory,+Israel&amp;iso=20130215T20&amp;p1=110&amp;ah=2" target="_blank">CLICK HERE FOR A TIME COUNTER - ADAPTED TO YOUR CITY</a><br /><span style="font-size: 8pt;"><strong><span style="color: #ff6600;"><br />&nbsp;</span></strong></span><span style="color: #333333;"><strong>* The website automaticaly directed the viewers to the Live feed, during the event.</strong></span><br /> <br /> <br />Since the data load from the incoming images is so extent, our system limits itself to refreshing about every 30 to 60 seconds. This means the image will appear static, then reset itself automaticaly. <br /><br /> If you watch for a period of perhaps 3 minutes or so, you will notice appreciable movement against the background stars (see an <a href="live-astronomical-web-cast/free-live-broadcast-of-comet-garradd-august-22.html" target="_self">example</a> for this relative motion at our <em>Comet P1 webcast</em> below). <br /> The Telescope tracking is set on the Asteroid itself, so it will appear to stay in place &ndash; while the background stars will move each time it refreshes. <br /><br /> There can also be unforeseen glitches, (such as viewer overload) so please be patient! You don&rsquo;t have to click anywhere else &ndash; when the broadcast is happening it will be right here...<br /><br /><img style="float: left;" src="http://www.sen.com/uploads/articles/Original/46a9400522c14155bac7889965b7dc7b.jpg" alt="asteroid" width="350" /><br /> Image: Asteroids. Credit - NASA,JPL<br /> <br /> <br /><span style="color: #800000;"><strong>Further information:<br /> </strong></span><br /> 1. Watch the after session movie from the Bareket observatory's <strong><a href="live-astronomical-web-cast/free-live-broadcast-of-comet-garradd-august-22.html" target="_self">Live webcast of Comet P1 Garradd</a></strong> with Universe today<br />This was a 6 hour live feed of the comet, opened a window to the universe for teachers, students and the general public. During the event more than 400 long exposure images was captured. The Internet telescope pinpointed the comet's core with extreame accuracy.<br /><br /><br />2. <strong><a href="live-astronomical-web-cast/nasa-deep-space-objects-live-webcast.html" target="_self">Live NASA Deep space voyage - by the Bareket observatory remote Internet Telescope </a></strong>Using a sophisticated <a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/remote-robotic-internet-telescope-ccd-imaging.html" target="_self">Robotic Internet accessible Telescope</a> and a super sensitive cooled CCD camera, special musical image sonifications for those who are blind and an expert astronomer who will provide live explanations - every one will have the ability to enjoy from his/her special private journey through space-time.<br /><br />The public was encourage to submit their "ask the astronomer" questions, via a dedicated online form, before or during the live event. The event was broadcasted Live at NASA website as well as at the Bareket observatory's web site. There were total of 2 independed webcasts, each one took about 1.5 hours in duration.<br /><br /><br />3. Project "<strong><a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/high-school-students-monitoring-asteroids-school.html" target="_self">Asteroid discoveries by high-school students</a></strong>" (Hebrew): monitoring and search for asteroids and near Earth objects, by high school students<br /><br /><br />4. <strong><a href="about-the-bareket-observatory/latest-astronomical-outreach-activities-israel.html" target="_self">Outreach Astronomy activities</a></strong> - with emphasize on promoting peace in the middle east<br /> <a href="http://www.heavens-above.com/2012da14.aspx?lat=30.96086&amp;lng=35.00977&amp;loc=Unspecified&amp;alt=0&amp;tz=Israel" target="_self"><img style="margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" src="http://www.heavens-above.com/NEAFlybyChart.ashx?lat=30.96086&amp;lng=35.00977&amp;loc=Unspecified&amp;alt=0&amp;tz=Israel&amp;size=800&amp;t=56338.812500&amp;dur=21600" alt="neo" width="300" /></a><br /> Photo: Asteroid path, for the local skies. <span style="color: #808080;"><strong>Courtesy heavens-above&nbsp;</strong></span><br /><br />&nbsp;<br /><br /><br /> <a href="http://www.shop.bareket-astro.com/" target="_self"><img style="float: left;" src="http://www.shop.bareket-astro.com/templates/theme259/images/logo.png" alt="EMERALD&trade; - Digital Fulldome Theaters and Planetariums, immersive visualization system" /></a><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #800000;"><strong>Educators &amp; Astronomy science centers</strong></span>&nbsp;<br /> <br />may also be interested in projecting the live feed on their<br /> <br /><strong><a href="http://www.shop.bareket-astro.com/emerald-planetarium/inflatable-planetarium-domes.html" target="_self">Planetarium dome</a> </strong>using a<strong> <a href="http://www.shop.bareket-astro.com/" target="_self">Digital planetarium projector</a></strong><br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /><br /><span style="color: #993300;"><strong>Movie: 'Voyage into the deep space' | Bareket observatory's Internet Telescope&nbsp;&amp; NASA</strong></span><br /><strong><span style="color: #000000;">{vimeo width="640" height="480"}37853871{/vimeo}<br />&nbsp;</span></strong></p> Giant Asteroid 3122 Florence passes Earth - LIVE WEBCAST 2017-08-26T13:06:40+03:00 2017-08-26T13:06:40+03:00 http://www.bareket-astro.com/en/astronomical-webcasts/giant-asteroid-3122-florence-passes-earth-live-webcast.html Bareket <h3 style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17pt; font-weight: bold; text-align: center;">Asteroid </span><span style="color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17pt; font-weight: bold; text-align: center;">3122 Florence</span><span style="color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17pt; font-weight: bold; text-align: center;">&nbsp;&ndash; Earth Flyby!&nbsp;</span></h3> <h3 style="text-align: center;" dir="ltr">Tune in for a live free webcast! | <a href="https://www.timeanddate.com/countdown/launch?p0=676&amp;iso=20170901T22&amp;msg=Giant%20Asteroid%203122%20Florence%20passes%20Earth%20-%20LIVE%20WEBCAST">09/01/2017 19:00UTC</a></h3> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;<iframe src="http://www.bareket-astro.com///www.youtube.com/embed/c_iqj9yozMc?rel=0&amp;autoplay=1&amp;loop=1&amp;playlist=c_iqj9yozMc&amp;wmode=opaque" allowfullscreen="true" frameborder="0" width="524" height="429"></iframe></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="color: #808080; font-size: 16px; text-align: center;">Movie: images from the live telescope session, of Asteroid 3122 Florence</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align: left;"><span style="color: #808080; font-size: 16px; text-align: center;"></span><br /><span style="font-size: 14pt;">Asteroid 3122 Florence (1981 ET3) will pass very close to Earth on&nbsp;Sept. 1.</span></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">Even at its closest, it will remain at a distance of about 4.4 million miles from Earth (~0.047 AU), &nbsp;at over 18 times the Earth-moon distance.&nbsp;It won&rsquo;t come this close again until after the year 2500.&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">This space rock size is estimated in at least 2.7 miles (4.35 km) in diameter while its velocity at about 30,250 miles per hour (~48,700 km/h).</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">Asteroid 3122 Florence classified as <a href="https://cneos.jpl.nasa.gov/about/neo_groups.html">Potentially Hazardous&nbsp;Asteroid</a>, it is not considered to be at a collision course with Earth.</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><iframe src="http://www.bareket-astro.com///www.youtube.com/embed/pd8Xm716Dds?rel=0&amp;autoplay=1&amp;loop=1&amp;playlist=pd8Xm716Dds&amp;wmode=opaque" allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" width="482" height="396"></iframe></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #808080;">Movie: Initial images from the telescope, of Asteroid 3122 Florence</span></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #808080;"></span>&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">The flyby will provide a unique opportunity for researchers to <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=471:asteroid-3d-printing-3d-models-of-celestial-targets&amp;catid=92&amp;Itemid=3298">study a near-Earth object up close</a>.</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">The <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=414:the-bareket-observatory&amp;catid=76&amp;Itemid=3210" target="_self">Bareket observatory in Israel</a> will offer a special Live view of the close approach, using a <a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/remote-robotic-internet-telescope-ccd-imaging.html" target="_self">remote Telescope accessible via the Internet</a>.<br /><br /></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #333333;"><strong>The webcast take place at: 09/01/2017 at 19:00UTC, for a duration of about&nbsp;3 hours.</strong></span><br /><a href="https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?iso=20170901T2200&amp;p1=676&amp;msg=Giant%20Asteroid%203122%20Florence%20passes%20Earth%20-%20LIVE%20WEBCAST&amp;fromtheme=launch" target="_blank">CLICK HERE FOR A TIME COUNTER - ADAPTED TO YOUR CITY</a><span style="font-size: 8pt;"><strong><span style="color: #ff6600;"><br />&nbsp;</span> </strong> </span><span style="color: #333333;"><strong>* The website automatically refresh the latest image, during the event.</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><strong>

The image will be Auto-Refreshed in...
Checking for new Image...
</strong></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;<a href="http://emerald-planetariums.com/">Emerald&trade; digital planetariums</a>&nbsp;<a href="http://emerald-planetariums.com/en/live-observatory-planetarium-connection.html">Live-observatory-planetarium connection users</a></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">are encouraged to tune in their planetariums to the live event</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><a href="http://emerald-planetariums.com"><img style="vertical-align: middle; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/planetarium/emerald_logo_white_border.png" alt="emerald logo white border" width="300" height="232" /></a><br style="font-size: 16px; text-align: left;" /><span style="font-size: 16px; text-align: left;"><a href="http://emerald-planetariums.com/en/"><br /></a></span></p> <h3 style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</h3> <p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: left;" dir="ltr">About the Live event</h3> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><span style="font-size: 14pt;">Since the data load from the incoming images is so extent, our system limits itself to refreshing about every 25 to 45 seconds. </span></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><span style="font-size: 14pt;">This means the image will appear static, then reset itself automatically.</span> <br /><br /> <span style="font-size: 14pt;">If you watch for a period of perhaps 3 minutes or so, you will notice appreciable movement against the background stars</span></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">See an <strong>example for this relative motion</strong> at our <em><a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=323:free-live-broadcast-of-comet-garradd-august-22&amp;catid=35&amp;Itemid=3219">Comet P1 webcast</a>, </em><a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=459:asteroid-1998-qe2-flyby&amp;catid=92&amp;Itemid=3289">Asteroid 1998 QE2 flyby </a>&nbsp;and <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=393:asteroid-2012-da14-flyby-webcast&amp;catid=92&amp;Itemid=3217">Asteroid 2012 DA14 </a>webcasts.</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><iframe src="http://www.bareket-astro.com///www.youtube.com/embed/5Ohn0f_Palk?rel=0&amp;wmode=opaque" frameborder="0" width="640" height="527" allowfullscreen="allowfullscreen" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></iframe></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #808080;">&nbsp;Movie: archive footage from the<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=323:free-live-broadcast-of-comet-garradd-august-22&amp;catid=35&amp;Itemid=3219"><span style="color: #808080;">&nbsp;C2009 P1 GARRADD COMET LIVE WEBCAST</span></a></span></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><span style="text-decoration: underline;"><strong>The Telescope tracking is set on the Asteroid itself</strong></span>, so it will appear to stay in place &ndash; while the background stars will move each time it refreshes. <br /><br /> There can also be unforeseen glitches, (such as viewer overload) so please be patient! You don&rsquo;t have to click anywhere else &ndash; when the broadcast is happening it will be right here...<br /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/asteroid_Ida.jpg" alt="asteroid Ida" /></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #808080;">Image: Asteroid Ida. Credit - NASA,JPL</span></p> <h3 style="text-align: left;" dir="ltr"><br /><br /><span style="color: #800000;"><strong><br /> </strong></span>Further information</h3> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><br /> 1. <strong>Watch&nbsp;<strong style="font-size: 16px; text-align: left;"><a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=323:free-live-broadcast-of-comet-garradd-august-22&amp;catid=35&amp;Itemid=3219" target="_self" style="color: #23527c; outline: 0px;">Comet P1 Garradd</a></strong> after session movie </strong>from the Bareket observatory<strong>&nbsp;</strong>&amp; Universe today<br />This was a 6 hour live feed of the comet, opened a window to the universe for teachers, students and the general public. During the event more than 400 long exposure images was captured. The Internet telescope pinpointed the comet's core with extreme accuracy.<br /><br /><br />2. <strong><a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/nasa-deep-space-objects-live-webcast.html" target="_self">Live NASA Deep space voyage - by the Bareket observatory remote Internet Telescope </a>Using a sophisticated</strong> <a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/remote-robotic-internet-telescope-ccd-imaging.html" target="_self">Robotic Internet accessible Telescope</a> and a super sensitive cooled CCD camera, special musical image sonifications for those who are blind and an expert astronomer who will provide live explanations - every one will have the ability to enjoy from his/her special private journey through space-time.<br /><br />The public was encourage to submit their "ask the astronomer" questions, via a dedicated online form, before or during the live event. The event was broadcasted Live at NASA website as well as at the Bareket observatory's web site. There were total of 2 Independent webcasts, each one took about 1.5 hours in duration.<br /><br /><br />3.<strong><a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=471:asteroid-3d-printing-3d-models-of-celestial-targets&amp;catid=92&amp;Itemid=3298"> Asteroid 3D modeling by high school students</a></strong>&nbsp;&amp; "<a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/high-school-students-monitoring-asteroids-school.html" target="_self">Asteroid discoveries by high-school students</a>" (Hebrew): monitoring and search for asteroids and near Earth objects, by high school students<br /><br /><br />4. <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=414:the-bareket-observatory&amp;catid=76&amp;Itemid=3210" target="_self"><strong>Outreach Astronomy activities</strong></a> - with emphasize on promoting science and peace in the middle east<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.shop.bareket-astro.com/" target="_self"><img style="float: left;" src="http://www.shop.bareket-astro.com/templates/theme259/images/logo.png" alt="EMERALD&trade; - Digital Fulldome Theaters and Planetariums, immersive visualization system" /></a><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #008080;"> <strong>Educators &amp; Astronomy science centers</strong>&nbsp;</span><br /><br />&nbsp; &nbsp; may also be interested in projecting the live feed on their<br /><br /><strong><a href="http://www.shop.bareket-astro.com/emerald-planetarium/inflatable-planetarium-domes.html" target="_self">Planetarium dome</a> </strong>using a<strong> <a href="http://www.shop.bareket-astro.com/" target="_self">Digital planetarium projector</a></strong><br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /></p> <h3 style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #333333;"><strong>Suggested Show<br /></strong></span></h3> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #333333;"><strong>'Voyage into the deep space' | Bareket observatory's Internet Telescope&nbsp;&amp; NASA</strong></span><br /><strong><span style="color: #000000;">{vimeo width="640" height="480"}37853871{/vimeo}<br />&nbsp;</span></strong></p> <p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17pt; font-weight: bold; text-align: center;">Asteroid </span><span style="color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17pt; font-weight: bold; text-align: center;">3122 Florence</span><span style="color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17pt; font-weight: bold; text-align: center;">&nbsp;&ndash; Earth Flyby!&nbsp;</span></h3> <h3 style="text-align: center;" dir="ltr">Tune in for a live free webcast! | <a href="https://www.timeanddate.com/countdown/launch?p0=676&amp;iso=20170901T22&amp;msg=Giant%20Asteroid%203122%20Florence%20passes%20Earth%20-%20LIVE%20WEBCAST">09/01/2017 19:00UTC</a></h3> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;<iframe src="//www.youtube.com/embed/c_iqj9yozMc?rel=0&amp;autoplay=1&amp;loop=1&amp;playlist=c_iqj9yozMc&amp;wmode=opaque" allowfullscreen="true" frameborder="0" width="524" height="429"></iframe></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="color: #808080; font-size: 16px; text-align: center;">Movie: images from the live telescope session, of Asteroid 3122 Florence</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align: left;"><span style="color: #808080; font-size: 16px; text-align: center;"></span><br /><span style="font-size: 14pt;">Asteroid 3122 Florence (1981 ET3) will pass very close to Earth on&nbsp;Sept. 1.</span></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">Even at its closest, it will remain at a distance of about 4.4 million miles from Earth (~0.047 AU), &nbsp;at over 18 times the Earth-moon distance.&nbsp;It won&rsquo;t come this close again until after the year 2500.&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">This space rock size is estimated in at least 2.7 miles (4.35 km) in diameter while its velocity at about 30,250 miles per hour (~48,700 km/h).</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">Asteroid 3122 Florence classified as <a href="https://cneos.jpl.nasa.gov/about/neo_groups.html">Potentially Hazardous&nbsp;Asteroid</a>, it is not considered to be at a collision course with Earth.</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><iframe src="//www.youtube.com/embed/pd8Xm716Dds?rel=0&amp;autoplay=1&amp;loop=1&amp;playlist=pd8Xm716Dds&amp;wmode=opaque" allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" width="482" height="396"></iframe></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #808080;">Movie: Initial images from the telescope, of Asteroid 3122 Florence</span></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #808080;"></span>&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">The flyby will provide a unique opportunity for researchers to <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=471:asteroid-3d-printing-3d-models-of-celestial-targets&amp;catid=92&amp;Itemid=3298">study a near-Earth object up close</a>.</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">The <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=414:the-bareket-observatory&amp;catid=76&amp;Itemid=3210" target="_self">Bareket observatory in Israel</a> will offer a special Live view of the close approach, using a <a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/remote-robotic-internet-telescope-ccd-imaging.html" target="_self">remote Telescope accessible via the Internet</a>.<br /><br /></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #333333;"><strong>The webcast take place at: 09/01/2017 at 19:00UTC, for a duration of about&nbsp;3 hours.</strong></span><br /><a href="https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?iso=20170901T2200&amp;p1=676&amp;msg=Giant%20Asteroid%203122%20Florence%20passes%20Earth%20-%20LIVE%20WEBCAST&amp;fromtheme=launch" target="_blank">CLICK HERE FOR A TIME COUNTER - ADAPTED TO YOUR CITY</a><span style="font-size: 8pt;"><strong><span style="color: #ff6600;"><br />&nbsp;</span> </strong> </span><span style="color: #333333;"><strong>* The website automatically refresh the latest image, during the event.</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><strong>

The image will be Auto-Refreshed in...
Checking for new Image...
</strong></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;<a href="http://emerald-planetariums.com/">Emerald&trade; digital planetariums</a>&nbsp;<a href="http://emerald-planetariums.com/en/live-observatory-planetarium-connection.html">Live-observatory-planetarium connection users</a></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">are encouraged to tune in their planetariums to the live event</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><a href="http://emerald-planetariums.com"><img style="vertical-align: middle; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/planetarium/emerald_logo_white_border.png" alt="emerald logo white border" width="300" height="232" /></a><br style="font-size: 16px; text-align: left;" /><span style="font-size: 16px; text-align: left;"><a href="http://emerald-planetariums.com/en/"><br /></a></span></p> <h3 style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</h3> <p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: left;" dir="ltr">About the Live event</h3> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><span style="font-size: 14pt;">Since the data load from the incoming images is so extent, our system limits itself to refreshing about every 25 to 45 seconds. </span></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><span style="font-size: 14pt;">This means the image will appear static, then reset itself automatically.</span> <br /><br /> <span style="font-size: 14pt;">If you watch for a period of perhaps 3 minutes or so, you will notice appreciable movement against the background stars</span></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">See an <strong>example for this relative motion</strong> at our <em><a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=323:free-live-broadcast-of-comet-garradd-august-22&amp;catid=35&amp;Itemid=3219">Comet P1 webcast</a>, </em><a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=459:asteroid-1998-qe2-flyby&amp;catid=92&amp;Itemid=3289">Asteroid 1998 QE2 flyby </a>&nbsp;and <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=393:asteroid-2012-da14-flyby-webcast&amp;catid=92&amp;Itemid=3217">Asteroid 2012 DA14 </a>webcasts.</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><iframe src="//www.youtube.com/embed/5Ohn0f_Palk?rel=0&amp;wmode=opaque" frameborder="0" width="640" height="527" allowfullscreen="allowfullscreen" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></iframe></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #808080;">&nbsp;Movie: archive footage from the<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=323:free-live-broadcast-of-comet-garradd-august-22&amp;catid=35&amp;Itemid=3219"><span style="color: #808080;">&nbsp;C2009 P1 GARRADD COMET LIVE WEBCAST</span></a></span></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><span style="text-decoration: underline;"><strong>The Telescope tracking is set on the Asteroid itself</strong></span>, so it will appear to stay in place &ndash; while the background stars will move each time it refreshes. <br /><br /> There can also be unforeseen glitches, (such as viewer overload) so please be patient! You don&rsquo;t have to click anywhere else &ndash; when the broadcast is happening it will be right here...<br /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/Planets/asteroid_Ida.jpg" alt="asteroid Ida" /></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #808080;">Image: Asteroid Ida. Credit - NASA,JPL</span></p> <h3 style="text-align: left;" dir="ltr"><br /><br /><span style="color: #800000;"><strong><br /> </strong></span>Further information</h3> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><br /> 1. <strong>Watch&nbsp;<strong style="font-size: 16px; text-align: left;"><a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=323:free-live-broadcast-of-comet-garradd-august-22&amp;catid=35&amp;Itemid=3219" target="_self" style="color: #23527c; outline: 0px;">Comet P1 Garradd</a></strong> after session movie </strong>from the Bareket observatory<strong>&nbsp;</strong>&amp; Universe today<br />This was a 6 hour live feed of the comet, opened a window to the universe for teachers, students and the general public. During the event more than 400 long exposure images was captured. The Internet telescope pinpointed the comet's core with extreme accuracy.<br /><br /><br />2. <strong><a href="live-astronomical-web-cast/nasa-deep-space-objects-live-webcast.html" target="_self">Live NASA Deep space voyage - by the Bareket observatory remote Internet Telescope </a>Using a sophisticated</strong> <a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/remote-robotic-internet-telescope-ccd-imaging.html" target="_self">Robotic Internet accessible Telescope</a> and a super sensitive cooled CCD camera, special musical image sonifications for those who are blind and an expert astronomer who will provide live explanations - every one will have the ability to enjoy from his/her special private journey through space-time.<br /><br />The public was encourage to submit their "ask the astronomer" questions, via a dedicated online form, before or during the live event. The event was broadcasted Live at NASA website as well as at the Bareket observatory's web site. There were total of 2 Independent webcasts, each one took about 1.5 hours in duration.<br /><br /><br />3.<strong><a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=471:asteroid-3d-printing-3d-models-of-celestial-targets&amp;catid=92&amp;Itemid=3298"> Asteroid 3D modeling by high school students</a></strong>&nbsp;&amp; "<a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/high-school-students-monitoring-asteroids-school.html" target="_self">Asteroid discoveries by high-school students</a>" (Hebrew): monitoring and search for asteroids and near Earth objects, by high school students<br /><br /><br />4. <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=414:the-bareket-observatory&amp;catid=76&amp;Itemid=3210" target="_self"><strong>Outreach Astronomy activities</strong></a> - with emphasize on promoting science and peace in the middle east<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.shop.bareket-astro.com/" target="_self"><img style="float: left;" src="http://www.shop.bareket-astro.com/templates/theme259/images/logo.png" alt="EMERALD&trade; - Digital Fulldome Theaters and Planetariums, immersive visualization system" /></a><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #008080;"> <strong>Educators &amp; Astronomy science centers</strong>&nbsp;</span><br /><br />&nbsp; &nbsp; may also be interested in projecting the live feed on their<br /><br /><strong><a href="http://www.shop.bareket-astro.com/emerald-planetarium/inflatable-planetarium-domes.html" target="_self">Planetarium dome</a> </strong>using a<strong> <a href="http://www.shop.bareket-astro.com/" target="_self">Digital planetarium projector</a></strong><br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /></p> <h3 style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #333333;"><strong>Suggested Show<br /></strong></span></h3> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #333333;"><strong>'Voyage into the deep space' | Bareket observatory's Internet Telescope&nbsp;&amp; NASA</strong></span><br /><strong><span style="color: #000000;">{vimeo width="640" height="480"}37853871{/vimeo}<br />&nbsp;</span></strong></p> <p>&nbsp;</p>
NASA Deep Space Webcast - live astronomical feed 2011-03-24T00:00:00+02:00 2011-03-24T00:00:00+02:00 http://www.bareket-astro.com/en/astronomical-webcasts/nasa-deep-space-objects-live-webcast.html <p><span>(<a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/nasa-tv-bareket-observatory-israel-space-webcast.html" target="_self">Article's&nbsp;Hebrew version&nbsp; עברית </a>)</span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="ltr"><br /><br /><span style="color: #008000;"><strong>Deep Space Live Web Cast : Join NASA in a special deep space journey through a robotic telescope!</strong></span><br /><strong><span style="color: #808080;">The Live Deep Space web-cast launched during the Global Astronomy Month April 2011<br /></span></strong><strong><span style="color: #808080;"><br /></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #808080;"><strong><strong>Watch the after session show : from NASA's deep-space webcast</strong></strong></span><span style="color: #808080; text-decoration: underline;"><strong><strong><br /></strong><span style="color: #993300;"><strong><span style="text-align: left; text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; float: none; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff;">{vimeo width="640" height="480"}37853871{/vimeo}</span></strong></span><br /></strong></span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <h3 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: left;" dir="ltr"><span style="color: #808080; text-decoration: underline;"><strong><br /></strong></span><span style="color: #808080;"><strong>About the&nbsp;NASA 'Voyage into Deep Space'</strong></span></h3> <h3 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: left;" dir="ltr"><span style="color: #808080;"><strong>Live Webcast with Sonification</strong></span></h3> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: left;" dir="ltr"><span style="color: #808080;"></span><span style="color: #808080; text-decoration: underline;"><strong><br /></strong></span>It is a&nbsp;truly global effort, coordinated simultaneously by different organisations across the world.<br />The program provides a unique opportunity for educators, students, amateur astronomers, outreach promoters, as well as the general public to observe and appreciate our deep space universe using all of our senses...<br />NASA's deep space will be a virtual&nbsp;journey through a telescope with musical representation (sonification) to those who are blind, turning light-photons into sound!</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: left; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr">Using a sophisticated <a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/remote-robotic-internet-telescope-ccd-imaging.html" target="_blank">robotic telescope</a> and a super sensitive cooled CCD camera, special musical image sonifications for those who are blind and an expert astronomer who will provide live explanations - every one will have the ability to enjoy from his/her special private journey through space-time.<br />The public are encouraged to submit their<a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/nasa-deep-space-objects-live-webcast.html" target="_blank"> "ask the astronomer" questions </a>&nbsp;via this form, before or during the live event.<br />Join us LIVE at : <a href="http://www.nasa.gov/offices/education/programs/national/dln/webcast/webcast.html">http://www.nasa.gov/offices/education/programs/national/dln/webcast/webcast.html</a></p> <p id="internal-source-marker_0.33730174776497173" style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><br /><span style="color: #333333;"><strong><em>" </em>This truly amazing process will give students and the general public a unique <br />inside view to behind the observatory scenes, </strong></span><span style="color: #333333;"><strong>while presenting to the viewers <br />how science is being done &ndash; all in real time</strong><em>."</em></span><br /><img style="margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/DSOs/rsz_m51.jpg" alt="rsz_m51" width="465" height="328" />Image : M51 the Whirlpool Galaxy. <a href="http://www.bareket-astro.com/">Bareket observatory</a>&nbsp;<br /><br /><strong><span style="color: #993300;">Movie: the Internet telescope help blind students to 'see' the universe <br /> <br /></span></strong><strong><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #000000;">&nbsp; {vimeo width="640" height="480"}37861635{/vimeo}</span></strong><br />&nbsp;</span></strong><br /><br /> <br /><span style="color: #993300; font-size: 12pt;"><strong>The event lasted 2 hours in duration, scheduled to take place at<br /></strong></span><span style="color: #993300;"><strong>&nbsp;</strong></span><span style="color: #993300; font-size: 14pt;"><strong>&nbsp;</strong></span><strong><span style="color: #993300; font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sunday&nbsp; 10th April </span><span style="color: #808080;"><span style="color: #993300; font-size: 12pt;">2011 </span>and</span></strong>&nbsp;<br /><span style="color: #993300; font-size: 12pt;"><strong>Monday 11th April 2011 <br />6:00pm GMT to 8pm <a href="http://www.timezoneconverter.com/cgi-bin/tzc.tzc?style=2" target="_blank">GMT</a> </strong><span style="color: #808080; font-size: 10pt;">(21:00-23:00 local Israel time)<br /></span></span></p> <p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><br /><span style="color: #333333;">14:00:00 Sunday April 10th and Monday&nbsp;11th, 2011 in New York</span><br /><span style="color: #333333;">11:00:00 Sunday April 10th and Monday 11th, 2011 in Los Angeles</span><br /><span style="color: #333333;">13:00:00 Sunday April 10th and Monday 11th, 2011 in Chicago</span><br /><br /><span style="color: #333333;">04:00:00 Monday April 10th and Monday 11th, 2011 in Australia/Lindeman</span><br /><span style="color: #333333;">02:00:00 Monday April 10th and Monday 11th, 2011 in Asia/Shanghai</span><br /><br /><span style="color: #333333;">20:00:00 Sunday April 10th and Monday 11th, 2011 in Europe/Paris</span><br /><span style="color: #333333;">19:00:00 Sunday April 10th and Monday 11th, 2011 in Europe/Lisbon</span><br /><span style="color: #333333;">20:00:00 Sunday April 10th and Monday 11th, 2011 in Europe/Rome</span><br /><br /><span style="color: #333333;">20:00:00 Sunday April 10th and Monday 11th, 2011 in Poland/Warsaw</span><br /><span style="color: #333333;">Sunday April 10th and Monday 11th, 2011&nbsp;in Russia/Moscow 22:00:00</span><br /><br />&nbsp;</p> <p style="text-align: left; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr">&ndash; &nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/astronomical-news/webcast-timer-nasa-deep-space-voyage-2011.html">Click here to see the <strong>web-cast timer</strong></a>, to find out when the event will start <br /><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #993300;">Join us at </span>: <a href="http://www.nasa.gov/offices/education/programs/national/dln/webcast/webcast.html">http://www.nasa.gov/offices/education/programs/national/dln/webcast/webcast.html</a></span><br /><br />A special multi-language &rdquo;ask the astronomer&rdquo; page is at :<br /><a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/nasa-deep-space-objects-live-webcast.html">http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/nasa-deep-space-objects-live-webcast.html</a><br /><br /><br /><br /><span style="color: #808080;"><strong><span style="text-decoration: underline;">More information</span></strong></span><br />This international webcast makes live images of Deep Space Objects accessible to everyone through an integrated presentation of live images, real-time and prerecorded musically encoded image sonification, scientific narration. &nbsp;The images of space will be captured live through the Educational Internet accessible telescope of the Bareket Observatory in Israel, high resolution image sonification performed by Marty Quinn of Design Rhythmics Sonification Research Lab in New Hampshire, USA with expert commentary from Dr.Mark Hammergren of the Adler Planetarium in Chicago, USA. Individuals, museums and schools are invited to watch and listen to the webcast, and ask questions during the live webcast scheduled for two days during Global Astronomy Month on April 10th and 11th from 6pm to 8:00pm <a href="http://www.bareket-astro.com/astronomical-news/webcast-timer-nasa-deep-space-voyage-2011.html" target="_blank">GMT</a>. Information related to how the images become polyphonic, musical audio will be available on the Bareket and DRSRL websites one week in advance of the program.<br />As a part of the program - there will be special interviews with humanoid Star-guests and more!<br /><br />The Bareket observatory will transfer live images as they're being captured by the<a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/remote-robotic-internet-telescope-ccd-imaging.html"> Bareket Internet remote EDU scope</a>, capturing objects such as : Nebulae, Galaxies, Asteroids, Minor planets, distant Quasars, Extra solar planet systems and more!<br />This project is a part of the <a href="http://www.bareket-astro.com/astro-edu-astronomical-educational-net-astronet/astronet-astronomical-educational-network.html" target="_blank">Bareket observatory, Israel - global outreach educational activities<br /></a><br /><br />This is the second international webcast that will feature live and/or pre-recorded image sonifications using Design Rhythmics Sonification Research Lab methods which convey color, brightness and pixel location of image content through musical encoding. Pixel data color is translated into one of nine instruments and pixel brightness is translated into one of forty three pitches or 6 octaves in various musical scales. A set of images and corresponding music from the <a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/dso-live-deep-space-objects-music-for-the-blind.html" target="_blank">first webcast in 2009&nbsp;</a>. <br />The first deep-space webcast may be viewed at -&nbsp;&nbsp;<br /><a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/dso-live-deep-space-objects-music-for-the-blind.html">http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/dso-live-deep-space-objects-music-for-the-blind.html</a><br />&nbsp;<em>(use the upper-left flag on the above page, in order to translate the content into your preferred language)</em><br /><br />The American Association of Variable Star Observers (<a href="http://www.aavso.org/">AAVSO</a>) is collaborating with Bareket Observatory on variable-object studies, of which deep sky imaging and high accuracy photometry are key elements. This is being accomplished using a high end cooled astronomical CCD camera, connected to <a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/remote-robotic-internet-telescope-ccd-imaging.html" target="_blank">Bareket&rsquo;s educational &nbsp;Internet telescope</a>.</p> <p id="internal-source-marker_0.33730174776497173" style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><br /><img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/DSOs/Rosetta_s_C14_Ha.jpg" alt="Rosetta_s_C14_Ha" width="465" height="344" /><br />Image : dust poles at the Rosetta nebula. <a href="http://www.bareket-astro.com/">Bareket observatory</a></p> <p id="internal-source-marker_0.33730174776497173" style="text-align: left; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><br /><br /></p> <p id="internal-source-marker_0.33730174776497173" style="text-align: left; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style="color: #333333;"><strong>What is Global astronomy month (GAM)?</strong></span><br />GAM is a project of&nbsp;<a href="http://www.astronomerswithoutborders.org/">Astronomers Without Borders</a>, which is dedicated to fostering understanding and goodwill across national and cultural boundaries&nbsp;internationaly by creating relationships through the universal appeal of astronomy. &nbsp;Astronomers Without Borders bring people together around the world. Global Astronomy Month (GAM) is one such project.</p> <div style="text-align: left;" dir="ltr"><strong><span style="color: #333333;"><br />StarLight Preservation : why can't we all enjoy the same skies ?</span></strong><br />We are all voluntarily giving up our sight of the stars by allowing light pollution. Whether we are cosmic-touched by the view of the milkyway or distant galaxy - use musical sonification or light photons to connect with the cosmos...&nbsp;We first need a sky clear of <a href="http://www.darksky.org/" target="_blank">light pollution</a>. During this webcast,&nbsp; guest speakers will present&nbsp;ideas how Together We Can work for Starlight Preservation. &nbsp;Guest speakers will also show us how to create accessible astronomy programing and star parties <a href="http://www.onestar-awb.org/">www.onestar-awb.org</a></div> <div style="color: #000000;">&nbsp;</div> <div style="color: #000000;">&nbsp;</div> <div style="color: #000000;">&nbsp;</div> <p id="internal-source-marker_0.33730174776497173" style="text-align: left; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr">Bareket observatory is Israel's <a href="http://www.darksky.org/" target="_blank">IDA</a>&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/about-the-bareket-observatory/light-pollution-ida-dark-skies-middle-east-israel.html" target="_blank">section leader for&nbsp;light pollution</a><br /><br /><br /><span style="color: #333333;">The event is an initiative of the following :&nbsp;</span><br /><span style="color: #333333;">- Dr. Robert Starr, NASA LEARN Project Manager&nbsp;(Learning Environments and Research Network),&nbsp;NASA Langley Research Center, VA<br /></span><span style="color: #333333;">-&nbsp;Dr.Mark :&nbsp;Hammergren: Astronomer of the Adler planetarium&nbsp;and Astronomy Museum, Chicago<br /></span><span style="color: #333333;">- Marty Quinn, founder of Design Rhythmics Sonification Research Lab: music sonification for those who are blind</span><br /><span style="color: #333333;">- Audrey : program&rsquo;s coordinator, One Star at a Time ~ Global StarPark Network&nbsp;co-chair, StarPals founder, IDA board member</span><br /><span style="color: #333333;">- Astronomers Without Borders: &nbsp;"Global Astronomy Month" , " Astronomy without Barriers" &nbsp;and &nbsp;"Dark Sky Awareness" programs&nbsp;</span><br /><span style="color: #333333;">- Ido : Bareket observatory Israel, <a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/remote-robotic-internet-telescope-ccd-imaging.html" target="_blank">Internet robotic telescope<br /></a></span><br /><span style="color: #333333;"><strong>This webcast is made possible through the kind assistance, support and/or involvement of Audrey Fischer of&nbsp; <strong>One Star at a Time &amp; Astronomers Without Borders</strong>, Astronomy Without Barriers, Dr. Robert Starr at NASA&rsquo;s Distant Learning Network, Don Watson at the Center for Educational Technologies, Mark Leonard of the Distance Learning Studio at the University of New Hampshire, the Experimental Space Plasma Group and Remote GIS Lab at the University of New Hampshire,&nbsp;&nbsp;Frank Busutil&nbsp;of Project Bright Sky, Noreen Grice, You Can Do Astronomy LLC, </strong></span><span style="color: #333333;"><strong>the Chicago Lighthouse for the Blind and AAVSO</strong></span><br /><a href="http://www.astronomerswithoutborders.org/global-astronomy-month-2011.html" target="_blank"><img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/misc/logos/gam-awb-2011.png" alt="gam-awb-2011" width="106" height="97" /></a><span style="color: #999999;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><a href="http://www.drsrl.com/" target="_blank"><span style="color: #999999;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #c0c0c0;"><img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/misc/logos/drsrl.jpg" alt="drsrl" width="75" height="88" /></span></span></span></a>&nbsp; <a href="http://www.onestar-awb.org" target="_blank"><img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/misc/logos/onestar-logo.png" alt="onestar-logo" width="96" height="87" /></a>&nbsp; <a href="http://www.nasa.gov/" target="_blank"><img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/misc/logos/NasaLogo.jpg" alt="NasaLogo" width="125" height="87" /></a>&nbsp; <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php" target="_blank"><img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/misc/logos/bareket_en.jpg" alt="bareket_en" width="125" height="87" /></a><br />&nbsp;<span style="color: #808080;">&amp;&nbsp;The</span>&nbsp;<a href="http://www.adlerplanetarium.org/" target="_blank">ADLER Planetarium</a><br /><br /><br /><br /><span style="color: #808080;">____________________________</span><br /><br /><span style="color: #993300;">Previous&nbsp;live webcasts :</span><br />- <a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/live-solar-eclipse-webcast-jan-04-2011.html" target="_blank">Solar eclipse 2011<br /></a>- <a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/dso-live-deep-space-objects-music-for-the-blind.html" target="_blank">Deep sky objects&nbsp;for those who are blind 2009<br /></a>- <a href="http://live-internet-telescope.com/live/transit_hat-p-3b/info_en.htm" target="_blank">Exstar solar planet HAT-P-3 b (UMa) transit<br /></a>- <a href="http://www.bareket-astro.com/live-from-bareket-observatory-israel-astronomical/vod-astronomy-movies-science-vids.html" target="_blank">More...<br /></a><span style="color: #993300;"><br /><br />Future live webcasts :</span><br />- <a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/nasa-deep-space-objects-live-webcast.html" target="_blank">NASA's deep space web cast, including sonification for those who are blind by Marty Quinn<br /></a>- <a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/live-lunar-eclipse-webcast-2011-event.html" target="_blank">Lunar eclipse 2011<br /></a><br /><br /><span style="color: #993300;">More interactive astronomical projects :</span><br />- <a href="http://www.bareket-astro.com/live-from-bareket-observatory-israel-astronomical/lunar-rover-station-project-astronomy-month-2011.html" target="_blank">Control our remote "Lunar rover"<br /></a>- <a href="http://www.bareket-astro.com/astronet" target="_blank">Astronet&nbsp;; Astronomical-educational network<br /></a>- <a href="http://bareket-astro.com/en/telescope_internet.htm" target="_blank">Remote Educational&nbsp;Internet telescope control<br /></a>- <a href="http://www.bareket-astro.com/live-from-bareket-observatory-israel-astronomical/latest-image-from-the-internet-telescope-israel.html" target="_blank">Live view from the obsevraotry<br /></a><br /><br /><br /><br /><br /><span style="color: #333333;"><strong>This project is a part of the <a href="http://www.bareket-astro.com/astro-edu-astronomical-educational-net-astronet/astronet-astronomical-educational-network.html" target="_blank">Bareket observatory, Israel&nbsp;-&nbsp;outreach educational activities</a><br /></strong><strong>&nbsp;</strong><strong>See also</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>: <a href="http://bareket-astro.com/en/what_we_do.htm" target="_blank">Astronomy outreach and educational activities in the middle east</a></strong><strong><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></strong><span style="color: #999999;"><strong>___</strong><strong><br /></strong></span><span style="color: #999999; font-size: 6pt;"><strong>NASA logo is used with permission</strong><strong> in </strong><strong>connection</strong><strong>with the NASA funded image sonification methods developed in the interactive exhibit &ldquo;Walk on the Sun&rdquo; by Design Rhythmics Sonification Research Lab and </strong><strong>featured</strong><strong> in this </strong><strong>webcast</strong></span></span></p> <p><span>(<a href="live-astronomical-web-cast/nasa-tv-bareket-observatory-israel-space-webcast.html" target="_self">Article's&nbsp;Hebrew version&nbsp; עברית </a>)</span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="ltr"><br /><br /><span style="color: #008000;"><strong>Deep Space Live Web Cast : Join NASA in a special deep space journey through a robotic telescope!</strong></span><br /><strong><span style="color: #808080;">The Live Deep Space web-cast launched during the Global Astronomy Month April 2011<br /></span></strong><strong><span style="color: #808080;"><br /></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #808080;"><strong><strong>Watch the after session show : from NASA's deep-space webcast</strong></strong></span><span style="color: #808080; text-decoration: underline;"><strong><strong><br /></strong><span style="color: #993300;"><strong><span style="text-align: left; text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9px; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; float: none; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff;">{vimeo width="640" height="480"}37853871{/vimeo}</span></strong></span><br /></strong></span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <h3 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: left;" dir="ltr"><span style="color: #808080; text-decoration: underline;"><strong><br /></strong></span><span style="color: #808080;"><strong>About the&nbsp;NASA 'Voyage into Deep Space'</strong></span></h3> <h3 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: left;" dir="ltr"><span style="color: #808080;"><strong>Live Webcast with Sonification</strong></span></h3> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: left;" dir="ltr"><span style="color: #808080;"></span><span style="color: #808080; text-decoration: underline;"><strong><br /></strong></span>It is a&nbsp;truly global effort, coordinated simultaneously by different organisations across the world.<br />The program provides a unique opportunity for educators, students, amateur astronomers, outreach promoters, as well as the general public to observe and appreciate our deep space universe using all of our senses...<br />NASA's deep space will be a virtual&nbsp;journey through a telescope with musical representation (sonification) to those who are blind, turning light-photons into sound!</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: left; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr">Using a sophisticated <a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/remote-robotic-internet-telescope-ccd-imaging.html" target="_blank">robotic telescope</a> and a super sensitive cooled CCD camera, special musical image sonifications for those who are blind and an expert astronomer who will provide live explanations - every one will have the ability to enjoy from his/her special private journey through space-time.<br />The public are encouraged to submit their<a href="live-astronomical-web-cast/nasa-deep-space-objects-live-webcast.html" target="_blank"> "ask the astronomer" questions </a>&nbsp;via this form, before or during the live event.<br />Join us LIVE at : <a href="http://www.nasa.gov/offices/education/programs/national/dln/webcast/webcast.html">http://www.nasa.gov/offices/education/programs/national/dln/webcast/webcast.html</a></p> <p id="internal-source-marker_0.33730174776497173" style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><br /><span style="color: #333333;"><strong><em>" </em>This truly amazing process will give students and the general public a unique <br />inside view to behind the observatory scenes, </strong></span><span style="color: #333333;"><strong>while presenting to the viewers <br />how science is being done &ndash; all in real time</strong><em>."</em></span><br /><img style="margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" src="images/stories/DSOs/rsz_m51.jpg" alt="rsz_m51" width="465" height="328" />Image : M51 the Whirlpool Galaxy. <a href="http://www.bareket-astro.com/">Bareket observatory</a>&nbsp;<br /><br /><strong><span style="color: #993300;">Movie: the Internet telescope help blind students to 'see' the universe <br /> <br /></span></strong><strong><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #000000;">&nbsp; {vimeo width="640" height="480"}37861635{/vimeo}</span></strong><br />&nbsp;</span></strong><br /><br /> <br /><span style="color: #993300; font-size: 12pt;"><strong>The event lasted 2 hours in duration, scheduled to take place at<br /></strong></span><span style="color: #993300;"><strong>&nbsp;</strong></span><span style="color: #993300; font-size: 14pt;"><strong>&nbsp;</strong></span><strong><span style="color: #993300; font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sunday&nbsp; 10th April </span><span style="color: #808080;"><span style="color: #993300; font-size: 12pt;">2011 </span>and</span></strong>&nbsp;<br /><span style="color: #993300; font-size: 12pt;"><strong>Monday 11th April 2011 <br />6:00pm GMT to 8pm <a href="http://www.timezoneconverter.com/cgi-bin/tzc.tzc?style=2" target="_blank">GMT</a> </strong><span style="color: #808080; font-size: 10pt;">(21:00-23:00 local Israel time)<br /></span></span></p> <p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><br /><span style="color: #333333;">14:00:00 Sunday April 10th and Monday&nbsp;11th, 2011 in New York</span><br /><span style="color: #333333;">11:00:00 Sunday April 10th and Monday 11th, 2011 in Los Angeles</span><br /><span style="color: #333333;">13:00:00 Sunday April 10th and Monday 11th, 2011 in Chicago</span><br /><br /><span style="color: #333333;">04:00:00 Monday April 10th and Monday 11th, 2011 in Australia/Lindeman</span><br /><span style="color: #333333;">02:00:00 Monday April 10th and Monday 11th, 2011 in Asia/Shanghai</span><br /><br /><span style="color: #333333;">20:00:00 Sunday April 10th and Monday 11th, 2011 in Europe/Paris</span><br /><span style="color: #333333;">19:00:00 Sunday April 10th and Monday 11th, 2011 in Europe/Lisbon</span><br /><span style="color: #333333;">20:00:00 Sunday April 10th and Monday 11th, 2011 in Europe/Rome</span><br /><br /><span style="color: #333333;">20:00:00 Sunday April 10th and Monday 11th, 2011 in Poland/Warsaw</span><br /><span style="color: #333333;">Sunday April 10th and Monday 11th, 2011&nbsp;in Russia/Moscow 22:00:00</span><br /><br />&nbsp;</p> <p style="text-align: left; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr">&ndash; &nbsp;<a href="astronomical-news/webcast-timer-nasa-deep-space-voyage-2011.html">Click here to see the <strong>web-cast timer</strong></a>, to find out when the event will start <br /><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #993300;">Join us at </span>: <a href="http://www.nasa.gov/offices/education/programs/national/dln/webcast/webcast.html">http://www.nasa.gov/offices/education/programs/national/dln/webcast/webcast.html</a></span><br /><br />A special multi-language &rdquo;ask the astronomer&rdquo; page is at :<br /><a href="live-astronomical-web-cast/nasa-deep-space-objects-live-webcast.html">http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/nasa-deep-space-objects-live-webcast.html</a><br /><br /><br /><br /><span style="color: #808080;"><strong><span style="text-decoration: underline;">More information</span></strong></span><br />This international webcast makes live images of Deep Space Objects accessible to everyone through an integrated presentation of live images, real-time and prerecorded musically encoded image sonification, scientific narration. &nbsp;The images of space will be captured live through the Educational Internet accessible telescope of the Bareket Observatory in Israel, high resolution image sonification performed by Marty Quinn of Design Rhythmics Sonification Research Lab in New Hampshire, USA with expert commentary from Dr.Mark Hammergren of the Adler Planetarium in Chicago, USA. Individuals, museums and schools are invited to watch and listen to the webcast, and ask questions during the live webcast scheduled for two days during Global Astronomy Month on April 10th and 11th from 6pm to 8:00pm <a href="astronomical-news/webcast-timer-nasa-deep-space-voyage-2011.html" target="_blank">GMT</a>. Information related to how the images become polyphonic, musical audio will be available on the Bareket and DRSRL websites one week in advance of the program.<br />As a part of the program - there will be special interviews with humanoid Star-guests and more!<br /><br />The Bareket observatory will transfer live images as they're being captured by the<a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/remote-robotic-internet-telescope-ccd-imaging.html"> Bareket Internet remote EDU scope</a>, capturing objects such as : Nebulae, Galaxies, Asteroids, Minor planets, distant Quasars, Extra solar planet systems and more!<br />This project is a part of the <a href="astro-edu-astronomical-educational-net-astronet/astronet-astronomical-educational-network.html" target="_blank">Bareket observatory, Israel - global outreach educational activities<br /></a><br /><br />This is the second international webcast that will feature live and/or pre-recorded image sonifications using Design Rhythmics Sonification Research Lab methods which convey color, brightness and pixel location of image content through musical encoding. Pixel data color is translated into one of nine instruments and pixel brightness is translated into one of forty three pitches or 6 octaves in various musical scales. A set of images and corresponding music from the <a href="planet-earth-moon-sun-star/dso-live-deep-space-objects-music-for-the-blind.html" target="_blank">first webcast in 2009&nbsp;</a>. <br />The first deep-space webcast may be viewed at -&nbsp;&nbsp;<br /><a href="planet-earth-moon-sun-star/dso-live-deep-space-objects-music-for-the-blind.html">http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/dso-live-deep-space-objects-music-for-the-blind.html</a><br />&nbsp;<em>(use the upper-left flag on the above page, in order to translate the content into your preferred language)</em><br /><br />The American Association of Variable Star Observers (<a href="http://www.aavso.org/">AAVSO</a>) is collaborating with Bareket Observatory on variable-object studies, of which deep sky imaging and high accuracy photometry are key elements. This is being accomplished using a high end cooled astronomical CCD camera, connected to <a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/remote-robotic-internet-telescope-ccd-imaging.html" target="_blank">Bareket&rsquo;s educational &nbsp;Internet telescope</a>.</p> <p id="internal-source-marker_0.33730174776497173" style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><br /><img src="images/stories/DSOs/Rosetta_s_C14_Ha.jpg" alt="Rosetta_s_C14_Ha" width="465" height="344" /><br />Image : dust poles at the Rosetta nebula. <a href="http://www.bareket-astro.com/">Bareket observatory</a></p> <p id="internal-source-marker_0.33730174776497173" style="text-align: left; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><br /><br /></p> <p id="internal-source-marker_0.33730174776497173" style="text-align: left; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span style="color: #333333;"><strong>What is Global astronomy month (GAM)?</strong></span><br />GAM is a project of&nbsp;<a href="http://www.astronomerswithoutborders.org/">Astronomers Without Borders</a>, which is dedicated to fostering understanding and goodwill across national and cultural boundaries&nbsp;internationaly by creating relationships through the universal appeal of astronomy. &nbsp;Astronomers Without Borders bring people together around the world. Global Astronomy Month (GAM) is one such project.</p> <div style="text-align: left;" dir="ltr"><strong><span style="color: #333333;"><br />StarLight Preservation : why can't we all enjoy the same skies ?</span></strong><br />We are all voluntarily giving up our sight of the stars by allowing light pollution. Whether we are cosmic-touched by the view of the milkyway or distant galaxy - use musical sonification or light photons to connect with the cosmos...&nbsp;We first need a sky clear of <a href="http://www.darksky.org/" target="_blank">light pollution</a>. During this webcast,&nbsp; guest speakers will present&nbsp;ideas how Together We Can work for Starlight Preservation. &nbsp;Guest speakers will also show us how to create accessible astronomy programing and star parties <a href="http://www.onestar-awb.org/">www.onestar-awb.org</a></div> <div style="color: #000000;">&nbsp;</div> <div style="color: #000000;">&nbsp;</div> <div style="color: #000000;">&nbsp;</div> <p id="internal-source-marker_0.33730174776497173" style="text-align: left; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr">Bareket observatory is Israel's <a href="http://www.darksky.org/" target="_blank">IDA</a>&nbsp;<a href="about-the-bareket-observatory/light-pollution-ida-dark-skies-middle-east-israel.html" target="_blank">section leader for&nbsp;light pollution</a><br /><br /><br /><span style="color: #333333;">The event is an initiative of the following :&nbsp;</span><br /><span style="color: #333333;">- Dr. Robert Starr, NASA LEARN Project Manager&nbsp;(Learning Environments and Research Network),&nbsp;NASA Langley Research Center, VA<br /></span><span style="color: #333333;">-&nbsp;Dr.Mark :&nbsp;Hammergren: Astronomer of the Adler planetarium&nbsp;and Astronomy Museum, Chicago<br /></span><span style="color: #333333;">- Marty Quinn, founder of Design Rhythmics Sonification Research Lab: music sonification for those who are blind</span><br /><span style="color: #333333;">- Audrey : program&rsquo;s coordinator, One Star at a Time ~ Global StarPark Network&nbsp;co-chair, StarPals founder, IDA board member</span><br /><span style="color: #333333;">- Astronomers Without Borders: &nbsp;"Global Astronomy Month" , " Astronomy without Barriers" &nbsp;and &nbsp;"Dark Sky Awareness" programs&nbsp;</span><br /><span style="color: #333333;">- Ido : Bareket observatory Israel, <a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/remote-robotic-internet-telescope-ccd-imaging.html" target="_blank">Internet robotic telescope<br /></a></span><br /><span style="color: #333333;"><strong>This webcast is made possible through the kind assistance, support and/or involvement of Audrey Fischer of&nbsp; <strong>One Star at a Time &amp; Astronomers Without Borders</strong>, Astronomy Without Barriers, Dr. Robert Starr at NASA&rsquo;s Distant Learning Network, Don Watson at the Center for Educational Technologies, Mark Leonard of the Distance Learning Studio at the University of New Hampshire, the Experimental Space Plasma Group and Remote GIS Lab at the University of New Hampshire,&nbsp;&nbsp;Frank Busutil&nbsp;of Project Bright Sky, Noreen Grice, You Can Do Astronomy LLC, </strong></span><span style="color: #333333;"><strong>the Chicago Lighthouse for the Blind and AAVSO</strong></span><br /><a href="http://www.astronomerswithoutborders.org/global-astronomy-month-2011.html" target="_blank"><img src="images/stories/misc/logos/gam-awb-2011.png" alt="gam-awb-2011" width="106" height="97" /></a><span style="color: #999999;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><a href="http://www.drsrl.com/" target="_blank"><span style="color: #999999;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #c0c0c0;"><img src="images/stories/misc/logos/drsrl.jpg" alt="drsrl" width="75" height="88" /></span></span></span></a>&nbsp; <a href="http://www.onestar-awb.org" target="_blank"><img src="images/stories/misc/logos/onestar-logo.png" alt="onestar-logo" width="96" height="87" /></a>&nbsp; <a href="http://www.nasa.gov/" target="_blank"><img src="images/stories/misc/logos/NasaLogo.jpg" alt="NasaLogo" width="125" height="87" /></a>&nbsp; <a href="index.php" target="_blank"><img src="images/stories/misc/logos/bareket_en.jpg" alt="bareket_en" width="125" height="87" /></a><br />&nbsp;<span style="color: #808080;">&amp;&nbsp;The</span>&nbsp;<a href="http://www.adlerplanetarium.org/" target="_blank">ADLER Planetarium</a><br /><br /><br /><br /><span style="color: #808080;">____________________________</span><br /><br /><span style="color: #993300;">Previous&nbsp;live webcasts :</span><br />- <a href="live-astronomical-web-cast/live-solar-eclipse-webcast-jan-04-2011.html" target="_blank">Solar eclipse 2011<br /></a>- <a href="planet-earth-moon-sun-star/dso-live-deep-space-objects-music-for-the-blind.html" target="_blank">Deep sky objects&nbsp;for those who are blind 2009<br /></a>- <a href="http://live-internet-telescope.com/live/transit_hat-p-3b/info_en.htm" target="_blank">Exstar solar planet HAT-P-3 b (UMa) transit<br /></a>- <a href="live-from-bareket-observatory-israel-astronomical/vod-astronomy-movies-science-vids.html" target="_blank">More...<br /></a><span style="color: #993300;"><br /><br />Future live webcasts :</span><br />- <a href="live-astronomical-web-cast/nasa-deep-space-objects-live-webcast.html" target="_blank">NASA's deep space web cast, including sonification for those who are blind by Marty Quinn<br /></a>- <a href="live-astronomical-web-cast/live-lunar-eclipse-webcast-2011-event.html" target="_blank">Lunar eclipse 2011<br /></a><br /><br /><span style="color: #993300;">More interactive astronomical projects :</span><br />- <a href="live-from-bareket-observatory-israel-astronomical/lunar-rover-station-project-astronomy-month-2011.html" target="_blank">Control our remote "Lunar rover"<br /></a>- <a href="astronet" target="_blank">Astronet&nbsp;; Astronomical-educational network<br /></a>- <a href="http://bareket-astro.com/en/telescope_internet.htm" target="_blank">Remote Educational&nbsp;Internet telescope control<br /></a>- <a href="live-from-bareket-observatory-israel-astronomical/latest-image-from-the-internet-telescope-israel.html" target="_blank">Live view from the obsevraotry<br /></a><br /><br /><br /><br /><br /><span style="color: #333333;"><strong>This project is a part of the <a href="astro-edu-astronomical-educational-net-astronet/astronet-astronomical-educational-network.html" target="_blank">Bareket observatory, Israel&nbsp;-&nbsp;outreach educational activities</a><br /></strong><strong>&nbsp;</strong><strong>See also</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>: <a href="http://bareket-astro.com/en/what_we_do.htm" target="_blank">Astronomy outreach and educational activities in the middle east</a></strong><strong><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></strong><span style="color: #999999;"><strong>___</strong><strong><br /></strong></span><span style="color: #999999; font-size: 6pt;"><strong>NASA logo is used with permission</strong><strong> in </strong><strong>connection</strong><strong>with the NASA funded image sonification methods developed in the interactive exhibit &ldquo;Walk on the Sun&rdquo; by Design Rhythmics Sonification Research Lab and </strong><strong>featured</strong><strong> in this </strong><strong>webcast</strong></span></span></p> REGISTAX – הוראות לעיבוד תמונה פלנטרי 2016-05-30T13:52:52+03:00 2016-05-30T13:52:52+03:00 http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/registax-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A4%D7%9C%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%99.html Bareket <p>במאמר זה נציג דרך אפקטיבית לעיבוד 'תמונות פלנטריות' - של כוכבי הלכת, שמש וירח.</p> <p>&nbsp;התמונות צולמו כחלק מ<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=143:astronomy-classes-presentations&amp;catid=31&amp;Itemid=2787">קורס אסטרונומיה למבוגרים ונוער</a>&nbsp;במצפה הכוכבים ברקת.&nbsp;הכולל התנסות בצילום ועיבוד מידע אסטרונומי.</p> <p>&nbsp;</p> <h3><br />שלב 1: איפוס ראשוני</h3> <p><br />&bull; טענו את הסרט (או סדרה של תמונות) אל Registax. <br /> באמצעות לחיצה על SELECT (שמאל-עליון), או פשוט על-ידי גרירת הקובץ מתוך התיקייה הרלוונטית.</p> <p><img style="font-size: 12pt; line-height: 1.42857; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/registax/registax1.JPG" alt="registax1" width="450" height="237" /></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">המחוון בחלקו התחתון של החלון קובע את כמות התמונות לעיבוד הסופי. <br />בדוגמה זו נגדיר -&gt; Best frames 90%</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/registax/registax2.JPG" alt="registax2" width="360" height="353" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>כעת לחצו על <strong>Set Alignpoints</strong> ובדקו את נקודות הסנכרון שהתוכנה ממקמת באופן אוטומאטי.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/registax/registax3.JPG" alt="registax3" width="450" height="298" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>הערות: </strong><br /><strong>א. מומלץ להוסיף נקודות סנכרון נוספות, בתוואי שטח "מעניינים" שהתוכנה איננה בוחרת </strong><br /><strong>(כיפת קרח, שפת מכתש...). </strong><br /><strong>ב. בעיבוד של כוכב לכת מומלץ לסמן גם את היקף הפלנטה:</strong></p> <p style="text-align: center;"><img style="float: right;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/registax/registax4.JPG" alt="registax4" width="240" height="151" /></p> <p>&nbsp;</p> <p style="direction: ltr;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3>שלב 2: ALIGN ו-LIMIT</h3> <p>&nbsp;</p> <p>לחצו על ALIGN <br /> Registaxיתקן שגיאות יישור כמיטב יכולתו.<br />ניתן לעקוב אחר התקדמות התהליך בחלקו התחתון של המסך.</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/registax/registax5.JPG" alt="registax5" width="450" height="446" /></p> <p style="text-align: right;">&bull; בתום התהליך הנ"ל &ndash; לחצו על הלחצן <strong>LIMIT</strong>. <br />התוכנה תכין את התמונות הרלוונטיות, בהתאם להגדרות שהוזנו בשלב הראשון.</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: right;">שלב 3: STACKING</h3> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">לחצו על "<strong>STACK</strong>" כדי להתחיל את תהליך שילוב התמונות.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/registax/registax6.JPG" alt="registax6" width="450" height="223" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3>שלב 4: עיבוד ראשוני - היסטוגרמה</h3> <p>&nbsp;</p> <p>לחצו על הלשונית WAVELET &nbsp;בכדי לעבור לחלון העיבוד.</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/registax/registax7.JPG" alt="registax7" width="450" height="296" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>תמונה זו הנה מעט עמומה, זאת על ידי מתיחת ה-היסטוגרמה (הזזת המחוון לימין/שמאל), התמונה התבהרה.</p> <p>ההיסטוגרמה מפרטת את ערכי הבהירות של כל פיקסל בתמונה.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/registax/registax8.JPG" alt="registax8" width="450" height="113" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14.6667px; line-height: 20.9524px;">הערה: לחצו על הלחצן <strong>DO ALL</strong> בכדי להחיל את השינויים בעיבוד לתמונה כולה</span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/registax/registax9.JPG" alt="registax9" width="450" height="253" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3>שלב 5: הקסם של WAVELETS</h3> <p>&nbsp;</p> <p>אלו אלגוריתמים המבצעים שיפור ניגודיות מקומי. הם מזהים ומגבירים הבדלים קטנים בניגודיות והינם יעילים להפליא. <br />הישמרו מפני עיבוד יתר. <br />האובייקט יצא מגורען או מפוקסל בעיבוד מוגזם. <br />השתמשו בניסוי וטעייה כדי למצוא את התוצאה היפה ביותר מבחינתם.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3>שלב 6: קו הגמר</h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>סיום:<br />לחצו על הלחצן DO ALL ולאחר מכן שמרו את התמונה.<br />בחרו בפורמט לא דחוס - כגון PNG או BMP. לתצוגה ברשת האינטרנט מומלץ לשמור בפורמט JPG.</p> <p>כעת ניתן לייצא את התמונה לתוכנות נוספות כגון פוטושופ, לעיבוד נוסף.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/registax/registax10.JPG" alt="registax10" width="450" height="338" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;תמונות נוספות ניתן למצוא ב<a href="http://www.bareket-astro.com//astrophotography-gallery">גלריית התמונות האסטרונומיות</a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <h3>שלב 7: שתפו עם העולם!</h3> <p><br />ניתן להעלות ל<a href="http://astronomia.co.il">פורום האסטרונומיה</a>&nbsp; בכדי לקבל פידבק, טיפים וליהנות.<br />(הפורום יוצר גלריה אישית באופן אוטומאטי, כך שניתן לדפדף בתמונות שלך בכל עת)</p> <p><a href="http://astronomia.co.il">http://astronomia.co.il</a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>להרחבה:</strong></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=253:ccd-imaging-processing-techniques-photometry&amp;catid=22&amp;Itemid=35">כיול תמונות אסטרונומיות - מבוא לפוטומטריה</a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=255:rgb-color-ccd-imaging-astronomical-processing&amp;catid=22&amp;Itemid=35">צילום אסטרונומי &ndash; צילום תמונות בצבע RGB</a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p>במאמר זה נציג דרך אפקטיבית לעיבוד 'תמונות פלנטריות' - של כוכבי הלכת, שמש וירח.</p> <p>&nbsp;התמונות צולמו כחלק מ<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=143:astronomy-classes-presentations&amp;catid=31&amp;Itemid=2787">קורס אסטרונומיה למבוגרים ונוער</a>&nbsp;במצפה הכוכבים ברקת.&nbsp;הכולל התנסות בצילום ועיבוד מידע אסטרונומי.</p> <p>&nbsp;</p> <h3><br />שלב 1: איפוס ראשוני</h3> <p><br />&bull; טענו את הסרט (או סדרה של תמונות) אל Registax. <br /> באמצעות לחיצה על SELECT (שמאל-עליון), או פשוט על-ידי גרירת הקובץ מתוך התיקייה הרלוונטית.</p> <p><img style="font-size: 12pt; line-height: 1.42857; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/registax/registax1.JPG" alt="registax1" width="450" height="237" /></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">המחוון בחלקו התחתון של החלון קובע את כמות התמונות לעיבוד הסופי. <br />בדוגמה זו נגדיר -&gt; Best frames 90%</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/registax/registax2.JPG" alt="registax2" width="360" height="353" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>כעת לחצו על <strong>Set Alignpoints</strong> ובדקו את נקודות הסנכרון שהתוכנה ממקמת באופן אוטומאטי.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/registax/registax3.JPG" alt="registax3" width="450" height="298" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>הערות: </strong><br /><strong>א. מומלץ להוסיף נקודות סנכרון נוספות, בתוואי שטח "מעניינים" שהתוכנה איננה בוחרת </strong><br /><strong>(כיפת קרח, שפת מכתש...). </strong><br /><strong>ב. בעיבוד של כוכב לכת מומלץ לסמן גם את היקף הפלנטה:</strong></p> <p style="text-align: center;"><img style="float: right;" src="images/stories/registax/registax4.JPG" alt="registax4" width="240" height="151" /></p> <p>&nbsp;</p> <p style="direction: ltr;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3>שלב 2: ALIGN ו-LIMIT</h3> <p>&nbsp;</p> <p>לחצו על ALIGN <br /> Registaxיתקן שגיאות יישור כמיטב יכולתו.<br />ניתן לעקוב אחר התקדמות התהליך בחלקו התחתון של המסך.</p> <p style="text-align: center;"><img src="images/stories/registax/registax5.JPG" alt="registax5" width="450" height="446" /></p> <p style="text-align: right;">&bull; בתום התהליך הנ"ל &ndash; לחצו על הלחצן <strong>LIMIT</strong>. <br />התוכנה תכין את התמונות הרלוונטיות, בהתאם להגדרות שהוזנו בשלב הראשון.</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: right;">שלב 3: STACKING</h3> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">לחצו על "<strong>STACK</strong>" כדי להתחיל את תהליך שילוב התמונות.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="images/stories/registax/registax6.JPG" alt="registax6" width="450" height="223" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3>שלב 4: עיבוד ראשוני - היסטוגרמה</h3> <p>&nbsp;</p> <p>לחצו על הלשונית WAVELET &nbsp;בכדי לעבור לחלון העיבוד.</p> <p style="text-align: center;"><img src="images/stories/registax/registax7.JPG" alt="registax7" width="450" height="296" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>תמונה זו הנה מעט עמומה, זאת על ידי מתיחת ה-היסטוגרמה (הזזת המחוון לימין/שמאל), התמונה התבהרה.</p> <p>ההיסטוגרמה מפרטת את ערכי הבהירות של כל פיקסל בתמונה.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/registax/registax8.JPG" alt="registax8" width="450" height="113" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14.6667px; line-height: 20.9524px;">הערה: לחצו על הלחצן <strong>DO ALL</strong> בכדי להחיל את השינויים בעיבוד לתמונה כולה</span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/registax/registax9.JPG" alt="registax9" width="450" height="253" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3>שלב 5: הקסם של WAVELETS</h3> <p>&nbsp;</p> <p>אלו אלגוריתמים המבצעים שיפור ניגודיות מקומי. הם מזהים ומגבירים הבדלים קטנים בניגודיות והינם יעילים להפליא. <br />הישמרו מפני עיבוד יתר. <br />האובייקט יצא מגורען או מפוקסל בעיבוד מוגזם. <br />השתמשו בניסוי וטעייה כדי למצוא את התוצאה היפה ביותר מבחינתם.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3>שלב 6: קו הגמר</h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>סיום:<br />לחצו על הלחצן DO ALL ולאחר מכן שמרו את התמונה.<br />בחרו בפורמט לא דחוס - כגון PNG או BMP. לתצוגה ברשת האינטרנט מומלץ לשמור בפורמט JPG.</p> <p>כעת ניתן לייצא את התמונה לתוכנות נוספות כגון פוטושופ, לעיבוד נוסף.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="images/stories/registax/registax10.JPG" alt="registax10" width="450" height="338" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;תמונות נוספות ניתן למצוא ב<a href="/astrophotography-gallery">גלריית התמונות האסטרונומיות</a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <h3>שלב 7: שתפו עם העולם!</h3> <p><br />ניתן להעלות ל<a href="http://astronomia.co.il">פורום האסטרונומיה</a>&nbsp; בכדי לקבל פידבק, טיפים וליהנות.<br />(הפורום יוצר גלריה אישית באופן אוטומאטי, כך שניתן לדפדף בתמונות שלך בכל עת)</p> <p><a href="http://astronomia.co.il">http://astronomia.co.il</a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>להרחבה:</strong></p> <p style="text-align: center;"><a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=253:ccd-imaging-processing-techniques-photometry&amp;catid=22&amp;Itemid=35">כיול תמונות אסטרונומיות - מבוא לפוטומטריה</a></p> <p style="text-align: center;"><a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=255:rgb-color-ccd-imaging-astronomical-processing&amp;catid=22&amp;Itemid=35">צילום אסטרונומי &ndash; צילום תמונות בצבע RGB</a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> Remote robotic internet telescope live CCD imaging 2011-03-26T00:00:00+02:00 2011-03-26T00:00:00+02:00 http://www.bareket-astro.com/en/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/remote-robotic-internet-telescope-ccd-imaging.html <p style="text-align: left;" dir="ltr"><span><strong><span style="color: #808080;">[</span><a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/control-remote-telescope-middle-east-israel-web.html" target="_self">Hebrew</a><span style="color: #808080;">]</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #333333;"><strong> The <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=414:the-bareket-observatory&amp;catid=76&amp;Itemid=3210">Bareket observatory's in Israel</a> - robotic Internet telescope is a&nbsp;fully remote controlled telescopic system. </strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #333333;"><strong>Enabling a direct or autonomous control via the web, or by premade scripts. <br /> The <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=453:tsi-aerospace-systems&amp;catid=76&amp;Itemid=2787">system</a>'s consist of a highly&nbsp;sophisticated telescope system that can be controlled from any place connected to the Internet.</strong></span><br /><span style="color: #333333;"><strong>This advanced telescopic system is&nbsp;open exclusively&nbsp;for&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=413:astro-edu-network-by-the-bareket-observatory&amp;catid=9&amp;Itemid=3215">educational </a>and <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=471:asteroid-3d-printing-3d-models-of-celestial-targets&amp;catid=92&amp;Itemid=3298">scientific projects</a>.</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #333333;"><strong>*<a href="http://www.bareket-astro.com//en">Enter the LIVE WEBCASTS WEBPAGE</a>&nbsp;(click the link)*<br /><img style="margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" src="http://www.bareket-astro.com/images/gallery/galaxies/m51_1419820179.jpg" alt="m51 1419820179" width="600" height="424" /></strong></span><strong><span style="color: #808080;">Image: </span></strong><span style="color: #808080;"><strong>M51 Galaxy. Imaged via the Bareket observatory's remote telescope</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #808080;">More images at the</span> <a href="http://www.bareket-astro.com//astrophotography-gallery">Astrophotography Gallery</a></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr" align="center">&nbsp;<iframe src="http://www.bareket-astro.com///player.vimeo.com/video/37853871?autoplay=1&amp;loop=1" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr" align="center">&nbsp;<span style="color: #808080;"><strong style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp;Movie:&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=287:nasa-deep-space-objects-live-webcast&amp;catid=92&amp;Itemid=3214">Voyage into Deep Space</a>&nbsp;in cooperation with <a href="http://www.nasa.gov">NASA</a></strong></span></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr" align="center">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: center;" dir="ltr" align="center">&nbsp;</h3> <h3 style="text-align: center;" dir="ltr" align="center">&nbsp;</h3> <h3 style="text-align: center;" dir="ltr" align="center">Astronomy outreach:&nbsp;web-cast example projects</h3> <p style="text-align: left;" dir="ltr" align="center"><br />- <strong><a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/nasa-deep-space-objects-live-webcast.html" target="_blank">NASA's&nbsp; Deep-space voyage web cast</a>&nbsp;</strong><br /><br />-&nbsp; <a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/dso-live-deep-space-objects-music-for-the-blind.html" target="_blank">IYA 2009 </a><a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/dso-live-deep-space-objects-music-for-the-blind.html" target="_blank">Deep sky objects&nbsp;for those who are blind </a><br /><br />-&nbsp; <a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/asteroid-2012-da14-flyby-webcast.html" target="_self">Asteroid 2012 DA14 flyby</a><br /><br />-&nbsp; <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=459:asteroid-1998-qe2-flyby&amp;catid=92&amp;Itemid=3289" target="_self">Asteroid 1998 QE2 flyby</a><br /> &nbsp;<br /> -&nbsp; <a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/live-solar-eclipse-webcast-jan-04-2011.html" target="_blank">Solar eclipse 2011<br /><br /></a>-&nbsp; <a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/rare-central-lunar-eclipse-june-2011-live-webcast.html" target="_self">Lunar eclipse 2011</a><br /><br />-&nbsp; <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=465:extrasolar-planet-webcast&amp;catid=92&amp;Itemid=3296" target="_blank">EXO planet HAT-P-3 b (UMa) transit<br /></a><br /> -&nbsp; <a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/asteroid-2012-da14-flyby-webcast.html" target="_self">Asteroid 2012 DA14 flyby live webcast</a></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr" align="center">-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=466:chicago-israel-astronomical-conference&amp;catid=76&amp;Itemid=3213">Chicago-Israel astronomical conference</a><br /> <br /> - <a href="http://www.bareket-astro.com//en"><em>Show more archive webcasts</em></a>...<br /><span style="font-size: 8pt;"><strong><span style="color: #808080;"><br /></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><strong style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: left;"><span style="color: #993300;">Movie: the Bareket's Internet telescope help blind students to 'see' the universe&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong><span>&nbsp; {vimeo width="640" height="480"}37861635{/vimeo}</span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><img src="http://www.bareket-astro.com/images/gallery/equipment/internet_telescope15_1419294950.jpg" alt="internet telescope15 1419294950" width="600" height="450" /></p> <h3 style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: center;" dir="ltr"><strong><span style="color: #333333;"><strong style="line-height: 22.8571px; text-align: left;"><span style="color: #808080;">Image : one of the Bareket observatory's Internet telescopes</span></strong></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><strong style="font-size: 10.6667px; line-height: 15.2381px; text-align: left;"><span style="color: #808080;"><span style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: center;">More images at the&nbsp;</span><a href="http://www.bareket-astro.com//astrophotography-gallery" style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: center; background-color: #e4e4e4;">Astrophotography Gallery</a></span></strong></p> <h3 style="text-align: left;" dir="ltr" align="center">&nbsp;</h3> <h3 style="text-align: left;" dir="ltr" align="center">&nbsp;</h3> <h3 style="text-align: left;" dir="ltr" align="center"><span style="text-decoration: underline;"><strong><br /><br /></strong></span>Techniacl information</h3> <p style="text-align: left;" dir="ltr" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr" align="center">The telescope assembly permits fine focusing using a computer-controlled temperature comprehended focuser connected to the custom reducer / corrector.</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">The system consist of a highly sophisticated 14" corrected Aplanatic edge-HD Schmidt cass &ndash; <a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/control-remote-telescope-middle-east-israel-web.html" target="_blank">Celestron modified C14</a>&nbsp;and and <a href="http://www.celestron.com/astronomy/telescopes/celestron-cge-pro-1400-hd.html" target="_self">C14 Edge HD</a>, working at f/7. <br /> The optical assembly uses a <a href="http://www.bisque.com/Products/Paramount/">Paramount ME robotic mount<br /> </a></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">The telescope is equipped with a cooled <a href="http://www.sbig.com/">SBIG ST10MXE CCD</a> camera, with Schuller and <a href="http://www.astrodon.com/">AstroDon</a> photometric and narrow band filters, including spectra grating which gives the ability to perform spectrometric measurements.<br /> <span style="color: #808080;">*</span><a href="http://www.bareket-astro.com//en">Live telescope page - weather station, current sky conditions&nbsp;and latest CCD image</a><br />&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><a href="http://www.bareket-astro.com/astro-edu-astronomical-educational-net-astronet/astronet-astronomical-educational-network.html" target="_blank" style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: left; background-color: #e4e4e4;">* Astro-Edu net : astronomical-educational network</a><strong style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: left;">&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><strong style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: left;"><span style="color: #808080;">*&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: left;"><span style="color: #808080;"><a href="http://www.bareket-astro.com/about-the-bareket-observatory/latest-astronomical-outreach-activities-israel.html" target="_self"></a></span></strong><strong style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: left;"><span style="color: #808080;"><a href="http://www.bareket-astro.com/about-the-bareket-observatory/latest-astronomical-outreach-activities-israel.html" target="_self">Outreach; global science-educational projects</a>&nbsp;by Bareket observatory in Israel</span></strong></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><br /><br /><strong><span style="color: #333333; text-decoration: underline;"><br /></span></strong></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</p> <h3 style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: left;" dir="ltr">Internet remote telescope Q&amp;A</h3> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><strong><br />* What equipment are you using?<br /></strong>&nbsp;- Our educational system consists of Celestron's C14" Edge-HD&nbsp;working at f/7, with ST10MXE cooled CCD camera, 10CFW, Narrow band (Ha, SII, OIII), photometric (B,V,IR), spectra&nbsp;and photo filters.<br />Paramount ME high end robotic mount with high precision go-to system<br />Auto high end focuser and&nbsp;motor, temperature comprehended<br /><br /><strong>* Do I need special softwares in order to operate the telescope?</strong><br />&nbsp;&nbsp; - No. All you need is an Internet connection and a web browser such as Internet Explorer.<br /><br /><strong>* Does the image will appear in color?</strong><br />&nbsp;&nbsp; - RAW images from a CCD camera appear in B/W. One can take <a href="http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/rgb-color-ccd-imaging-astronomical-processing.html" target="_blank">RGB images </a>(red green and blue) using the color filters of the telescope,&nbsp;assembling them will yield a vivid&nbsp;color image of the object. You can&nbsp;enter the&nbsp;telescope's<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_virtuemart&amp;page=shop.browse&amp;category_id=17&amp;Itemid=17" target="_blank"> image gallery</a>, in order to see how the processed images looks like.&nbsp;<br /><br /><strong>* Can I take photometric measurments using the telescope?</strong><br />&nbsp;&nbsp; -&nbsp;Yes! We usually get down to 0.002mag using the&nbsp;system. Photometric measurments can be done after the&nbsp;image&nbsp;was&nbsp;downloaded&nbsp;from our&nbsp;server. Using your preferred software. See&nbsp;an example of a photometric project of the <a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/xo-3b-transit-extra-solar-gj-436.html" target="_blank">Extra solar planet&nbsp;light curve</a>.&nbsp;<br /><br /><strong>* How can I schedule Telescope time?&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;- </strong><a href="http://www.bareket-astro.com/contact-observatory" target="_blank">Contact us </a>using email or phone<br /><br /><strong>* The group of students&nbsp;also wish to&nbsp;observe&nbsp;using the&nbsp;spectroscope</strong> . <strong>One group want to observe the spectra of planetary nebulae.&nbsp;</strong><strong>Is this easy ? What are the limits ? Only the brightest planetary nebulae? The other group would like to observe the doppler redshift of galaxy.&nbsp;<br /></strong>&nbsp; - The telescope is a 14" SCT&nbsp;working at f/8.7, the exposure time depends on the lum of the observed object and the expected SNR one wish to have.<br />As a thumb roll&nbsp; - you can use the same exposures as with the LUM/clear filter. Use different exposure times (such as 60", 120" 180") and combine the best exposures, in order&nbsp;to have <a href="http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/ccd-imaging-processing-techniques-photometry.html" target="_blank">a better SNR</a>.<br />The most suitable targets are those with a small angular size: such as stars, quasars and small planetary nebula. Its possible to measure red shifts with the setup.<br />All&nbsp;you have to do is to select the SPECTRA at the filters option. The images will than be analysed by your students in order to extract the spectral data.<br />&nbsp;<br />- <a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/observing-target-lists-telescope-ccd-imaging.html" target="_blank">Suggested deep sky - astronomical targets</a>&nbsp;for CCD imaging with the remote telescope<br />* <a href="http://www.bareket-astro.com/contact-observatory" target="_blank">Contact us&nbsp;</a>&nbsp;for further information<br /><br /><br /><br /><br /></p> <h3 style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: left;" dir="ltr">Media</h3> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><br /><strong><span style="color: #808080;"><img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/DSOs/m3.jpg" alt="m3" width="600" height="412" /><br />Image : Globular cluster, M3. </span></strong><a href="http://www.bareket-astro.com//astrophotography-gallery" target="_blank"><span style="color: #808080;">Image gallery<br /></span></a><strong><span style="color: #808080;"><br />&nbsp;<br /><iframe src="http://www.bareket-astro.com///player.vimeo.com/video/38010114" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe><br /><strong style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: left;">Movie: Telescope movement during night-time observing session</strong><br /><br /></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong style="line-height: 22.8571px; text-align: left;"><span style="color: #993300;"></span></strong></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><strong><span style="color: #808080;"></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong style="line-height: 22.8571px; text-align: left;"><span style="color: #000000;">&nbsp; {vimeo width="640" height="480"}37861635{/vimeo}</span></strong></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><strong><span style="color: #808080;"><strong style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: left;"><span style="color: #808080;"><strong style="line-height: 22.8571px;">Movie: the Bareket's Internet telescope help blind students to 'see' the universe</strong></span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><strong><span style="color: #808080;"><br /><br /><img src="http://www.bareket-astro.com/images/gallery/nebulae/ngc_6888_1419805906.jpg" alt="ngc 6888 1419805906" width="600" height="399" />&nbsp;<br />Image: </span><span style="color: #808080;">the Cresent nebula.&nbsp;Imaged using the remote Internet&nbsp;telescope</span><span style="color: #808080;"><br /></span></strong></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><span><strong><span style="color: #808080;">[</span><a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/control-remote-telescope-middle-east-israel-web.html" target="_self">Hebrew</a><span style="color: #808080;">]</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #333333;"><strong> The <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=414:the-bareket-observatory&amp;catid=76&amp;Itemid=3210">Bareket observatory's in Israel</a> - robotic Internet telescope is a&nbsp;fully remote controlled telescopic system. </strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #333333;"><strong>Enabling a direct or autonomous control via the web, or by premade scripts. <br /> The <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=453:tsi-aerospace-systems&amp;catid=76&amp;Itemid=2787">system</a>'s consist of a highly&nbsp;sophisticated telescope system that can be controlled from any place connected to the Internet.</strong></span><br /><span style="color: #333333;"><strong>This advanced telescopic system is&nbsp;open exclusively&nbsp;for&nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=413:astro-edu-network-by-the-bareket-observatory&amp;catid=9&amp;Itemid=3215">educational </a>and <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=471:asteroid-3d-printing-3d-models-of-celestial-targets&amp;catid=92&amp;Itemid=3298">scientific projects</a>.</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #333333;"><strong>*<a href="/en">Enter the LIVE WEBCASTS WEBPAGE</a>&nbsp;(click the link)*<br /><img style="margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" src="images/gallery/galaxies/m51_1419820179.jpg" alt="m51 1419820179" width="600" height="424" /></strong></span><strong><span style="color: #808080;">Image: </span></strong><span style="color: #808080;"><strong>M51 Galaxy. Imaged via the Bareket observatory's remote telescope</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="color: #808080;">More images at the</span> <a href="/astrophotography-gallery">Astrophotography Gallery</a></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr" align="center">&nbsp;<iframe src="//player.vimeo.com/video/37853871?autoplay=1&amp;loop=1" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr" align="center">&nbsp;<span style="color: #808080;"><strong style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp;Movie:&nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=287:nasa-deep-space-objects-live-webcast&amp;catid=92&amp;Itemid=3214">Voyage into Deep Space</a>&nbsp;in cooperation with <a href="http://www.nasa.gov">NASA</a></strong></span></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr" align="center">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: center;" dir="ltr" align="center">&nbsp;</h3> <h3 style="text-align: center;" dir="ltr" align="center">&nbsp;</h3> <h3 style="text-align: center;" dir="ltr" align="center">Astronomy outreach:&nbsp;web-cast example projects</h3> <p style="text-align: left;" dir="ltr" align="center"><br />- <strong><a href="live-astronomical-web-cast/nasa-deep-space-objects-live-webcast.html" target="_blank">NASA's&nbsp; Deep-space voyage web cast</a>&nbsp;</strong><br /><br />-&nbsp; <a href="planet-earth-moon-sun-star/dso-live-deep-space-objects-music-for-the-blind.html" target="_blank">IYA 2009 </a><a href="planet-earth-moon-sun-star/dso-live-deep-space-objects-music-for-the-blind.html" target="_blank">Deep sky objects&nbsp;for those who are blind </a><br /><br />-&nbsp; <a href="live-astronomical-web-cast/asteroid-2012-da14-flyby-webcast.html" target="_self">Asteroid 2012 DA14 flyby</a><br /><br />-&nbsp; <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=459:asteroid-1998-qe2-flyby&amp;catid=92&amp;Itemid=3289" target="_self">Asteroid 1998 QE2 flyby</a><br /> &nbsp;<br /> -&nbsp; <a href="live-astronomical-web-cast/live-solar-eclipse-webcast-jan-04-2011.html" target="_blank">Solar eclipse 2011<br /><br /></a>-&nbsp; <a href="live-astronomical-web-cast/rare-central-lunar-eclipse-june-2011-live-webcast.html" target="_self">Lunar eclipse 2011</a><br /><br />-&nbsp; <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=465:extrasolar-planet-webcast&amp;catid=92&amp;Itemid=3296" target="_blank">EXO planet HAT-P-3 b (UMa) transit<br /></a><br /> -&nbsp; <a href="live-astronomical-web-cast/asteroid-2012-da14-flyby-webcast.html" target="_self">Asteroid 2012 DA14 flyby live webcast</a></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr" align="center">-&nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=466:chicago-israel-astronomical-conference&amp;catid=76&amp;Itemid=3213">Chicago-Israel astronomical conference</a><br /> <br /> - <a href="/en"><em>Show more archive webcasts</em></a>...<br /><span style="font-size: 8pt;"><strong><span style="color: #808080;"><br /></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><strong style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: left;"><span style="color: #993300;">Movie: the Bareket's Internet telescope help blind students to 'see' the universe&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong><span>&nbsp; {vimeo width="640" height="480"}37861635{/vimeo}</span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><img src="images/gallery/equipment/internet_telescope15_1419294950.jpg" alt="internet telescope15 1419294950" width="600" height="450" /></p> <h3 style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: center;" dir="ltr"><strong><span style="color: #333333;"><strong style="line-height: 22.8571px; text-align: left;"><span style="color: #808080;">Image : one of the Bareket observatory's Internet telescopes</span></strong></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><strong style="font-size: 10.6667px; line-height: 15.2381px; text-align: left;"><span style="color: #808080;"><span style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: center;">More images at the&nbsp;</span><a href="/astrophotography-gallery" style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: center; background-color: #e4e4e4;">Astrophotography Gallery</a></span></strong></p> <h3 style="text-align: left;" dir="ltr" align="center">&nbsp;</h3> <h3 style="text-align: left;" dir="ltr" align="center">&nbsp;</h3> <h3 style="text-align: left;" dir="ltr" align="center"><span style="text-decoration: underline;"><strong><br /><br /></strong></span>Techniacl information</h3> <p style="text-align: left;" dir="ltr" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr" align="center">The telescope assembly permits fine focusing using a computer-controlled temperature comprehended focuser connected to the custom reducer / corrector.</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">The system consist of a highly sophisticated 14" corrected Aplanatic edge-HD Schmidt cass &ndash; <a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/control-remote-telescope-middle-east-israel-web.html" target="_blank">Celestron modified C14</a>&nbsp;and and <a href="http://www.celestron.com/astronomy/telescopes/celestron-cge-pro-1400-hd.html" target="_self">C14 Edge HD</a>, working at f/7. <br /> The optical assembly uses a <a href="http://www.bisque.com/Products/Paramount/">Paramount ME robotic mount<br /> </a></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">The telescope is equipped with a cooled <a href="http://www.sbig.com/">SBIG ST10MXE CCD</a> camera, with Schuller and <a href="http://www.astrodon.com/">AstroDon</a> photometric and narrow band filters, including spectra grating which gives the ability to perform spectrometric measurements.<br /> <span style="color: #808080;">*</span><a href="/en">Live telescope page - weather station, current sky conditions&nbsp;and latest CCD image</a><br />&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><a href="astro-edu-astronomical-educational-net-astronet/astronet-astronomical-educational-network.html" target="_blank" style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: left; background-color: #e4e4e4;">* Astro-Edu net : astronomical-educational network</a><strong style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: left;">&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><strong style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: left;"><span style="color: #808080;">*&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: left;"><span style="color: #808080;"><a href="about-the-bareket-observatory/latest-astronomical-outreach-activities-israel.html" target="_self"></a></span></strong><strong style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: left;"><span style="color: #808080;"><a href="about-the-bareket-observatory/latest-astronomical-outreach-activities-israel.html" target="_self">Outreach; global science-educational projects</a>&nbsp;by Bareket observatory in Israel</span></strong></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><br /><br /><strong><span style="color: #333333; text-decoration: underline;"><br /></span></strong></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</p> <h3 style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: left;" dir="ltr">Internet remote telescope Q&amp;A</h3> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><strong><br />* What equipment are you using?<br /></strong>&nbsp;- Our educational system consists of Celestron's C14" Edge-HD&nbsp;working at f/7, with ST10MXE cooled CCD camera, 10CFW, Narrow band (Ha, SII, OIII), photometric (B,V,IR), spectra&nbsp;and photo filters.<br />Paramount ME high end robotic mount with high precision go-to system<br />Auto high end focuser and&nbsp;motor, temperature comprehended<br /><br /><strong>* Do I need special softwares in order to operate the telescope?</strong><br />&nbsp;&nbsp; - No. All you need is an Internet connection and a web browser such as Internet Explorer.<br /><br /><strong>* Does the image will appear in color?</strong><br />&nbsp;&nbsp; - RAW images from a CCD camera appear in B/W. One can take <a href="telescopes-data-processing-ccd-imaging/rgb-color-ccd-imaging-astronomical-processing.html" target="_blank">RGB images </a>(red green and blue) using the color filters of the telescope,&nbsp;assembling them will yield a vivid&nbsp;color image of the object. You can&nbsp;enter the&nbsp;telescope's<a href="index.php?option=com_virtuemart&amp;page=shop.browse&amp;category_id=17&amp;Itemid=17" target="_blank"> image gallery</a>, in order to see how the processed images looks like.&nbsp;<br /><br /><strong>* Can I take photometric measurments using the telescope?</strong><br />&nbsp;&nbsp; -&nbsp;Yes! We usually get down to 0.002mag using the&nbsp;system. Photometric measurments can be done after the&nbsp;image&nbsp;was&nbsp;downloaded&nbsp;from our&nbsp;server. Using your preferred software. See&nbsp;an example of a photometric project of the <a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/xo-3b-transit-extra-solar-gj-436.html" target="_blank">Extra solar planet&nbsp;light curve</a>.&nbsp;<br /><br /><strong>* How can I schedule Telescope time?&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;- </strong><a href="contact-observatory" target="_blank">Contact us </a>using email or phone<br /><br /><strong>* The group of students&nbsp;also wish to&nbsp;observe&nbsp;using the&nbsp;spectroscope</strong> . <strong>One group want to observe the spectra of planetary nebulae.&nbsp;</strong><strong>Is this easy ? What are the limits ? Only the brightest planetary nebulae? The other group would like to observe the doppler redshift of galaxy.&nbsp;<br /></strong>&nbsp; - The telescope is a 14" SCT&nbsp;working at f/8.7, the exposure time depends on the lum of the observed object and the expected SNR one wish to have.<br />As a thumb roll&nbsp; - you can use the same exposures as with the LUM/clear filter. Use different exposure times (such as 60", 120" 180") and combine the best exposures, in order&nbsp;to have <a href="telescopes-data-processing-ccd-imaging/ccd-imaging-processing-techniques-photometry.html" target="_blank">a better SNR</a>.<br />The most suitable targets are those with a small angular size: such as stars, quasars and small planetary nebula. Its possible to measure red shifts with the setup.<br />All&nbsp;you have to do is to select the SPECTRA at the filters option. The images will than be analysed by your students in order to extract the spectral data.<br />&nbsp;<br />- <a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/observing-target-lists-telescope-ccd-imaging.html" target="_blank">Suggested deep sky - astronomical targets</a>&nbsp;for CCD imaging with the remote telescope<br />* <a href="contact-observatory" target="_blank">Contact us&nbsp;</a>&nbsp;for further information<br /><br /><br /><br /><br /></p> <h3 style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: left;" dir="ltr">Media</h3> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><br /><strong><span style="color: #808080;"><img src="images/stories/DSOs/m3.jpg" alt="m3" width="600" height="412" /><br />Image : Globular cluster, M3. </span></strong><a href="/astrophotography-gallery" target="_blank"><span style="color: #808080;">Image gallery<br /></span></a><strong><span style="color: #808080;"><br />&nbsp;<br /><iframe src="//player.vimeo.com/video/38010114" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe><br /><strong style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: left;">Movie: Telescope movement during night-time observing session</strong><br /><br /></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong style="line-height: 22.8571px; text-align: left;"><span style="color: #993300;"></span></strong></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><strong><span style="color: #808080;"></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong style="line-height: 22.8571px; text-align: left;"><span style="color: #000000;">&nbsp; {vimeo width="640" height="480"}37861635{/vimeo}</span></strong></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><strong><span style="color: #808080;"><strong style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: left;"><span style="color: #808080;"><strong style="line-height: 22.8571px;">Movie: the Bareket's Internet telescope help blind students to 'see' the universe</strong></span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><strong><span style="color: #808080;"><br /><br /><img src="images/gallery/nebulae/ngc_6888_1419805906.jpg" alt="ngc 6888 1419805906" width="600" height="399" />&nbsp;<br />Image: </span><span style="color: #808080;">the Cresent nebula.&nbsp;Imaged using the remote Internet&nbsp;telescope</span><span style="color: #808080;"><br /></span></strong></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</p> Science-Astronomy Projects 2015-11-21T07:05:09+02:00 2015-11-21T07:05:09+02:00 http://www.bareket-astro.com/en/about-us/science-astronomy-projects.html Bareket <p style="text-align: left;" dir="ltr">Check out the following list of possible astronomy projects. The links are to websites relating to that particular subject that can be used as a starting point for research as they are not comprehensive resources by themselves. Feel free to contact us fo further assistance or scheduling&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=287:nasa-deep-space-objects-live-webcast&amp;catid=35&amp;Itemid=3214">scope-time</a>.</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: left;" dir="ltr">Example works</h3> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">Read research projects abstracts, conducted by students, via our remote telescope, using the <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=413:astro-edu-network-by-the-bareket-observatory&amp;catid=9&amp;Itemid=3215">Astro-EDU-Network</a>:</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">1. <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=471:asteroid-3d-printing-3d-models-of-celestial-targets&amp;catid=92&amp;Itemid=3298">Asteroid photometry, modeling and tracking</a></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">2. <a href="http://www.bareket-astro.com//images/stories/Docs/students/Research_summary-neta-ilan.pdf">Binary stars photometry &amp; 3D modeling</a>&nbsp;<span style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: left;">[PDF]</span></p> <p style="text-align: right;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="ltr">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: left;" dir="ltr">Astronomy Projects&nbsp;</h3> <p style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Observing the night sky</span></strong></p> <ul style="text-align: left;" dir="ltr"> <li><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Develop familiarity with </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.astro-tom.com/messier/messier_files/observing_tips.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">simple observational skills</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">. </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.homebuiltastronomy.com/downbino/HomeBuiltAstronomyProjects-ObservationRecordandSketchingForms.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Keeping a log</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></span></li> <li><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Learn about </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://stars.astro.illinois.edu/celsph.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">rotation of the sky and why it occurs; axis of earth, zenith, meridian</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">; how to measure distances using fist, hand, &amp; fingers to estimate degrees; </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://stars.astro.illinois.edu/sow/cm.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">location of several major constellations</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">. </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.astronomycast.com/amateur-astronomy/observing/ep-211-celestial-navigation/"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Podcast on the subject of Celestial Navigation</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ol dir="ltr"> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.astronomynotes.com/starprop/s4.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">The magnitude system, estimating magnitudes, interpolation</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.lunarrepublic.com/atlas/index.shtml"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Lunar feature map/Crater counting/Relative ages of surfaces</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Right_ascension"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Right Ascension and Declination</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.astro.wisc.edu/~dolan/constellations/constellation_list.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Constellations</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> and </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://stars.astro.illinois.edu/sow/sowlist.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">star names</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.frostydrew.org/observatory/courses/myths/booklet.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Historical myths and legends of constellations and star names</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://solar-center.stanford.edu/AO/"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Ancient astronomical observations, observatories, role in society</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://library.thinkquest.org/29033/begin/earthsunmoon.htm"><span style="color: #000099;">Motion of the earth/sun/moon</span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.opencourse.info/astronomy/introduction/05.motion_planets/"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Motion of the planets</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.deepfly.org/TheNeighborhood/GalileanMoons.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Observing Saturn</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.ucm.es/info/Astrof/invest/actividad/cool_NS.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Motion of the stars in the solar neighborhood</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> and </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR?-source=V/32A"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">local galactic disk</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://sohowww.nascom.nasa.gov/"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Tracking/Counting sunspots</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.astropix.com/"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Astrophotography</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> - Planetary, Lunar, Solar, Stellar, Deep sky</span></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://spectrohelioscope.org/Higgins/SHS02.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Solar spectroscopy (spectrohelioscope)</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.ph.surrey.ac.uk/astrophysics/files/spectroscopy.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Stellar Spectroscopy</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> &amp; </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.arm.ac.uk/~csj/pus/spectra/tot_l.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">What we can learn about stars</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.spektros.de/links.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">more links</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://outreach.atnf.csiro.au/education/senior/astrophysics/variable_types.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Variable Stars</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.enchantedlearning.com/subjects/astronomy/stars/startypes.shtml"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">types/classifications</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.rochesterastronomy.org/novae.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Novae</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.aavso.org/"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Variable Star observing</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.madsci.org/posts/archives/2000-02/950129794.As.r.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">O-C curves</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, light curves, </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.rssd.esa.int/index.php?project=HIPPARCOS&amp;page=education_IcA"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">folded phase curves</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Plot </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://skyserver.sdss3.org/dr8/en/proj/teachers/advanced/hr/specifics.asp"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">HR Diagrams for star fields</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, </span></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hertzsprung%E2%80%93Russell_diagram"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">globular clusters</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.nightwise.org/nightvision.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Polarization</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.atoptics.co.uk/bows.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Atmospheric phenomenon (effects of light in the Earth's atmosphere)</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://edu-observatory.org/eo/starcharts.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Charts, maps, tables, catalogs</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.tecepe.com.br/nav/inav_c11.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Celestial Navigation</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> &amp; </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://onboardintelligence.com/CelestialNav/CelNav1.aspx"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">another link</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Use of </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.compassdude.com/compass-skills.shtml"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">compass</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sextant"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">sextant</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, </span></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gnomon"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">gnomon</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.sensingstrategies.com/funstuff.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Fundamental measurable properties of remote objects</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://rspsoc.org/information-zones/learning-zone/"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Measuring physical properties of remote objects</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.fourmilab.ch/earthview/moon_ap_per.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Observing lunar librations and apparent diameter</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> &amp; </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3f_21N3wcX8"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">YouTube video</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://stjarnhimlen.se/comp/tutorial.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Proper motion of the planets, computing orbital elements</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> &amp; </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Proper_orbital_elements"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">wikipedia article</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.redrok.com/analemma.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Tracking the sun: the analemma</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://http%3A%2F%2Fwww.astro.lsa.umich.edu%2Fundergrad%2FLabs%2Fparallax%2Fpx_intro.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Distance to moon/planets via parallax</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://http%3A%2F%2Fwww.eaae-astronomy.org%2FWG3-SS%2FWorkShops%2FTriangulation.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Motion of nearby stars relative to back ground stars - computing distance from stellar parallax</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Milky_Way_Galaxy"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Star Counts as a function of galactic latitude and longitude</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.hobbyspace.com/Astronomy/astronomy2.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Comet hunting</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.hobbyspace.com/Astronomy/astronomy2.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Supernova hunting</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://planetary.org/explore/topics/extrasolar_planets/extrasolar/astrometry.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Near-Earth objects</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, </span></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://szyzyg.arm.ac.uk/~spm/neo_map.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">mapping</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, discovering</span></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.david-higgins.com/Astronomy/asteroid/lightcurves.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Asteroid light curves</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.twcac.org/Research/occult.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Occultations (lunar, planetary)</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Planetary Observations: Monitoring the changing atmospheric conditions on </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://library.thinkquest.org/C0115361/jupiter.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Jupiter</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> and </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.solstation.com/stars/saturn.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Saturn</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Planetary Observations: Monitoring climate changes on </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://cseligman.com/text/planets/marsoppositions.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Mars during oppositions</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Planetary Observations: Survey the atmosphere of Venus in quest of </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.astronomynow.com/news/n0907/21venus/"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">unusual spots</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_azimuth_angle"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Calculations of time hour-angles</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, programming calculations</span></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Amateur_telescope_making"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Telescope design, construction, principles</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://adventure.howstuffworks.com/survival/wilderness/true-north1.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">How to determine true North</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> and why this is important for telescopes: a daytime project.</span></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Learn to use Google Sky </span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.skyandtelescope.com/howto/visualobserving/Map_at_the_Telescope.html?showAll=y&amp;c=y"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Using a Map at the Telescope</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.astro-tom.com/getting_started/using_a_planisphere.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Using a Planisphere</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.solstation.com/stars2/algol3.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Algol, eclipsing variable star </span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">with close-by star so close they seem at times to touch.</span></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.starmann.co.uk/book/apps/charft~1.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Easily studied variable stars</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.solstation.com/x-objects/andromeda.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Andromeda galaxy</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.nasa.gov/missions/index.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Research a NASA mission, and report</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.noao.edu/education/arbse/arpd/ns"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Nova Search: &nbsp;Discover flaring novae in nearby galaxies by &ldquo;blinking&rdquo; images of portions of Andromeda taken at different times</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.noao.edu/education/arbse/arpd/oc"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Open Clusters in the Milky Way Galaxy: Study the properties of various star clusters in our galaxy, like the Pleiades.</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.noao.edu/education/arbse/arpd/gvs"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Spectroscopy of Giant and Supergiant Variable Stars</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.noao.edu/education/arbse/arpd/agn"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">AGN Spectroscopy: &nbsp;Uncover the mysteries of distant galaxies!</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://helios.gsfc.nasa.gov/solarmag.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Solar Magnetic Fields</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">: Study how magnetic fields create features on the solar surface</span></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://books.google.com/books?id=p6hpT8_s8PkC&amp;printsec=frontcover&amp;source=gbs_ge_summary_r&amp;cad=0#v=onepage&amp;q&amp;f=false"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Detection and Characterization of Extrasolar Planets</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.mpa-garching.mpg.de/gadget/hydrosims/index.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Hydrodynamical Simulations</span></span></a></span></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: center;">
</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: center;" dir="ltr">Start exploring the universe, via:</h3> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><strong>The Astro-EDU-Network</strong></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com//astronet"><img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Presentations/astro-edu-net.jpg" alt="astro edu net" width="450" height="338" /></a></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><strong>Astro-kids</strong></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com//kids"><img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Presentations/astro-kids.PNG" alt="astro kids" width="450" height="390" /></a></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;" dir="ltr">Check out the following list of possible astronomy projects. The links are to websites relating to that particular subject that can be used as a starting point for research as they are not comprehensive resources by themselves. Feel free to contact us fo further assistance or scheduling&nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=287:nasa-deep-space-objects-live-webcast&amp;catid=35&amp;Itemid=3214">scope-time</a>.</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: left;" dir="ltr">Example works</h3> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">Read research projects abstracts, conducted by students, via our remote telescope, using the <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=413:astro-edu-network-by-the-bareket-observatory&amp;catid=9&amp;Itemid=3215">Astro-EDU-Network</a>:</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">1. <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=471:asteroid-3d-printing-3d-models-of-celestial-targets&amp;catid=92&amp;Itemid=3298">Asteroid photometry, modeling and tracking</a></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">2. <a href="/images/stories/Docs/students/Research_summary-neta-ilan.pdf">Binary stars photometry &amp; 3D modeling</a>&nbsp;<span style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: left;">[PDF]</span></p> <p style="text-align: right;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="ltr">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: left;" dir="ltr">Astronomy Projects&nbsp;</h3> <p style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Observing the night sky</span></strong></p> <ul style="text-align: left;" dir="ltr"> <li><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Develop familiarity with </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.astro-tom.com/messier/messier_files/observing_tips.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">simple observational skills</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">. </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.homebuiltastronomy.com/downbino/HomeBuiltAstronomyProjects-ObservationRecordandSketchingForms.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Keeping a log</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></span></li> <li><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Learn about </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://stars.astro.illinois.edu/celsph.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">rotation of the sky and why it occurs; axis of earth, zenith, meridian</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">; how to measure distances using fist, hand, &amp; fingers to estimate degrees; </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://stars.astro.illinois.edu/sow/cm.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">location of several major constellations</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">. </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.astronomycast.com/amateur-astronomy/observing/ep-211-celestial-navigation/"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Podcast on the subject of Celestial Navigation</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">.</span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ol dir="ltr"> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.astronomynotes.com/starprop/s4.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">The magnitude system, estimating magnitudes, interpolation</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.lunarrepublic.com/atlas/index.shtml"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Lunar feature map/Crater counting/Relative ages of surfaces</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Right_ascension"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Right Ascension and Declination</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.astro.wisc.edu/~dolan/constellations/constellation_list.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Constellations</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> and </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://stars.astro.illinois.edu/sow/sowlist.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">star names</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.frostydrew.org/observatory/courses/myths/booklet.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Historical myths and legends of constellations and star names</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://solar-center.stanford.edu/AO/"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Ancient astronomical observations, observatories, role in society</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://library.thinkquest.org/29033/begin/earthsunmoon.htm"><span style="color: #000099;">Motion of the earth/sun/moon</span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.opencourse.info/astronomy/introduction/05.motion_planets/"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Motion of the planets</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.deepfly.org/TheNeighborhood/GalileanMoons.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Observing Saturn</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.ucm.es/info/Astrof/invest/actividad/cool_NS.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Motion of the stars in the solar neighborhood</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> and </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR?-source=V/32A"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">local galactic disk</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://sohowww.nascom.nasa.gov/"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Tracking/Counting sunspots</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.astropix.com/"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Astrophotography</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> - Planetary, Lunar, Solar, Stellar, Deep sky</span></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://spectrohelioscope.org/Higgins/SHS02.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Solar spectroscopy (spectrohelioscope)</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.ph.surrey.ac.uk/astrophysics/files/spectroscopy.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Stellar Spectroscopy</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> &amp; </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.arm.ac.uk/~csj/pus/spectra/tot_l.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">What we can learn about stars</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.spektros.de/links.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">more links</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://outreach.atnf.csiro.au/education/senior/astrophysics/variable_types.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Variable Stars</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.enchantedlearning.com/subjects/astronomy/stars/startypes.shtml"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">types/classifications</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.rochesterastronomy.org/novae.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Novae</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.aavso.org/"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Variable Star observing</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.madsci.org/posts/archives/2000-02/950129794.As.r.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">O-C curves</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, light curves, </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.rssd.esa.int/index.php?project=HIPPARCOS&amp;page=education_IcA"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">folded phase curves</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Plot </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://skyserver.sdss3.org/dr8/en/proj/teachers/advanced/hr/specifics.asp"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">HR Diagrams for star fields</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, </span></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hertzsprung%E2%80%93Russell_diagram"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">globular clusters</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.nightwise.org/nightvision.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Polarization</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.atoptics.co.uk/bows.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Atmospheric phenomenon (effects of light in the Earth's atmosphere)</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://edu-observatory.org/eo/starcharts.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Charts, maps, tables, catalogs</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.tecepe.com.br/nav/inav_c11.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Celestial Navigation</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> &amp; </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://onboardintelligence.com/CelestialNav/CelNav1.aspx"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">another link</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Use of </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.compassdude.com/compass-skills.shtml"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">compass</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sextant"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">sextant</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, </span></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gnomon"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">gnomon</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.sensingstrategies.com/funstuff.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Fundamental measurable properties of remote objects</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://rspsoc.org/information-zones/learning-zone/"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Measuring physical properties of remote objects</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.fourmilab.ch/earthview/moon_ap_per.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Observing lunar librations and apparent diameter</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> &amp; </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3f_21N3wcX8"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">YouTube video</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://stjarnhimlen.se/comp/tutorial.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Proper motion of the planets, computing orbital elements</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> &amp; </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Proper_orbital_elements"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">wikipedia article</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.redrok.com/analemma.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Tracking the sun: the analemma</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://http%3A%2F%2Fwww.astro.lsa.umich.edu%2Fundergrad%2FLabs%2Fparallax%2Fpx_intro.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Distance to moon/planets via parallax</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://http%3A%2F%2Fwww.eaae-astronomy.org%2FWG3-SS%2FWorkShops%2FTriangulation.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Motion of nearby stars relative to back ground stars - computing distance from stellar parallax</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Milky_Way_Galaxy"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Star Counts as a function of galactic latitude and longitude</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.hobbyspace.com/Astronomy/astronomy2.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Comet hunting</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.hobbyspace.com/Astronomy/astronomy2.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Supernova hunting</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://planetary.org/explore/topics/extrasolar_planets/extrasolar/astrometry.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Near-Earth objects</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, </span></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://szyzyg.arm.ac.uk/~spm/neo_map.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">mapping</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, discovering</span></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.david-higgins.com/Astronomy/asteroid/lightcurves.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Asteroid light curves</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.twcac.org/Research/occult.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Occultations (lunar, planetary)</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Planetary Observations: Monitoring the changing atmospheric conditions on </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://library.thinkquest.org/C0115361/jupiter.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Jupiter</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> and </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.solstation.com/stars/saturn.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Saturn</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Planetary Observations: Monitoring climate changes on </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://cseligman.com/text/planets/marsoppositions.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Mars during oppositions</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Planetary Observations: Survey the atmosphere of Venus in quest of </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.astronomynow.com/news/n0907/21venus/"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">unusual spots</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_azimuth_angle"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Calculations of time hour-angles</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">, programming calculations</span></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Amateur_telescope_making"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Telescope design, construction, principles</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://adventure.howstuffworks.com/survival/wilderness/true-north1.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">How to determine true North</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> and why this is important for telescopes: a daytime project.</span></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Learn to use Google Sky </span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.skyandtelescope.com/howto/visualobserving/Map_at_the_Telescope.html?showAll=y&amp;c=y"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Using a Map at the Telescope</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.astro-tom.com/getting_started/using_a_planisphere.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Using a Planisphere</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.solstation.com/stars2/algol3.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Algol, eclipsing variable star </span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">with close-by star so close they seem at times to touch.</span></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.starmann.co.uk/book/apps/charft~1.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Easily studied variable stars</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.solstation.com/x-objects/andromeda.htm"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Andromeda galaxy</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.nasa.gov/missions/index.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Research a NASA mission, and report</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.noao.edu/education/arbse/arpd/ns"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Nova Search: &nbsp;Discover flaring novae in nearby galaxies by &ldquo;blinking&rdquo; images of portions of Andromeda taken at different times</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.noao.edu/education/arbse/arpd/oc"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Open Clusters in the Milky Way Galaxy: Study the properties of various star clusters in our galaxy, like the Pleiades.</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.noao.edu/education/arbse/arpd/gvs"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Spectroscopy of Giant and Supergiant Variable Stars</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.noao.edu/education/arbse/arpd/agn"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">AGN Spectroscopy: &nbsp;Uncover the mysteries of distant galaxies!</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://helios.gsfc.nasa.gov/solarmag.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Solar Magnetic Fields</span></span></a></span><span style="white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">: Study how magnetic fields create features on the solar surface</span></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://books.google.com/books?id=p6hpT8_s8PkC&amp;printsec=frontcover&amp;source=gbs_ge_summary_r&amp;cad=0#v=onepage&amp;q&amp;f=false"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Detection and Characterization of Extrasolar Planets</span></span></a></span></li> <li style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><a href="http://www.mpa-garching.mpg.de/gadget/hydrosims/index.html"><span style="color: #000099;"><span style="white-space: pre-wrap;">Hydrodynamical Simulations</span></span></a></span></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; text-align: center;">
</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: center;" dir="ltr">Start exploring the universe, via:</h3> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><strong>The Astro-EDU-Network</strong></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;<a href="/astronet"><img src="images/stories/Presentations/astro-edu-net.jpg" alt="astro edu net" width="450" height="338" /></a></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><strong>Astro-kids</strong></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;<a href="/kids"><img src="images/stories/Presentations/astro-kids.PNG" alt="astro kids" width="450" height="390" /></a></p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p>
בניית שעון שמש - כלי למדידת הזמן 2011-09-21T00:00:00+03:00 2011-09-21T00:00:00+03:00 http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/build-a-cardboard-sun-dial.html <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl">במאמר זה נלמד כיצד ניתן למדוד את השעה המקומית. <a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-classroom-activities-posters-download/how-to-use-earth-dial-sundial.html" target="_self">נבנה שעון שמש מקרטון או נייר</a> - ונמדוד את הזמן באמצעות מיקומה היחסי של השמש בשמיים.</p> <p dir="rtl">בנוסף נעמוד על הקשר המעניין בין שעון השמש ל<a href="http://www.bareket-astro.com/solar-system/planet-mars.html" target="_self">כוכב הלכת מאדים</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl">במאמר זה נלמד כיצד ניתן למדוד את השעה המקומית. <a href="astronomy-classroom-activities-posters-download/how-to-use-earth-dial-sundial.html" target="_self">נבנה שעון שמש מקרטון או נייר</a> - ונמדוד את הזמן באמצעות מיקומה היחסי של השמש בשמיים.</p> <p dir="rtl">בנוסף נעמוד על הקשר המעניין בין שעון השמש ל<a href="solar-system/planet-mars.html" target="_self">כוכב הלכת מאדים</a>.</p> גילוי כוכב לכת חיצוני :עקומת האור של הפלנטה GJ 436 2010-08-22T00:00:00+03:00 2010-08-22T00:00:00+03:00 http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/xo-3b-transit-extra-solar-gj-436-ccd-photometry.html <h3>מערכות שמש חיצוניות -&nbsp;אקסטרה סולאריות</h3> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">בתאריך ה-13 בפברואר 2010, ערך מצפה הכוכבים ברקת&nbsp;שידור ישיר מיוחד של מעבר כוכב הלכת XO-3b, ולאחר מכן גם את המערכת &nbsp;GJ-436 הנמצאים מחוץ למערכת השמש שלנו.</p> <p dir="rtl">האירוע תועד באמצעות טלסקופ האינטרנט הישראלי, המצויד בחצובה רובוטית מדויקת ומצלמת CCD מקוררת.</p> <p dir="rtl">מעבר כוכב הלכת ('טרנזיט') ישודר באמצעות רשת האינטרנט על ידי מצפה הכוכבים ברקת במכבים, במטרה לקדם את אהבת המדע והאסטרונומיה בישראל <a href="http://www.bareket-astro.com/about-the-bareket-observatory/outreach-activities-middle-east-astronomical.html">Live-@stro outreach programs</a>.</p> <p dir="rtl"><strong>במאמר זה נראה כיצד ניתן להשתמש בתמונות מהטרנזיט בכדי "למצוא" כוכב לכת הנמצא מחוץ למערכת השמש שלנו.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><br /><br /><br />כחלק מהשידור העביר המצפה <strong>תמונות בשידור ישיר של הטרנזיט</strong>, שצולמו על ידי טלסקופ האינטרנט תוך כדי האירוע, וכן שידר את <strong>עקומת האור הנמדדת</strong> בעת מעבר <a href="http://www.bareket-astro.com/solar-system-planets" target="_self">כוכב הלכת</a> XO-3b לפני הכוכב שלו.</p> <p dir="rtl">קרא עוד על <a href="http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/photometry-lesson-plan-astronomy-measurments.html" target="_blank">פוטומטריה </a>- מדידת אור הכוכבים באמצעות מצלמת CCD</p> <p dir="rtl">תהליך מרתק ויחודי זה, איפשר הצצה נדירה אל תוך נבכי העבודה המדעית הנערכת במצפה, מבט <strong>המעניק לצופה את האפשרות לראות כיצד <a href="http://www.bareket-astro.com/science-research-astronomy-papers-for-students-school" target="_blank">מדע אסטרונומי</a> נעשה בזמן אמת.</strong></p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="color: #993300;"><strong><span style="text-decoration: underline;">על אודות הפרויקט &ndash; פוטומטריה של טרנזיט </span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">כוכבי הלכת</span></strong></span></p> <p dir="rtl">חיפוש וגילוי כוכבי לכת מחוץ ל<a href="http://www.bareket-astro.com/solar-system-planets" target="_self">מערכת השמש שלנו</a>, באמצעות מדידת שטף האור הנפלט מהכוכב &ndash; הינו פרויקט בר השגה למצפי כוכבים בעלי יכולת צילום וניתוח מדויקים.</p> <p dir="rtl">טרנזיט הוא אירוע בו כוכב לכת יוצר מעין <a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/solar-eclipse-observing-the-sun.html" target="_self">ליקוי חמה</a> בזעיר אנפין. בדומה לנוגה, במערכת השמש שלנו, כאשר עובר לפני השמש בקו גיאומטרי ביחס לכדור הארץ.</p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/venus_transit.jpg" alt="venus_transit" width="419" height="269" /></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">השידור איפשר לצופים מרחבי העולם לצפות בהתהוות עקומת האור של הכוכב בעוד מוסתר על ידי כוכב הלכת המקיף אותו.</p> <p dir="rtl">במאמר זה ננתח תמונות של טרנזיט המערכת המכונה בשם GJ436 אשר תועדה על ידי <a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/control-remote-telescope-middle-east-israel-web.html" target="_self">טלסקופ האינטרנט</a>.</p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/DSOs/GJ_436_RefCheck_stars.jpg" alt="GJ_436_RefCheck_stars" width="475" height="537" /></p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl">בעוד וכוכב הלכת נוגה ניתן לצפייה באופן פשוט למדי כנגד דיסקת השמש, הכוכב הנמצא מחוץ למערכת השמש שלנו נראה כנקודת אור קלושה, ביחד עם כוכבי רקע נוספים.</p> <p dir="rtl">הבהירות הכללית שלו משתנה אך במעט, תוך כדי האירוע בו יחלוף לפנינו כוכב הלכת שלו לפרק זמן קצר.</p> <p dir="rtl">השינוי בבהירות פרופורציונאלית לפני השטח של כוכב הלכת.</p> <p dir="rtl">בדרך כלל בטווח ה 1% לענקי גזים כדוגמאת כוכב הלכת צדק, ועד לכדי 0.01% לכוכבי לכת בגודל כדה"א.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/DSOs/GJ436_chart.jpg" alt="GJ436_chart" width="450" height="262" /></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><a href="http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/photometry-lesson-plan-astronomy-measurments.html" target="_self">בגרף הפוטומטרי</a> ניתן לראות את שינוי הבהירות כתלות בזמן. בחלק השמאלי של הגרף - הבהירות היחסית של האובייקט ירדה, מכאן ניתן להסיק שכוכב הלכת עבר בין הכוכב לבין כדור הארץ, ויצר מעין <a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/solar-eclipse-observing-the-sun.html" target="_self">ליקוי חמה קטן</a>.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">והנה - <a href="http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/ccd-imaging-processing-techniques-photometry.html" target="_self">מעיבוד הנתונים של התמונות האסטרונומיות</a> מצאנו כוכב לכת הסובב סביב שמש רחוקה.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">צור קשר עם המצפה בכדי לקבל את הנתונים המקוריים, ונסה בעצמך למצוא כוכבי לכת חיצוניים.<br /><br /><br /><br /><br /><span style="color: #993300;"><strong><span style="text-decoration: underline;">להרחבה :</span></strong></span><br /><span style="font-size: 10pt;">- <a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/solar-eclipse-observing-the-sun.html" target="_self">מדידות פוטומטריות של כוכבים משתנים ופועמים</a></span><br /><span style="font-size: 10pt;">-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/ccd-imaging-processing-techniques-photometry.html" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">פוטומטריה וקליברציה של תמונות CCD אסטרונומיות</a>&nbsp;</span><br /><span style="font-size: 10pt;">-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/astronomical-news/near-earth-objects-students-telescop-search-israel.html" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">"אסטרואיד לכל תלמיד" ניטור אסטרואידים על ידי תלמידי תיכון מחוננים<br /></a>-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/internet-telescope-remote-israel-q-and-a.html" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">טלסקופ האינטרנט - תשובות לשאלות נפוצות</a></span><br /><span style="font-size: 10pt;">-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/science-research-astronomy-papers-for-students-school" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">עבודות חקר באסטרונומיה ומדעי החלל</a></span><br />&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3>מערכות שמש חיצוניות -&nbsp;אקסטרה סולאריות</h3> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">בתאריך ה-13 בפברואר 2010, ערך מצפה הכוכבים ברקת&nbsp;שידור ישיר מיוחד של מעבר כוכב הלכת XO-3b, ולאחר מכן גם את המערכת &nbsp;GJ-436 הנמצאים מחוץ למערכת השמש שלנו.</p> <p dir="rtl">האירוע תועד באמצעות טלסקופ האינטרנט הישראלי, המצויד בחצובה רובוטית מדויקת ומצלמת CCD מקוררת.</p> <p dir="rtl">מעבר כוכב הלכת ('טרנזיט') ישודר באמצעות רשת האינטרנט על ידי מצפה הכוכבים ברקת במכבים, במטרה לקדם את אהבת המדע והאסטרונומיה בישראל <a href="about-the-bareket-observatory/outreach-activities-middle-east-astronomical.html">Live-@stro outreach programs</a>.</p> <p dir="rtl"><strong>במאמר זה נראה כיצד ניתן להשתמש בתמונות מהטרנזיט בכדי "למצוא" כוכב לכת הנמצא מחוץ למערכת השמש שלנו.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><br /><br /><br />כחלק מהשידור העביר המצפה <strong>תמונות בשידור ישיר של הטרנזיט</strong>, שצולמו על ידי טלסקופ האינטרנט תוך כדי האירוע, וכן שידר את <strong>עקומת האור הנמדדת</strong> בעת מעבר <a href="solar-system-planets" target="_self">כוכב הלכת</a> XO-3b לפני הכוכב שלו.</p> <p dir="rtl">קרא עוד על <a href="telescopes-data-processing-ccd-imaging/photometry-lesson-plan-astronomy-measurments.html" target="_blank">פוטומטריה </a>- מדידת אור הכוכבים באמצעות מצלמת CCD</p> <p dir="rtl">תהליך מרתק ויחודי זה, איפשר הצצה נדירה אל תוך נבכי העבודה המדעית הנערכת במצפה, מבט <strong>המעניק לצופה את האפשרות לראות כיצד <a href="science-research-astronomy-papers-for-students-school" target="_blank">מדע אסטרונומי</a> נעשה בזמן אמת.</strong></p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="color: #993300;"><strong><span style="text-decoration: underline;">על אודות הפרויקט &ndash; פוטומטריה של טרנזיט </span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">כוכבי הלכת</span></strong></span></p> <p dir="rtl">חיפוש וגילוי כוכבי לכת מחוץ ל<a href="solar-system-planets" target="_self">מערכת השמש שלנו</a>, באמצעות מדידת שטף האור הנפלט מהכוכב &ndash; הינו פרויקט בר השגה למצפי כוכבים בעלי יכולת צילום וניתוח מדויקים.</p> <p dir="rtl">טרנזיט הוא אירוע בו כוכב לכת יוצר מעין <a href="planet-earth-moon-sun-star/solar-eclipse-observing-the-sun.html" target="_self">ליקוי חמה</a> בזעיר אנפין. בדומה לנוגה, במערכת השמש שלנו, כאשר עובר לפני השמש בקו גיאומטרי ביחס לכדור הארץ.</p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/Planets/venus_transit.jpg" alt="venus_transit" width="419" height="269" /></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">השידור איפשר לצופים מרחבי העולם לצפות בהתהוות עקומת האור של הכוכב בעוד מוסתר על ידי כוכב הלכת המקיף אותו.</p> <p dir="rtl">במאמר זה ננתח תמונות של טרנזיט המערכת המכונה בשם GJ436 אשר תועדה על ידי <a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/control-remote-telescope-middle-east-israel-web.html" target="_self">טלסקופ האינטרנט</a>.</p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/DSOs/GJ_436_RefCheck_stars.jpg" alt="GJ_436_RefCheck_stars" width="475" height="537" /></p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl">בעוד וכוכב הלכת נוגה ניתן לצפייה באופן פשוט למדי כנגד דיסקת השמש, הכוכב הנמצא מחוץ למערכת השמש שלנו נראה כנקודת אור קלושה, ביחד עם כוכבי רקע נוספים.</p> <p dir="rtl">הבהירות הכללית שלו משתנה אך במעט, תוך כדי האירוע בו יחלוף לפנינו כוכב הלכת שלו לפרק זמן קצר.</p> <p dir="rtl">השינוי בבהירות פרופורציונאלית לפני השטח של כוכב הלכת.</p> <p dir="rtl">בדרך כלל בטווח ה 1% לענקי גזים כדוגמאת כוכב הלכת צדק, ועד לכדי 0.01% לכוכבי לכת בגודל כדה"א.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><img src="images/stories/DSOs/GJ436_chart.jpg" alt="GJ436_chart" width="450" height="262" /></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><a href="telescopes-data-processing-ccd-imaging/photometry-lesson-plan-astronomy-measurments.html" target="_self">בגרף הפוטומטרי</a> ניתן לראות את שינוי הבהירות כתלות בזמן. בחלק השמאלי של הגרף - הבהירות היחסית של האובייקט ירדה, מכאן ניתן להסיק שכוכב הלכת עבר בין הכוכב לבין כדור הארץ, ויצר מעין <a href="planet-earth-moon-sun-star/solar-eclipse-observing-the-sun.html" target="_self">ליקוי חמה קטן</a>.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">והנה - <a href="telescopes-data-processing-ccd-imaging/ccd-imaging-processing-techniques-photometry.html" target="_self">מעיבוד הנתונים של התמונות האסטרונומיות</a> מצאנו כוכב לכת הסובב סביב שמש רחוקה.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">צור קשר עם המצפה בכדי לקבל את הנתונים המקוריים, ונסה בעצמך למצוא כוכבי לכת חיצוניים.<br /><br /><br /><br /><br /><span style="color: #993300;"><strong><span style="text-decoration: underline;">להרחבה :</span></strong></span><br /><span style="font-size: 10pt;">- <a href="planet-earth-moon-sun-star/solar-eclipse-observing-the-sun.html" target="_self">מדידות פוטומטריות של כוכבים משתנים ופועמים</a></span><br /><span style="font-size: 10pt;">-&nbsp;<a href="telescopes-data-processing-ccd-imaging/ccd-imaging-processing-techniques-photometry.html" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">פוטומטריה וקליברציה של תמונות CCD אסטרונומיות</a>&nbsp;</span><br /><span style="font-size: 10pt;">-&nbsp;<a href="astronomical-news/near-earth-objects-students-telescop-search-israel.html" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">"אסטרואיד לכל תלמיד" ניטור אסטרואידים על ידי תלמידי תיכון מחוננים<br /></a>-&nbsp;<a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/internet-telescope-remote-israel-q-and-a.html" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">טלסקופ האינטרנט - תשובות לשאלות נפוצות</a></span><br /><span style="font-size: 10pt;">-&nbsp;<a href="science-research-astronomy-papers-for-students-school" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">עבודות חקר באסטרונומיה ומדעי החלל</a></span><br />&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> דיאגרמת HR הרצשפרונג ראסל - פוסטר להדפסה 2010-08-21T00:00:00+03:00 2010-08-21T00:00:00+03:00 http://www.bareket-astro.com/stars-in-the-cosmos/hr-diagram-poster.html <p><br /><span style="color: #333333;"><strong>פוסטר להורדה והדפסה - דיאגרמת HR התפתחות הכוכבים, סוג ספקטראלי, בהירות.</strong></span> <br /><span style="color: #333333;">השימוש הינו בהתאם לתקנון ותנאי השימוש באתר.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">דיאגרמת HR - עקומה העומדת על הקשר בין <a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/photometry-of-m45-star-cluster.html" target="_self">בהירותם המוחלטת של הכוכבים</a> אל מול <a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/spectroscopy-telescope-elements-measuring.html" target="_self">סוגם הספקטראלי</a>.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p>הדיאגרמה נקראת על שם שני מפתחיו - איינר הרצשפרונג והנרי נוריס ראסל.</p> <p>באמצעות דיאגרמת HR ניתן לחשב בין השאר גם את המרחק לכוכבים. בהסתמך על הסוג הספקטרלי ועל חוק סטפן-בולצמן כל עוד מתייחסים לכוכבים בתור גוף שחור.</p> <p>ניתן להבחין בציון מיקומה של השמש שלנו בסדרה הראשית.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/DSOs/Posters/hr_diagram_poster.jpg" alt="hr_diagram_poster" width="600" height="849" /></p> <p style="text-align: center;">פוסטר להדפסה</p> <p>&nbsp;</p> <p>כוכבי הסדרה הראשית (Main Sequence) הם כוכבים שבליבותיהם מתבצעות תגובות גרעיניות הממירות מימן להליום, כאשר כוכבים מבלים את רוב ימי חייהם בסדרה הראשית. השמש היא כוכב סדרה ראשית, נכון ל-4.5 מיליארד השנים הבאות.</p> <p>הכוכבים בסדרה הראשית מיוצגים על-ידי הקו העקלתון-אלכסוני בגרף מעלה. קו זה מתאר את רצף הכוכבים המופיע בדיאגרמת HR, באמצעות סיווג כוכבים לפי צבע (או סוג ספקטראלי) אל מול הבהירות המוחלטת של הכוכבים.</p> <p>כוכבים המופיעים על עקומה זו בתרשים מכונים כוכבי הסדרה הראשית.</p> <p>מסת הכוכבים גדלה ככל שעולים שמאלה ולמעלה בסדרה הראשית. המיקום של כל כוכב בסדרה הראשית תלוי במסה שלו, הרכב וגיל.</p> <p><br /><br /><br /></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><a href="http://www.bareket-astro.com/images/stories/DSOs/m39_RGB.jpg" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/DSOs/m39_RGB.jpg" alt="m39_RGB" width="600" height="400" /></a>תמונה : צבעים שונים, לכוכבים שונים. בצביר הכוכבים M39.&nbsp;האוביקט צולם על-ידי <a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/control-remote-telescope-middle-east-israel-web.html" target="_self">טלסקופ האינטרנט הישראלי</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">מומלץ : חקרו את הנושא בסרט ה V.O.D "<a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/nasa-tv-bareket-observatory-israel-space-webcast.html">שידור ישיר של גרמי השמיים העמוקים</a>" שערך טלסקופ האינטרנט הישראלי של מצפה הכוכבים ברקת ל-NASA. כחלק מהשידור המיוחד צילם הטלסקופ גרמי שמיים כגון גלקסיות, ערפיליות, צבירי כוכבים ואפילו אסטרואיד. תוך כדי הסרט הופנו שאלות מהצופים וניתנו הסברים מפי אסטרונום.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">להרחבה :&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">- חור שחור<a href="http://www.bareket-astro.com/stars-in-the-cosmos/hr-diagram-poster.html" target="_self"><br /></a>-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=297-eclipsing-binaries-variable-stars&amp;catid=19-stars-in-the-cosmos&amp;Itemid=2537" target="_self">כוכבים פועמים ומשתנים</a><br />-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/astronomical-news/watch-a-supernova-with-binoculars-at-m101.html" target="_self">סופרנובה<br /></a>-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/xo-3b-transit-extra-solar-gj-436.html" target="_self">כוכבי לכת חיצוניים</a></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">ראו גם:</p> <p dir="rtl">מאמר בנושא&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/stars-in-the-cosmos/stars.html" target="_self">פוטומטריה</a>&nbsp;וספקטרוסקופיה של כוכבים</p> <p>-<a href="http://www.bareket-astro.com/science-research-astronomy-papers-for-students-school" target="_blank">עבודות חקר באסטרונומיה ואסטרופיסיקה</a></p> <p><br /><span style="color: #333333;"><strong>פוסטר להורדה והדפסה - דיאגרמת HR התפתחות הכוכבים, סוג ספקטראלי, בהירות.</strong></span> <br /><span style="color: #333333;">השימוש הינו בהתאם לתקנון ותנאי השימוש באתר.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">דיאגרמת HR - עקומה העומדת על הקשר בין <a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/photometry-of-m45-star-cluster.html" target="_self">בהירותם המוחלטת של הכוכבים</a> אל מול <a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/spectroscopy-telescope-elements-measuring.html" target="_self">סוגם הספקטראלי</a>.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p>הדיאגרמה נקראת על שם שני מפתחיו - איינר הרצשפרונג והנרי נוריס ראסל.</p> <p>באמצעות דיאגרמת HR ניתן לחשב בין השאר גם את המרחק לכוכבים. בהסתמך על הסוג הספקטרלי ועל חוק סטפן-בולצמן כל עוד מתייחסים לכוכבים בתור גוף שחור.</p> <p>ניתן להבחין בציון מיקומה של השמש שלנו בסדרה הראשית.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/DSOs/Posters/hr_diagram_poster.jpg" alt="hr_diagram_poster" width="600" height="849" /></p> <p style="text-align: center;">פוסטר להדפסה</p> <p>&nbsp;</p> <p>כוכבי הסדרה הראשית (Main Sequence) הם כוכבים שבליבותיהם מתבצעות תגובות גרעיניות הממירות מימן להליום, כאשר כוכבים מבלים את רוב ימי חייהם בסדרה הראשית. השמש היא כוכב סדרה ראשית, נכון ל-4.5 מיליארד השנים הבאות.</p> <p>הכוכבים בסדרה הראשית מיוצגים על-ידי הקו העקלתון-אלכסוני בגרף מעלה. קו זה מתאר את רצף הכוכבים המופיע בדיאגרמת HR, באמצעות סיווג כוכבים לפי צבע (או סוג ספקטראלי) אל מול הבהירות המוחלטת של הכוכבים.</p> <p>כוכבים המופיעים על עקומה זו בתרשים מכונים כוכבי הסדרה הראשית.</p> <p>מסת הכוכבים גדלה ככל שעולים שמאלה ולמעלה בסדרה הראשית. המיקום של כל כוכב בסדרה הראשית תלוי במסה שלו, הרכב וגיל.</p> <p><br /><br /><br /></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><a href="images/stories/DSOs/m39_RGB.jpg" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/DSOs/m39_RGB.jpg" alt="m39_RGB" width="600" height="400" /></a>תמונה : צבעים שונים, לכוכבים שונים. בצביר הכוכבים M39.&nbsp;האוביקט צולם על-ידי <a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/control-remote-telescope-middle-east-israel-web.html" target="_self">טלסקופ האינטרנט הישראלי</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">מומלץ : חקרו את הנושא בסרט ה V.O.D "<a href="live-astronomical-web-cast/nasa-tv-bareket-observatory-israel-space-webcast.html">שידור ישיר של גרמי השמיים העמוקים</a>" שערך טלסקופ האינטרנט הישראלי של מצפה הכוכבים ברקת ל-NASA. כחלק מהשידור המיוחד צילם הטלסקופ גרמי שמיים כגון גלקסיות, ערפיליות, צבירי כוכבים ואפילו אסטרואיד. תוך כדי הסרט הופנו שאלות מהצופים וניתנו הסברים מפי אסטרונום.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">להרחבה :&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">- חור שחור<a href="stars-in-the-cosmos/hr-diagram-poster.html" target="_self"><br /></a>-&nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=297-eclipsing-binaries-variable-stars&amp;catid=19-stars-in-the-cosmos&amp;Itemid=2537" target="_self">כוכבים פועמים ומשתנים</a><br />-&nbsp;<a href="astronomical-news/watch-a-supernova-with-binoculars-at-m101.html" target="_self">סופרנובה<br /></a>-&nbsp;<a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/xo-3b-transit-extra-solar-gj-436.html" target="_self">כוכבי לכת חיצוניים</a></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">ראו גם:</p> <p dir="rtl">מאמר בנושא&nbsp;<a href="stars-in-the-cosmos/stars.html" target="_self">פוטומטריה</a>&nbsp;וספקטרוסקופיה של כוכבים</p> <p>-<a href="science-research-astronomy-papers-for-students-school" target="_blank">עבודות חקר באסטרונומיה ואסטרופיסיקה</a></p> השביט אלנין (C/2010 X1 Elenin), "ניבירו" ושנת 2012 2011-08-31T00:00:00+03:00 2011-08-31T00:00:00+03:00 http://www.bareket-astro.com/astronomical-news/c2010-x1-elenin-comet-and-the-end-of-2012.html <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">רשת האינטרנט מלאה <a href="http://www.bareket-astro.com/astronomical-news/end-of-the-world-encounter-with-the-earth-in-2012.html" target="_self">בהודעות על סוף העולם ושנת 2012</a>, וכן על כך שהשביט אלנין יפגע בכדור הארץ ויגרום לנזק אדיר לפלנטה שלנו.&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">האם אנו קרובים ל"סוף העולם"?</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">רשת האינטרנט מלאה <a href="astronomical-news/end-of-the-world-encounter-with-the-earth-in-2012.html" target="_self">בהודעות על סוף העולם ושנת 2012</a>, וכן על כך שהשביט אלנין יפגע בכדור הארץ ויגרום לנזק אדיר לפלנטה שלנו.&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">האם אנו קרובים ל"סוף העולם"?</p> חייו של כוכב - פוסטר להדפסה 2010-08-21T00:00:00+03:00 2010-08-21T00:00:00+03:00 http://www.bareket-astro.com/stars-in-the-cosmos/star-life-cycle-from-nebula-to-star.html <p><br />פוסטר להורדה והדפסה - התפתחות הכוכבים. השימוש הינו בכפוף לתקנון ותנאי האתר.</p> <p><br />פוסטר להורדה והדפסה - התפתחות הכוכבים. השימוש הינו בכפוף לתקנון ותנאי האתר.</p> טלסקופ האינטרנט הישראלי - סרטי הדרכה 2010-09-29T00:00:00+02:00 2010-09-29T00:00:00+02:00 http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/telescope-intruction-movies.html <p>סרטי הדרכה המציגים את פעולת טלסקופ האינטרנט, השימוש בו ודרכים לעיבוד תמונות CCD אסטרונומיות.</p> <p><strong>הסרטים דף זה נמצאים בעדכון ואינם זמינים לצפייה בשלב זה. בדקו שוב בעתיד.</strong></p> <p style="text-align: right;"><a href="http://www.bareket-astro.com/astronomical-news/near-earth-objects-students-telescop-search-israel.html" target="_blank" style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; background-color: #e4e4e4;"><br /></a><strong style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px;">מומלץ :&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/nasa-tv-bareket-observatory-israel-space-webcast.html" target="_blank">צפו בסרט ה V.O.D&nbsp; | &nbsp;שידור ישיר לסוכנות החלל נאס"א (NASA) מטלסקופ האינטרנט הישראלי - 'מסע בחלל העמוק'&nbsp;</a></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><br /><span style="color: #333333; font-size: 12pt;"><img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/misc/movie.gif" alt="movie" width="33" height="33" />&nbsp;מבוא למשתמש בטלסקופ האינטרנט הישראלי</span><br /><br /><span style="color: #333333;"><img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/misc/movie.gif" alt="movie" width="33" height="33" />&nbsp;<span style="font-size: 12pt;">המדריך המקוון למשתמש בטלסקופ האינטרנטי<strong><br /></strong></span></span><br /><span style="color: #333333; font-size: 12pt;"><img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/misc/movie.gif" alt="movie" width="33" height="33" />&nbsp;עיבוד צבע של תמונות אסטרונומיות</span><br /><span style="color: #993300; font-size: 12pt;"></span><br /><br /><br />ראו&nbsp;גם מאמרים בנושא&nbsp;:<br />- <a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/dso-live-deep-space-objects-music-for-the-blind.html" target="_blank">שידור ישיר מטלסקופ האינטרנט - מסע בחלל העמוק, גם לכבדי ראייה!<br /></a>-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/ccd-imaging-processing-techniques-photometry.html" target="_blank">עיבוד תמונות&nbsp;CCD אסטרונומיות -&nbsp;מבוא לפוטומטריה</a></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Observations/Bareket_C14s.jpg" alt="Bareket_C14s" width="600" height="790" /><br /><br /><br /><br /><strong>להרחבה :</strong><br />- <a href="http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/astrophotography-introduction.html" target="_blank">מבוא לצילום אסטרונומי<br /></a>- <a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/spectroscopy-telescope-elements-measuring.html" target="_blank">ספקטרוסקופיה<br /></a>- <a href="http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/ccd-imaging-processing-techniques-photometry.html" target="_blank">פוטומטריה וקליברציה של תמונות CCD אסטרונומיות<br /></a>- <a href="http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/astrometry-photometry-calibration-ccd-images.html" target="_blank">אסטרומטריה<br /></a>- <a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/xo-3b-transit-extra-solar-gj-436.html" target="_blank">ניטור כוכבי לכת אקסטא סולאריים (מחוץ למערכת השמש שלנו)<br /></a>- <a href="http://www.bareket-astro.com/astronomical-news/near-earth-objects-students-telescop-search-israel.html" target="_blank">"אסטרואיד לכל תלמיד" ניטור אסטרואידים על ידי תלמידי תיכון מחוננים<br /></a><strong></strong></p> <p>סרטי הדרכה המציגים את פעולת טלסקופ האינטרנט, השימוש בו ודרכים לעיבוד תמונות CCD אסטרונומיות.</p> <p><strong>הסרטים דף זה נמצאים בעדכון ואינם זמינים לצפייה בשלב זה. בדקו שוב בעתיד.</strong></p> <p style="text-align: right;"><a href="astronomical-news/near-earth-objects-students-telescop-search-israel.html" target="_blank" style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; background-color: #e4e4e4;"><br /></a><strong style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px;">מומלץ :&nbsp;<a href="live-astronomical-web-cast/nasa-tv-bareket-observatory-israel-space-webcast.html" target="_blank">צפו בסרט ה V.O.D&nbsp; | &nbsp;שידור ישיר לסוכנות החלל נאס"א (NASA) מטלסקופ האינטרנט הישראלי - 'מסע בחלל העמוק'&nbsp;</a></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><br /><span style="color: #333333; font-size: 12pt;"><img src="images/stories/misc/movie.gif" alt="movie" width="33" height="33" />&nbsp;מבוא למשתמש בטלסקופ האינטרנט הישראלי</span><br /><br /><span style="color: #333333;"><img src="images/stories/misc/movie.gif" alt="movie" width="33" height="33" />&nbsp;<span style="font-size: 12pt;">המדריך המקוון למשתמש בטלסקופ האינטרנטי<strong><br /></strong></span></span><br /><span style="color: #333333; font-size: 12pt;"><img src="images/stories/misc/movie.gif" alt="movie" width="33" height="33" />&nbsp;עיבוד צבע של תמונות אסטרונומיות</span><br /><span style="color: #993300; font-size: 12pt;"></span><br /><br /><br />ראו&nbsp;גם מאמרים בנושא&nbsp;:<br />- <a href="planet-earth-moon-sun-star/dso-live-deep-space-objects-music-for-the-blind.html" target="_blank">שידור ישיר מטלסקופ האינטרנט - מסע בחלל העמוק, גם לכבדי ראייה!<br /></a>-&nbsp;<a href="telescopes-data-processing-ccd-imaging/ccd-imaging-processing-techniques-photometry.html" target="_blank">עיבוד תמונות&nbsp;CCD אסטרונומיות -&nbsp;מבוא לפוטומטריה</a></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/Observations/Bareket_C14s.jpg" alt="Bareket_C14s" width="600" height="790" /><br /><br /><br /><br /><strong>להרחבה :</strong><br />- <a href="telescopes-data-processing-ccd-imaging/astrophotography-introduction.html" target="_blank">מבוא לצילום אסטרונומי<br /></a>- <a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/spectroscopy-telescope-elements-measuring.html" target="_blank">ספקטרוסקופיה<br /></a>- <a href="telescopes-data-processing-ccd-imaging/ccd-imaging-processing-techniques-photometry.html" target="_blank">פוטומטריה וקליברציה של תמונות CCD אסטרונומיות<br /></a>- <a href="telescopes-data-processing-ccd-imaging/astrometry-photometry-calibration-ccd-images.html" target="_blank">אסטרומטריה<br /></a>- <a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/xo-3b-transit-extra-solar-gj-436.html" target="_blank">ניטור כוכבי לכת אקסטא סולאריים (מחוץ למערכת השמש שלנו)<br /></a>- <a href="astronomical-news/near-earth-objects-students-telescop-search-israel.html" target="_blank">"אסטרואיד לכל תלמיד" ניטור אסטרואידים על ידי תלמידי תיכון מחוננים<br /></a><strong></strong></p> טלסקופ האינטרנט הרובוטי - צילום וחקר אסטרונומי 2010-09-29T00:00:00+02:00 2010-09-29T00:00:00+02:00 http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/control-remote-telescope-middle-east-israel-web.html <p style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;<span style="color: #808080;"><a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/remote-robotic-internet-telescope-ccd-imaging.html" target="_blank"><span style="color: #808080;">(English eddition of this page)</span></a></span></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #333333;"><strong>טלסקופ האינטרנט הינו מצפה כוכבים רובוטי משוכלל - מערכת המאפשרת שליטה מרחוק על </strong><strong><a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?Itemid=2088&amp;option=com_virtuemart" target="_self"><span style="color: #333333;">טלסקופ</span></a></strong></span><span style="color: #333333;"><strong>, דרך רשת האינטרנט. </strong></span><span style="color: #333333;"><strong>ניתן לצור תוכניות <a href="http://www.bareket-astro.com/science-research-astronomy-papers-for-students-school"><span style="color: #333333;">צפייה ומחקר אסטרונומי </span></a>מתקדמות בנוחות ובזמן שמתאים לך, אין צורך לצאת מהבית או לאפס ציוד.&nbsp;</strong></span></p> <h3><br /><br /> פרשו את צפונות היקום ...</h3> <p>כעת גם לך, לתלמידיך ולבני משפחתך יש היכולת לצפות ולחקור את היקום &ndash; ניתן לכוון את הטלסקופ הרובוטי לכל מקום רלוונטי בשמיים, ולצלם אותם במלוא הדרם.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">התחבר לטלסקופ האינטרנט דרך הרשת, וחקור את החלל בעצמך.&nbsp;<span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px;">צלמו&nbsp;</span><a href="http://www.bareket-astro.com/galaxies-nebula-dust-and-gas-in-space" style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; background-color: #e4e4e4;">ערפיליות, גלקסיות</a><a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/photometry-of-m45-star-cluster.html#clusters" target="_self" style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; background-color: #e4e4e4;">צבירי כוכבים</a><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px;">, "כוכבי שביט" (</span><a href="http://www.bareket-astro.com/solar-system/pluto-dwarf-planet-solar-system.html" style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; background-color: #e4e4e4;">שביטים</a><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px;">),&nbsp;</span><a href="http://www.bareket-astro.com/solar-system/asteroid-belt-in-between-jupiter-mars.html" style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; background-color: #e4e4e4;">אסטרואידים</a><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px;">,&nbsp;</span><a href="http://www.bareket-astro.com/solar-system-planets" style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; background-color: #e4e4e4;">כוכבי הלכת</a><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px;">&nbsp;ואפילו&nbsp;</span><a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/amos-3-satellite-spacecom3.html" target="_self" style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; background-color: #e4e4e4;">חלליות לווינים</a><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px;">&nbsp;ו</span><a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/astronomy-school-research-work.html" style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; background-color: #e4e4e4;">קוואזרים רחוקים</a><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px;">!</span></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">צפו ב<a href="http://www.bareket-astro.com//astrophotography-gallery.html">תמונות שצולמו עם טלסקופ האינטרנט</a>.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #993300;"><span style="color: #993300;"><strong><strong><span style="color: #333333;"><span style="background-color: #ffff99;"></span></span></strong></strong></span></span><strong style="color: #993300; font-size: 16px; line-height: 20.7792px;"><span style="color: #333333;">* מידע כללי על אודות מערכת טלסקופ האינטרנט:&nbsp;</span></strong><a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/internet-telescope-remote-israel-q-and-a.html" target="_blank" style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; background-color: #e4e4e4;">טלסקופ האינטרנט -&nbsp;<strong>תשובות לשאלות נפוצות</strong></a></p> <p><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; color: #000000;">- ראו גם:&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/high-school-students-monitoring-asteroids-school.html" target="_self">תלמידים מחפשים אסטרואידים בחלל. פרוייקט חקר באסטרונומיה</a><br />&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <table style="margin-right: auto; margin-left: auto; background-color: #e4e4e4;" border="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right; background-color: #bbbbbb;" dir="rtl"><strong><span style="color: #333333;"><em>הידעת ?</em></span></strong><br /><br />מצפה הכוכבים ברקת ערך 2 שידורים ישירים של גרמי השמיים העמוקים לנאס"א (<strong>NASA</strong> סוכנות החלל האמריקנית). צפו בסרט V.O.D&nbsp;מהשידור:<br /><a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/nasa-tv-bareket-observatory-israel-space-webcast.html" target="_self">שידור ישיר לנאס"א (NASA) - מטלסקופ האינטרנט הישראלי </a>&nbsp; |&nbsp; <a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/nasa-deep-space-objects-live-webcast.html" target="_self">NASA's Deep-space voyage webcast</a></td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="color: #993300;"><strong><span style="color: #333333;"></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><img style="margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Observations/in.scope.jpg" alt="in.scope" width="465" height="348" />תמונה : טלסקופ האינטרנט אסטרוגרף 15".&nbsp;זוהי ההזדמנות שלך להיות שותף אמיתי בגילויים אסטרונומיים!<br />אנו מאפשרים <a href="http://www.bareket-astro.com/live-from-bareket-observatory-israel-astronomical/latest-image-from-the-internet-telescope-israel.html" target="_blank">לצפות בשידור ישיר של המצפה, בתמונת CCD דיגיטלית שצולמה באמצעות הטלסקופ</a> וכן <a href="http://www.bareket-astro.com/live-from-bareket-observatory-israel-astronomical/all-sky-camera.html" target="_self">במצלמת השמים והכוכבים</a>.<br /> <strong><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></strong></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #333333;"><strong>דוגמאות לעבודות חקר באסטרונומיה, ברמות שונות</strong></span></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #333333;"><strong><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; color: #808080;"><strong>* עבודות תלמידים לדוגמה:&nbsp;</strong></span><a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=177:astronet-astronomical-educational-network&amp;catid=9&amp;Itemid=35#students" style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; background-color: #e4e4e4;">עבודות מחקר של תלמידי תיכון באסטרופיזיקה</a><br /></strong></span>- <a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/astronomy-school-research-work.html" target="_blank">מדידת אורך הסילון בגלקסיית M87<br /></a><span style="color: #993300;"><span style="color: #000000;">-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/high-school-students-monitoring-asteroids-school.html" target="_blank">תלמידים חוקרים את היקום בכיתה : מנטרים ומגלים אסטרואידים</a>&nbsp;<br /></span>- <a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/moon-diameter-measuring-size-of-the-moon-geometry.html" target="_blank">מדידת קוטר הירח<br /></a>- <a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/measuring-the-distances-to-the-stars.html" target="_blank">מדידת המרחק לכוכבים<br /></a>- <a href="http://www.bareket-astro.com/stars-in-the-cosmos/hr-diagram-poster.html" target="_blank">דיאגרמת HR<br /></a>- <a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/xo-3b-transit-extra-solar-gj-436.html" target="_blank">חיפוש כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש<br /></a>- <a href="http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/ccd-imaging-processing-techniques-photometry.html" target="_blank">פוטומטריה</a>&nbsp;&nbsp;<br />- <a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/measuring-the-distance-to-the-moon-lunar-eclipse.html" target="_self">מדידת קוטר הירח</a>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&bull; <a href="http://www.bareket-astro.com/stars-in-the-cosmos/eclipsing-binaries-variable-stars.html" target="_blank">כוכבים כפולים ומשתנים</a><br />&bull; <a href="http://www.bareket-astro.com/astronomical-news/watch-a-supernova-with-binoculars-at-m101.html" target="_blank">ניטור וגילוי סופר נובה</a><br />&bull; <a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/measuring-the-distance-to-the-moon-lunar-eclipse.html" target="_self">מדידת המרחק לכוכבים</a><br />&bull; <a href="http://www.bareket-astro.com/solar-system/asteroid-belt-in-between-jupiter-mars.html" target="_blank">שביטים</a><br />&bull; <a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/spectroscopy-telescope-elements-measuring.html" target="_blank">ספקטרוסקופיה</a> <br />&bull; <a href="http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/photometry-lesson-plan-astronomy-measurments.html" target="_blank">פילטרים פוטומטרים</a></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_virtuemart&amp;page=shop.browse&amp;category_id=17&amp;Itemid=17" target="_blank">צילום תמונות מדהימות של גרמי השמיים </a>&ndash; מהבית, באמצעות טלסקופ האינטרנט. כולם בהישג ידך&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #993300;"><br /><br /></span></p> <table style="width: 600px; margin-right: auto; margin-left: auto; background-color: #bbbbbb;" border="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #333333;"><strong><em>הידעת ?</em></strong></span> <p>למצפה הכוכבים ברקת קוד מצפה IAU רשמי, B35.<br /> <br />לאחר 8 שנים של פעילות עם טלסקופ האינטרנט הישראלי : אסף המצפה כמות אדירה, ייחודית ויקרת ערך של מידע אסטרונומי דיגיטאלי. הטלסקופ ממשיך ללא הרף בעבודתו בחקר היקום.<br /> אם יודפס כל המידע מהטלסקופ, בעלות של 0.035 אגורות לדף &ndash; הדפסת המידע מלילה שוטף אחד של תצפיות תעלה כ-18,000 ₪.</p> <p dir="rtl"><a href="http://www.bareket-astro.com/index.php" target="_blank">מצפה הכוכבים ברקת במכבים</a> הינו המצפה החינוכי-מדעי פרטי הגדול והמשוכלל בישראל.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"><span style="color: #993300;"></span></p> <p style="text-align: center;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/DSOs/rsz_veil.jpg" alt="rsz_veil" width="465" height="319" />תמונה : ערפילית הצעיף. צילום טלסקופ האינטרנט.&nbsp;<span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px;">צפו ב</span><a href="http://www.bareket-astro.com//astrophotography-gallery.html" style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; background-color: #e4e4e4;">תמונות נוספות</a></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #808080;"><strong>'מסע בחלל העמוק' עם טלסקופ האינטרנט -</strong>&nbsp;<strong>צפו בסרט ה&nbsp; V.O.D</strong></span><strong><span style="color: #000000;"><br /> {vimeo width="640" height="480"}37853871{/vimeo}</span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; color: #000000;">סרט : טלסקופ האינטרנט הישראלי &ndash; ערך&nbsp;</span><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; color: #000000;"><a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/dso-live-deep-space-objects-music-for-the-blind.html" target="_blank">שידור ישיר מיוחד מהטלסקופ לכבוד שנת האסטרונומיה הבין לאומית</a></span></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: right;" dir="rtl">מידע טכני בנוגע לטלסקופ</h3> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/telescope-controlling-options-for-schools-edu.html" target="_blank">מידע ותקנון למוסדות חינוך ומחקר - חבילות השליטה בטלסקופ</a></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">טלסקופ האינטרנט הישראלי הינו פרי פיתוח של מצפה הכוכבים ברקת במכבים. התוכנית מאפשרת לימוד מעשי של צפונות היקום באמצעות טלסקופים וציוד עזר נלווה מהמשוכללים ביותר מסוגם.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">בעבר &ndash; שליטה מרחוק על טלסקופים מקצועיים הייתה נחלתם של האסטרונומים המקצועיים בלבד, במוסדות ייעודים, מרוחקים ומתוחמים. עולם האינטרנט שינה את כל זאת ופתח אפיקים לעולמות אשר היו דמיוניים עד לפני שנים ספורות בלבד. ה<a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/high-school-students-monitoring-asteroids-school.html" target="_self">שליטה בפועל בטלסקופ האינטרנט הנה פשוטה ביותר</a>. כה פשוטה עד כי לפעמים שוכחים אנו עד כמה מורכבת, עדינה ומסובכת המערכת הטלסקופית במצפה עצמו.<br /> <br /><a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/internet-telescope-remote-israel-q-and-a.html" target="_blank">טלסקופ האינטרנט - תשובות לשאלות נפוצות<br /></a><br /><span style="color: #993300;"></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #993300;"><strong><br />סרט : טלסקופ האינטרנט הישראלי &ndash; עוזר לתלמידים כבדי ראייה - "לראות" את היקום<br /> </strong></span><strong>{vimeo width="640" height="480"}37861635{/vimeo}</strong><strong><br /></strong></p> <table style="width: 600px; margin-right: auto; margin-left: auto; background-color: #bbbbbb;" border="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #333333;"><span style="color: #333333;"><span style="color: #333333;"><strong><em>הידעת ?</em></strong></span></span></span> <p>בכל לילה של עבודה עם טלסקופ האינטרנט הישראלי, מצפה הכוכבים ברקת במכבים אוסף ומעבד מידע של עד כ:<br /> - 1 מיליארד פיקסלים<br /> - 2 Gbytes<br /> - מידע המקביל ל 1,000,000 דפי ASCII מודפסים</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #993300;"><strong><br /> <br />עד כמה פשוט לשלוט על מצפה כוכבים שלם דרך האינטרנט ולצלם את צפונות היקום ?</strong></span> <br /><span style="color: #808080;"><strong>1,2,3-4</strong></span></p> <p style="text-align: right;">1. התחבר למערכת טלסקופ האינטרנט באמצעות הקוד והסיסמא שניתנו לך.</p> <p style="text-align: right;">2. ציין למערכת הטלסקופ לאיזו מטרה עליו להתכוונן (קואורדינאטות או שם אובייקט).</p> <p style="text-align: right;">3. בחר זמן חשיפה, פילטרים וכו'.</p> <p style="text-align: right;">4. הורד את התמונות מן שרת האינטרנט של המצפה.</p> <p style="text-align: right;">זהו ! כעת ניתן לעבד את התמונות.</p> <p style="text-align: right;">1. אין צורך בתוכנות מיוחדות.</p> <p style="text-align: right;">2. אין צורך במחשב מיוחד. כל מחשב חדש המחובר לאינטרנט יספיק.</p> <p style="text-align: right;">3. העלאת המידע המופק - ישירות לחוקר.</p> <p style="text-align: right;">4. יכול להתבצע מכל מקום על פני הגלובוס המחובר לרשת האינטרנט&nbsp;!</p> <p style="text-align: right;">5. ניתן לבצע <a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/free-live-broadcast-of-comet-garradd-august-22.html" target="_self">"תכנות מוקדם" של הטלסקופ</a>. הדבר מקנה את היכולת לאסוף נתונים וצילומים של גרמי השמיים בצורה אוטומאטית &ndash; ולנצל את הזמן לעיבוד נתונים קיימים או לימוד נוסף, מעמיק יותר של הנושא.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">6. <a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/nasa-tv-bareket-observatory-israel-space-webcast.html" target="_self">הדרכה און ליין</a> &ndash; אפשרות להדרכה של צוות מצפה ברקת לפני ביצוע איסוף המידע, וליווי צמוד תוך כדי התהליך בפועל.<br /><img style="margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/DSOs/rsz_m42.jpg" alt="rsz_m42" width="465" height="289" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;תמונה : ערפילית אוריון M42. צילום טלסקופ האינטרנט.&nbsp;<span style="font-size: 16px; text-align: center; line-height: 20.7792px;">צפו ב</span><a href="http://www.bareket-astro.com//astrophotography-gallery.html" style="font-size: 16px; text-align: center; line-height: 20.7792px; background-color: #e4e4e4;">תמונות נוספות</a><br /><br /><br /></p> <p><span style="color: #993300;"><strong>נתונים אופטיים ומכאניים של מערכת טלסקופ האינטרנט </strong></span><br />15" f/2.84 Bareket-hasi Astrograph. או C14 Edge HD &nbsp;f/7<br />&nbsp;Schuler LRGB, BVRI , Ha, OIII, SII filters</p> <p style="text-align: right;" dir="ltr">Spectroscope&nbsp;grating - available for special events and projects.</p> <p style="text-align: right;" dir="ltr">ST10 CFW &ndash; motorized filter wheel.</p> <p style="text-align: right;" dir="ltr">High precision custom focuser.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">Auto focus motor, temperature comprehended.<br />ST8XE CCD camera<br />ST10MXE CCD camera<br />Paramount ME high end robotic mount with high precision go-to system<br /><br /><br />סרט : תנועת טלסקופ האינטרנט במהלך לילה של תצפיות<br /><strong>{vimeo width="640" height="480"}38010114{/vimeo}</strong><br /> <a href="http://www.bareket-astro.com/live-from-bareket-observatory-israel-astronomical/latest-image-from-the-internet-telescope-israel.html" target="_blank">תמונה אחרונה מטלסקופ האינטרנט - שידור מהמצפה<br /></a><br /><br /></p> <table style="width: 641px; height: 132px; margin-right: auto; margin-left: auto; background-color: #bbbbbb;" border="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #993300;"><span style="color: #333333;"><strong>הידעת?</strong></span><br /><br /><strong><a href="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Presentations/jpl-bareket.jpg" target="_blank">תעודת הוקרה</a> <span style="color: #000000;">הוענקה למצפה הכוכבים ברקת, ממעבדת ההנעה הסילונית של נאס"א JPL</span></strong><br /><span style="color: #000000;">על שיתוף הפעולה </span><a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/asteroid-2012-da14-flyby-webcast.html" target="_self">בצילום האסטרואיד 2012-DA14</a> <span style="color: #000000;">בעת מעברו ליד כדור הארץ.</span><br /><br /> <br /><span style="color: #000000;">מצפה ברקת שידר את מעבר האסטרואיד 2012-DA14 דרך רשת האינטרנט. זהו שילוב כוחות נוסף של המצפה עם סוכנויות חלל ברחבי העולם.</span><br /><a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/nasa-tv-bareket-observatory-israel-space-webcast.html" target="_self">דוגמה נוספת לשיתוף פעולה עם נאס"א NASA</a></span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><br /><br /><br /><strong><span style="color: #993300;">להרחבה :</span></strong><br />- <a href="http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/astrophotography-introduction.html" target="_blank">מבוא לצילום אסטרונומי<br /></a>- <a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/spectroscopy-telescope-elements-measuring.html" target="_blank">ספקטרוסקופיה<br /></a>- <a href="http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/ccd-imaging-processing-techniques-photometry.html" target="_blank">פוטומטריה וקליברציה של תמונות CCD אסטרונומיות<br /></a>- <a href="http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/astrometry-photometry-calibration-ccd-images.html" target="_blank">אסטרומטריה<br /></a>- <a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/xo-3b-transit-extra-solar-gj-436.html" target="_blank">ניטור כוכבי לכת אקסטרא סולאריים (פלנטות הממוקמות מחוץ למערכת השמש שלנו)<br /></a>- <a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/high-school-students-monitoring-asteroids-school.html" target="_blank">"אסטרואיד לכל תלמיד" ניטור אסטרואידים על ידי תלמידי תיכון מחוננים (עבודת חקר באסטרונומיה)<br /></a>-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/internet-telescope-remote-israel-q-and-a.html" target="_blank">טלסקופ האינטרנט - תשובות לשאלות נפוצות</a><br />- <a href="http://www.bareket-astro.com/science-research-astronomy-papers-for-students-school" target="_blank">עבודות חקר באסטרונומיה ומדעי החלל</a><br />- <a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/observing-target-lists-telescope-ccd-imaging.html" target="_blank">רשימת מטרות אסטרונומיות לצילום עם הטלסקופ<br /></a><br /><span style="color: #993300; font-size: 12pt;"><strong><br /></strong></span></p> <table style="width: 600px; margin-right: auto; margin-left: auto; background-color: #bbbbbb;" border="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #333333;"><span style="color: #333333;"><span style="color: #333333;"><span style="color: #333333;"><strong><em>הידעת ?</em></strong></span></span></span></span> <p>משימת טלסקופ החלל HUBBLE קבלה אור ירוק לצילום, בהתבסס על נתונים שצילמו חברי הארגון AAVSO האמריקאי באמצעות טלסקופ האינטרנט הישראלי, הממוקם בישוב&nbsp;מכבים.<br /> <br /> קראו כיצד טלסקופ האינטרנט של מצפה הכוכבים ברקת - סייע למדענים <a href="http://bareket-astro.com/press/release_docs/hubble_telescope.htm" target="_self">לכוון את טלסקופ החלל האבל</a> (HST).</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="rtl"><span style="color: #993300; font-size: 12pt;"><strong><br /><br /><br /></strong></span></p> <h3 style="text-align: left;" dir="ltr">Sample projects</h3> <p style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.bareket-astro.com/live/transit_xo-3b/cast.html" target="_blank">Live exstra solar planet transit : webcast</a><br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/dso-live-deep-space-objects-music-for-the-blind.html">DSO (deep space objects) Web cast &ndash; Astronomical year 2009 project.</a> For those who are blind to!</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://bareket-astro.com/telescope_in/intro_100hra.htm">Astronomical year 2009 official project &ndash; 100 hours of robotic astronomy.</a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.bareket-astro.com/live/comet/lulin2009.html">Comet Lulin live web cast.</a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.bareket-astro.com/movies/m3_variable_stars.html">RR lyrae stars pulsating stars in M3- over two nights</a>&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://bareket-astro.com/movies/Satellites%20Hot%20Bird%209,8%20&amp;%206.html">Geosynchronous orbit Satellites Hot Bird 9,8 &amp; 6</a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://bareket-astro.com/press/release_docs/star_earthquke.htm">Rock(ing)star Really Quakes (4.2 Magnitude)</a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.bareket-astro.com/press/release_docs/astronomical_conference.htm">Chicago-Israel astronomical conference</a></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><br /><br /><strong><span style="color: #333333; font-size: 12pt; text-decoration: underline;">Internet&nbsp;remote telescope (Internet Telescope) Q&amp;A</span><br /><br />* What equipment are you using?<br /></strong>&nbsp;&nbsp; - Celestron's C14" EDGE-HD working at f/8.7, with ST10MXE CCD camera, 10CFW, Narrow band (Ha, SII, OIII), photometric (B,V,IR), spectra&nbsp;and photo filters.<br />Paramount ME high end robotic mount with high precision go-to system<br />Auto high end focuser and&nbsp;motor, temperature comprehended<br /><br /><strong>* Do I need special softwares in order to operate the telescope?</strong><br />&nbsp;&nbsp; - No. All you need is an Internet connection and a web browser such as Internet Explorer.<br /><br /><strong>* Does the image will appear in color?</strong><br />&nbsp;&nbsp; - RAW images from a CCD camera appear in B/W. One can take <a href="http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/rgb-color-ccd-imaging-astronomical-processing.html" target="_blank">RGB images </a>(red green and blue) using the color filters of the telescope,&nbsp;assembling them will yield a vivid&nbsp;color image of the object. You can&nbsp;enter the&nbsp;telescope's<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_virtuemart&amp;page=shop.browse&amp;category_id=17&amp;Itemid=17" target="_blank"> image gallery</a>, in order to see how the processed images looks like.&nbsp;<br /><br /><strong>* Can I take photometric measurments using the telescope?</strong><br />&nbsp;&nbsp; -&nbsp;Yes! We usually get down to 0.002mag using the&nbsp;system. Photometric measurments can be done after the&nbsp;image&nbsp;was&nbsp;downloaded&nbsp;from our&nbsp;server. Using your preferred software. See&nbsp;an example of a photometric project of the <a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/xo-3b-transit-extra-solar-gj-436.html" target="_blank">Extra solar planet&nbsp;light curve</a>.&nbsp;<br /><br /><strong>* How can I schedule Telescope time?&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;- </strong><a href="http://www.bareket-astro.com/contact-observatory" target="_blank">Contact us </a>using email or phone<br /><br /><strong>* The group of students&nbsp;also wish to&nbsp;observe&nbsp;using the&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">spectroscope</span></strong> .&nbsp;<strong>One group want to observe the spectra of planetary nebulae. </strong><br /><strong>&nbsp; Is this easy ? What are the limits ? Only the brightest planetary nebulae? The other group would like to observe the doppler redshift of galaxy.&nbsp;<br /></strong>&nbsp; - The telescope is a 14" SCT&nbsp;working at f/8.7, the exposure time depends on the lum of the observed object and the expected SNR one wish to have.<br />As a thumb roll&nbsp; - you can use the same exposures as with the LUM/clear filter. Use different exposure times (such as 60", 120" 180") and combine the best exposures, in order&nbsp;to have <a href="http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/ccd-imaging-processing-techniques-photometry.html" target="_blank">a better SNR</a>.<br />The most suitable targets are those with a small angular size: such as stars, quasars and small planetary nebula. Its possible to measure red shifts with the setup.<br />All&nbsp;you have to do is to select the SPECTRA at the filters option. The images will than be analysed by your students in order to extract the spectral data.<br />&nbsp;<br /><br /><a href="http://www.bareket-astro.com/contact-observatory" target="_blank">Contact us&nbsp;</a>&nbsp;for further information.<br /><br /><strong><br />&nbsp;<br />&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;<span style="color: #808080;"><a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/remote-robotic-internet-telescope-ccd-imaging.html" target="_blank"><span style="color: #808080;">(English eddition of this page)</span></a></span></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #333333;"><strong>טלסקופ האינטרנט הינו מצפה כוכבים רובוטי משוכלל - מערכת המאפשרת שליטה מרחוק על </strong><strong><a href="index.php?Itemid=2088&amp;option=com_virtuemart" target="_self"><span style="color: #333333;">טלסקופ</span></a></strong></span><span style="color: #333333;"><strong>, דרך רשת האינטרנט. </strong></span><span style="color: #333333;"><strong>ניתן לצור תוכניות <a href="science-research-astronomy-papers-for-students-school"><span style="color: #333333;">צפייה ומחקר אסטרונומי </span></a>מתקדמות בנוחות ובזמן שמתאים לך, אין צורך לצאת מהבית או לאפס ציוד.&nbsp;</strong></span></p> <h3><br /><br /> פרשו את צפונות היקום ...</h3> <p>כעת גם לך, לתלמידיך ולבני משפחתך יש היכולת לצפות ולחקור את היקום &ndash; ניתן לכוון את הטלסקופ הרובוטי לכל מקום רלוונטי בשמיים, ולצלם אותם במלוא הדרם.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">התחבר לטלסקופ האינטרנט דרך הרשת, וחקור את החלל בעצמך.&nbsp;<span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px;">צלמו&nbsp;</span><a href="galaxies-nebula-dust-and-gas-in-space" style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; background-color: #e4e4e4;">ערפיליות, גלקסיות</a><a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/photometry-of-m45-star-cluster.html#clusters" target="_self" style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; background-color: #e4e4e4;">צבירי כוכבים</a><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px;">, "כוכבי שביט" (</span><a href="solar-system/pluto-dwarf-planet-solar-system.html" style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; background-color: #e4e4e4;">שביטים</a><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px;">),&nbsp;</span><a href="solar-system/asteroid-belt-in-between-jupiter-mars.html" style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; background-color: #e4e4e4;">אסטרואידים</a><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px;">,&nbsp;</span><a href="solar-system-planets" style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; background-color: #e4e4e4;">כוכבי הלכת</a><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px;">&nbsp;ואפילו&nbsp;</span><a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/amos-3-satellite-spacecom3.html" target="_self" style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; background-color: #e4e4e4;">חלליות לווינים</a><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px;">&nbsp;ו</span><a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/astronomy-school-research-work.html" style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; background-color: #e4e4e4;">קוואזרים רחוקים</a><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px;">!</span></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">צפו ב<a href="/astrophotography-gallery.html">תמונות שצולמו עם טלסקופ האינטרנט</a>.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #993300;"><span style="color: #993300;"><strong><strong><span style="color: #333333;"><span style="background-color: #ffff99;"></span></span></strong></strong></span></span><strong style="color: #993300; font-size: 16px; line-height: 20.7792px;"><span style="color: #333333;">* מידע כללי על אודות מערכת טלסקופ האינטרנט:&nbsp;</span></strong><a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/internet-telescope-remote-israel-q-and-a.html" target="_blank" style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; background-color: #e4e4e4;">טלסקופ האינטרנט -&nbsp;<strong>תשובות לשאלות נפוצות</strong></a></p> <p><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; color: #000000;">- ראו גם:&nbsp;<a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/high-school-students-monitoring-asteroids-school.html" target="_self">תלמידים מחפשים אסטרואידים בחלל. פרוייקט חקר באסטרונומיה</a><br />&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <table style="margin-right: auto; margin-left: auto; background-color: #e4e4e4;" border="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right; background-color: #bbbbbb;" dir="rtl"><strong><span style="color: #333333;"><em>הידעת ?</em></span></strong><br /><br />מצפה הכוכבים ברקת ערך 2 שידורים ישירים של גרמי השמיים העמוקים לנאס"א (<strong>NASA</strong> סוכנות החלל האמריקנית). צפו בסרט V.O.D&nbsp;מהשידור:<br /><a href="live-astronomical-web-cast/nasa-tv-bareket-observatory-israel-space-webcast.html" target="_self">שידור ישיר לנאס"א (NASA) - מטלסקופ האינטרנט הישראלי </a>&nbsp; |&nbsp; <a href="live-astronomical-web-cast/nasa-deep-space-objects-live-webcast.html" target="_self">NASA's Deep-space voyage webcast</a></td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="color: #993300;"><strong><span style="color: #333333;"></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><img style="margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" src="images/stories/Observations/in.scope.jpg" alt="in.scope" width="465" height="348" />תמונה : טלסקופ האינטרנט אסטרוגרף 15".&nbsp;זוהי ההזדמנות שלך להיות שותף אמיתי בגילויים אסטרונומיים!<br />אנו מאפשרים <a href="live-from-bareket-observatory-israel-astronomical/latest-image-from-the-internet-telescope-israel.html" target="_blank">לצפות בשידור ישיר של המצפה, בתמונת CCD דיגיטלית שצולמה באמצעות הטלסקופ</a> וכן <a href="live-from-bareket-observatory-israel-astronomical/all-sky-camera.html" target="_self">במצלמת השמים והכוכבים</a>.<br /> <strong><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></strong></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #333333;"><strong>דוגמאות לעבודות חקר באסטרונומיה, ברמות שונות</strong></span></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #333333;"><strong><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; color: #808080;"><strong>* עבודות תלמידים לדוגמה:&nbsp;</strong></span><a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=177:astronet-astronomical-educational-network&amp;catid=9&amp;Itemid=35#students" style="font-size: 16px; line-height: 22.8571px; background-color: #e4e4e4;">עבודות מחקר של תלמידי תיכון באסטרופיזיקה</a><br /></strong></span>- <a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/astronomy-school-research-work.html" target="_blank">מדידת אורך הסילון בגלקסיית M87<br /></a><span style="color: #993300;"><span style="color: #000000;">-&nbsp;<a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/high-school-students-monitoring-asteroids-school.html" target="_blank">תלמידים חוקרים את היקום בכיתה : מנטרים ומגלים אסטרואידים</a>&nbsp;<br /></span>- <a href="planet-earth-moon-sun-star/moon-diameter-measuring-size-of-the-moon-geometry.html" target="_blank">מדידת קוטר הירח<br /></a>- <a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/measuring-the-distances-to-the-stars.html" target="_blank">מדידת המרחק לכוכבים<br /></a>- <a href="stars-in-the-cosmos/hr-diagram-poster.html" target="_blank">דיאגרמת HR<br /></a>- <a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/xo-3b-transit-extra-solar-gj-436.html" target="_blank">חיפוש כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש<br /></a>- <a href="telescopes-data-processing-ccd-imaging/ccd-imaging-processing-techniques-photometry.html" target="_blank">פוטומטריה</a>&nbsp;&nbsp;<br />- <a href="planet-earth-moon-sun-star/measuring-the-distance-to-the-moon-lunar-eclipse.html" target="_self">מדידת קוטר הירח</a>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&bull; <a href="stars-in-the-cosmos/eclipsing-binaries-variable-stars.html" target="_blank">כוכבים כפולים ומשתנים</a><br />&bull; <a href="astronomical-news/watch-a-supernova-with-binoculars-at-m101.html" target="_blank">ניטור וגילוי סופר נובה</a><br />&bull; <a href="planet-earth-moon-sun-star/measuring-the-distance-to-the-moon-lunar-eclipse.html" target="_self">מדידת המרחק לכוכבים</a><br />&bull; <a href="solar-system/asteroid-belt-in-between-jupiter-mars.html" target="_blank">שביטים</a><br />&bull; <a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/spectroscopy-telescope-elements-measuring.html" target="_blank">ספקטרוסקופיה</a> <br />&bull; <a href="telescopes-data-processing-ccd-imaging/photometry-lesson-plan-astronomy-measurments.html" target="_blank">פילטרים פוטומטרים</a></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><a href="index.php?option=com_virtuemart&amp;page=shop.browse&amp;category_id=17&amp;Itemid=17" target="_blank">צילום תמונות מדהימות של גרמי השמיים </a>&ndash; מהבית, באמצעות טלסקופ האינטרנט. כולם בהישג ידך&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #993300;"><br /><br /></span></p> <table style="width: 600px; margin-right: auto; margin-left: auto; background-color: #bbbbbb;" border="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #333333;"><strong><em>הידעת ?</em></strong></span> <p>למצפה הכוכבים ברקת קוד מצפה IAU רשמי, B35.<br /> <br />לאחר 8 שנים של פעילות עם טלסקופ האינטרנט הישראלי : אסף המצפה כמות אדירה, ייחודית ויקרת ערך של מידע אסטרונומי דיגיטאלי. הטלסקופ ממשיך ללא הרף בעבודתו בחקר היקום.<br /> אם יודפס כל המידע מהטלסקופ, בעלות של 0.035 אגורות לדף &ndash; הדפסת המידע מלילה שוטף אחד של תצפיות תעלה כ-18,000 ₪.</p> <p dir="rtl"><a href="index.php" target="_blank">מצפה הכוכבים ברקת במכבים</a> הינו המצפה החינוכי-מדעי פרטי הגדול והמשוכלל בישראל.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"><span style="color: #993300;"></span></p> <p style="text-align: center;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/DSOs/rsz_veil.jpg" alt="rsz_veil" width="465" height="319" />תמונה : ערפילית הצעיף. צילום טלסקופ האינטרנט.&nbsp;<span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px;">צפו ב</span><a href="/astrophotography-gallery.html" style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; background-color: #e4e4e4;">תמונות נוספות</a></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #808080;"><strong>'מסע בחלל העמוק' עם טלסקופ האינטרנט -</strong>&nbsp;<strong>צפו בסרט ה&nbsp; V.O.D</strong></span><strong><span style="color: #000000;"><br /> {vimeo width="640" height="480"}37853871{/vimeo}</span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; color: #000000;">סרט : טלסקופ האינטרנט הישראלי &ndash; ערך&nbsp;</span><span style="font-size: 16px; line-height: 20.7792px; color: #000000;"><a href="planet-earth-moon-sun-star/dso-live-deep-space-objects-music-for-the-blind.html" target="_blank">שידור ישיר מיוחד מהטלסקופ לכבוד שנת האסטרונומיה הבין לאומית</a></span></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: right;" dir="rtl">מידע טכני בנוגע לטלסקופ</h3> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/telescope-controlling-options-for-schools-edu.html" target="_blank">מידע ותקנון למוסדות חינוך ומחקר - חבילות השליטה בטלסקופ</a></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">טלסקופ האינטרנט הישראלי הינו פרי פיתוח של מצפה הכוכבים ברקת במכבים. התוכנית מאפשרת לימוד מעשי של צפונות היקום באמצעות טלסקופים וציוד עזר נלווה מהמשוכללים ביותר מסוגם.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">בעבר &ndash; שליטה מרחוק על טלסקופים מקצועיים הייתה נחלתם של האסטרונומים המקצועיים בלבד, במוסדות ייעודים, מרוחקים ומתוחמים. עולם האינטרנט שינה את כל זאת ופתח אפיקים לעולמות אשר היו דמיוניים עד לפני שנים ספורות בלבד. ה<a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/high-school-students-monitoring-asteroids-school.html" target="_self">שליטה בפועל בטלסקופ האינטרנט הנה פשוטה ביותר</a>. כה פשוטה עד כי לפעמים שוכחים אנו עד כמה מורכבת, עדינה ומסובכת המערכת הטלסקופית במצפה עצמו.<br /> <br /><a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/internet-telescope-remote-israel-q-and-a.html" target="_blank">טלסקופ האינטרנט - תשובות לשאלות נפוצות<br /></a><br /><span style="color: #993300;"></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #993300;"><strong><br />סרט : טלסקופ האינטרנט הישראלי &ndash; עוזר לתלמידים כבדי ראייה - "לראות" את היקום<br /> </strong></span><strong>{vimeo width="640" height="480"}37861635{/vimeo}</strong><strong><br /></strong></p> <table style="width: 600px; margin-right: auto; margin-left: auto; background-color: #bbbbbb;" border="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #333333;"><span style="color: #333333;"><span style="color: #333333;"><strong><em>הידעת ?</em></strong></span></span></span> <p>בכל לילה של עבודה עם טלסקופ האינטרנט הישראלי, מצפה הכוכבים ברקת במכבים אוסף ומעבד מידע של עד כ:<br /> - 1 מיליארד פיקסלים<br /> - 2 Gbytes<br /> - מידע המקביל ל 1,000,000 דפי ASCII מודפסים</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #993300;"><strong><br /> <br />עד כמה פשוט לשלוט על מצפה כוכבים שלם דרך האינטרנט ולצלם את צפונות היקום ?</strong></span> <br /><span style="color: #808080;"><strong>1,2,3-4</strong></span></p> <p style="text-align: right;">1. התחבר למערכת טלסקופ האינטרנט באמצעות הקוד והסיסמא שניתנו לך.</p> <p style="text-align: right;">2. ציין למערכת הטלסקופ לאיזו מטרה עליו להתכוונן (קואורדינאטות או שם אובייקט).</p> <p style="text-align: right;">3. בחר זמן חשיפה, פילטרים וכו'.</p> <p style="text-align: right;">4. הורד את התמונות מן שרת האינטרנט של המצפה.</p> <p style="text-align: right;">זהו ! כעת ניתן לעבד את התמונות.</p> <p style="text-align: right;">1. אין צורך בתוכנות מיוחדות.</p> <p style="text-align: right;">2. אין צורך במחשב מיוחד. כל מחשב חדש המחובר לאינטרנט יספיק.</p> <p style="text-align: right;">3. העלאת המידע המופק - ישירות לחוקר.</p> <p style="text-align: right;">4. יכול להתבצע מכל מקום על פני הגלובוס המחובר לרשת האינטרנט&nbsp;!</p> <p style="text-align: right;">5. ניתן לבצע <a href="live-astronomical-web-cast/free-live-broadcast-of-comet-garradd-august-22.html" target="_self">"תכנות מוקדם" של הטלסקופ</a>. הדבר מקנה את היכולת לאסוף נתונים וצילומים של גרמי השמיים בצורה אוטומאטית &ndash; ולנצל את הזמן לעיבוד נתונים קיימים או לימוד נוסף, מעמיק יותר של הנושא.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">6. <a href="live-astronomical-web-cast/nasa-tv-bareket-observatory-israel-space-webcast.html" target="_self">הדרכה און ליין</a> &ndash; אפשרות להדרכה של צוות מצפה ברקת לפני ביצוע איסוף המידע, וליווי צמוד תוך כדי התהליך בפועל.<br /><img style="margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" src="images/stories/DSOs/rsz_m42.jpg" alt="rsz_m42" width="465" height="289" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;תמונה : ערפילית אוריון M42. צילום טלסקופ האינטרנט.&nbsp;<span style="font-size: 16px; text-align: center; line-height: 20.7792px;">צפו ב</span><a href="/astrophotography-gallery.html" style="font-size: 16px; text-align: center; line-height: 20.7792px; background-color: #e4e4e4;">תמונות נוספות</a><br /><br /><br /></p> <p><span style="color: #993300;"><strong>נתונים אופטיים ומכאניים של מערכת טלסקופ האינטרנט </strong></span><br />15" f/2.84 Bareket-hasi Astrograph. או C14 Edge HD &nbsp;f/7<br />&nbsp;Schuler LRGB, BVRI , Ha, OIII, SII filters</p> <p style="text-align: right;" dir="ltr">Spectroscope&nbsp;grating - available for special events and projects.</p> <p style="text-align: right;" dir="ltr">ST10 CFW &ndash; motorized filter wheel.</p> <p style="text-align: right;" dir="ltr">High precision custom focuser.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">Auto focus motor, temperature comprehended.<br />ST8XE CCD camera<br />ST10MXE CCD camera<br />Paramount ME high end robotic mount with high precision go-to system<br /><br /><br />סרט : תנועת טלסקופ האינטרנט במהלך לילה של תצפיות<br /><strong>{vimeo width="640" height="480"}38010114{/vimeo}</strong><br /> <a href="live-from-bareket-observatory-israel-astronomical/latest-image-from-the-internet-telescope-israel.html" target="_blank">תמונה אחרונה מטלסקופ האינטרנט - שידור מהמצפה<br /></a><br /><br /></p> <table style="width: 641px; height: 132px; margin-right: auto; margin-left: auto; background-color: #bbbbbb;" border="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #993300;"><span style="color: #333333;"><strong>הידעת?</strong></span><br /><br /><strong><a href="images/stories/Presentations/jpl-bareket.jpg" target="_blank">תעודת הוקרה</a> <span style="color: #000000;">הוענקה למצפה הכוכבים ברקת, ממעבדת ההנעה הסילונית של נאס"א JPL</span></strong><br /><span style="color: #000000;">על שיתוף הפעולה </span><a href="live-astronomical-web-cast/asteroid-2012-da14-flyby-webcast.html" target="_self">בצילום האסטרואיד 2012-DA14</a> <span style="color: #000000;">בעת מעברו ליד כדור הארץ.</span><br /><br /> <br /><span style="color: #000000;">מצפה ברקת שידר את מעבר האסטרואיד 2012-DA14 דרך רשת האינטרנט. זהו שילוב כוחות נוסף של המצפה עם סוכנויות חלל ברחבי העולם.</span><br /><a href="live-astronomical-web-cast/nasa-tv-bareket-observatory-israel-space-webcast.html" target="_self">דוגמה נוספת לשיתוף פעולה עם נאס"א NASA</a></span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><br /><br /><br /><strong><span style="color: #993300;">להרחבה :</span></strong><br />- <a href="telescopes-data-processing-ccd-imaging/astrophotography-introduction.html" target="_blank">מבוא לצילום אסטרונומי<br /></a>- <a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/spectroscopy-telescope-elements-measuring.html" target="_blank">ספקטרוסקופיה<br /></a>- <a href="telescopes-data-processing-ccd-imaging/ccd-imaging-processing-techniques-photometry.html" target="_blank">פוטומטריה וקליברציה של תמונות CCD אסטרונומיות<br /></a>- <a href="telescopes-data-processing-ccd-imaging/astrometry-photometry-calibration-ccd-images.html" target="_blank">אסטרומטריה<br /></a>- <a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/xo-3b-transit-extra-solar-gj-436.html" target="_blank">ניטור כוכבי לכת אקסטרא סולאריים (פלנטות הממוקמות מחוץ למערכת השמש שלנו)<br /></a>- <a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/high-school-students-monitoring-asteroids-school.html" target="_blank">"אסטרואיד לכל תלמיד" ניטור אסטרואידים על ידי תלמידי תיכון מחוננים (עבודת חקר באסטרונומיה)<br /></a>-&nbsp;<a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/internet-telescope-remote-israel-q-and-a.html" target="_blank">טלסקופ האינטרנט - תשובות לשאלות נפוצות</a><br />- <a href="science-research-astronomy-papers-for-students-school" target="_blank">עבודות חקר באסטרונומיה ומדעי החלל</a><br />- <a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/observing-target-lists-telescope-ccd-imaging.html" target="_blank">רשימת מטרות אסטרונומיות לצילום עם הטלסקופ<br /></a><br /><span style="color: #993300; font-size: 12pt;"><strong><br /></strong></span></p> <table style="width: 600px; margin-right: auto; margin-left: auto; background-color: #bbbbbb;" border="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #333333;"><span style="color: #333333;"><span style="color: #333333;"><span style="color: #333333;"><strong><em>הידעת ?</em></strong></span></span></span></span> <p>משימת טלסקופ החלל HUBBLE קבלה אור ירוק לצילום, בהתבסס על נתונים שצילמו חברי הארגון AAVSO האמריקאי באמצעות טלסקופ האינטרנט הישראלי, הממוקם בישוב&nbsp;מכבים.<br /> <br /> קראו כיצד טלסקופ האינטרנט של מצפה הכוכבים ברקת - סייע למדענים <a href="http://bareket-astro.com/press/release_docs/hubble_telescope.htm" target="_self">לכוון את טלסקופ החלל האבל</a> (HST).</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="rtl"><span style="color: #993300; font-size: 12pt;"><strong><br /><br /><br /></strong></span></p> <h3 style="text-align: left;" dir="ltr">Sample projects</h3> <p style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="live/transit_xo-3b/cast.html" target="_blank">Live exstra solar planet transit : webcast</a><br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="planet-earth-moon-sun-star/dso-live-deep-space-objects-music-for-the-blind.html">DSO (deep space objects) Web cast &ndash; Astronomical year 2009 project.</a> For those who are blind to!</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://bareket-astro.com/telescope_in/intro_100hra.htm">Astronomical year 2009 official project &ndash; 100 hours of robotic astronomy.</a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="live/comet/lulin2009.html">Comet Lulin live web cast.</a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="movies/m3_variable_stars.html">RR lyrae stars pulsating stars in M3- over two nights</a>&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://bareket-astro.com/movies/Satellites%20Hot%20Bird%209,8%20&amp;%206.html">Geosynchronous orbit Satellites Hot Bird 9,8 &amp; 6</a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://bareket-astro.com/press/release_docs/star_earthquke.htm">Rock(ing)star Really Quakes (4.2 Magnitude)</a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;" dir="ltr">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="press/release_docs/astronomical_conference.htm">Chicago-Israel astronomical conference</a></p> <p style="text-align: left;" dir="ltr"><br /><br /><strong><span style="color: #333333; font-size: 12pt; text-decoration: underline;">Internet&nbsp;remote telescope (Internet Telescope) Q&amp;A</span><br /><br />* What equipment are you using?<br /></strong>&nbsp;&nbsp; - Celestron's C14" EDGE-HD working at f/8.7, with ST10MXE CCD camera, 10CFW, Narrow band (Ha, SII, OIII), photometric (B,V,IR), spectra&nbsp;and photo filters.<br />Paramount ME high end robotic mount with high precision go-to system<br />Auto high end focuser and&nbsp;motor, temperature comprehended<br /><br /><strong>* Do I need special softwares in order to operate the telescope?</strong><br />&nbsp;&nbsp; - No. All you need is an Internet connection and a web browser such as Internet Explorer.<br /><br /><strong>* Does the image will appear in color?</strong><br />&nbsp;&nbsp; - RAW images from a CCD camera appear in B/W. One can take <a href="telescopes-data-processing-ccd-imaging/rgb-color-ccd-imaging-astronomical-processing.html" target="_blank">RGB images </a>(red green and blue) using the color filters of the telescope,&nbsp;assembling them will yield a vivid&nbsp;color image of the object. You can&nbsp;enter the&nbsp;telescope's<a href="index.php?option=com_virtuemart&amp;page=shop.browse&amp;category_id=17&amp;Itemid=17" target="_blank"> image gallery</a>, in order to see how the processed images looks like.&nbsp;<br /><br /><strong>* Can I take photometric measurments using the telescope?</strong><br />&nbsp;&nbsp; -&nbsp;Yes! We usually get down to 0.002mag using the&nbsp;system. Photometric measurments can be done after the&nbsp;image&nbsp;was&nbsp;downloaded&nbsp;from our&nbsp;server. Using your preferred software. See&nbsp;an example of a photometric project of the <a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/xo-3b-transit-extra-solar-gj-436.html" target="_blank">Extra solar planet&nbsp;light curve</a>.&nbsp;<br /><br /><strong>* How can I schedule Telescope time?&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;- </strong><a href="contact-observatory" target="_blank">Contact us </a>using email or phone<br /><br /><strong>* The group of students&nbsp;also wish to&nbsp;observe&nbsp;using the&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">spectroscope</span></strong> .&nbsp;<strong>One group want to observe the spectra of planetary nebulae. </strong><br /><strong>&nbsp; Is this easy ? What are the limits ? Only the brightest planetary nebulae? The other group would like to observe the doppler redshift of galaxy.&nbsp;<br /></strong>&nbsp; - The telescope is a 14" SCT&nbsp;working at f/8.7, the exposure time depends on the lum of the observed object and the expected SNR one wish to have.<br />As a thumb roll&nbsp; - you can use the same exposures as with the LUM/clear filter. Use different exposure times (such as 60", 120" 180") and combine the best exposures, in order&nbsp;to have <a href="telescopes-data-processing-ccd-imaging/ccd-imaging-processing-techniques-photometry.html" target="_blank">a better SNR</a>.<br />The most suitable targets are those with a small angular size: such as stars, quasars and small planetary nebula. Its possible to measure red shifts with the setup.<br />All&nbsp;you have to do is to select the SPECTRA at the filters option. The images will than be analysed by your students in order to extract the spectral data.<br />&nbsp;<br /><br /><a href="contact-observatory" target="_blank">Contact us&nbsp;</a>&nbsp;for further information.<br /><br /><strong><br />&nbsp;<br />&nbsp;</strong></p> טלסקופ השמש - ניסויים | חלק 4 מעקב כתמי שמש 2010-09-29T00:00:00+02:00 2010-09-29T00:00:00+02:00 http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/sun-spots-tracking-and-measuring-using-the-solarsc.html <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #993300; font-size: 12pt;"><strong><span style="text-decoration: underline;">חלק&nbsp;4&nbsp;: <strong><span style="text-decoration: underline;">מעקב אחר כתמי השמש</span></strong></span></strong></span></p> <p dir="rtl">&nbsp;<span style="color: #993300;"><a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_virtuemart&amp;Itemid=23" target="_blank">טלסקופ השמש - ניתן לרכישה</a> <span style="color: #000000;">דרך החנות של מצפה הכוכבים ברקת. צרו קשר עם המצפה לפרטים נוספים.<br /></span></span></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">רקע:</p> <p dir="rtl">לפני למעלה מ 2,000 שנה דיווחו אסטרונומים סינים כי עלה בידם לראות כתמי שמש בעת שעננים דקים, עשן או אבק עמעמו את גלגל השמש המסנוור. <br />בשנת 1612 חקר את התופעה גלילאו בעזרת טלסקופ. הוא מיקד את בבואת השמש על פיסת נייר, וסימן עליה את הכתמים (אזהרה : אסור לצפות במישרין בשמש, בייחוד לא דרך טלסקופ, צפייה לא אחראית בשמש יכולה לגרום לנזק ואף לעיוורון). <br />יום אחר יום צפה גלילאו בכתמים הנעים על פני השמש בקרבת קו המשווה שלה. לכל כתם נדרשו כ 13 ימים להופיע מעבר לשפה אחת ולגלוש עד לשפה הנגדית.&nbsp;תנועה זו לימדה את גלילאו שהשמש מסתובבת על צירה. בניסוי זה נעקוב אחר כתמי השמש וננסה למדוד את תנועתם על פני השמש.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">כלים וחומרים : </span></strong></p> <div>&nbsp;</div> <p>1 טלסקופ השמש.</p> <p>2 שעון.</p> <p>3 סביבה נטולת רוח.</p> <p>4 נייר מילימטרי או נייר משובץ.</p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #993300; font-size: 12pt;"><strong><span style="text-decoration: underline;">חלק&nbsp;4&nbsp;: <strong><span style="text-decoration: underline;">מעקב אחר כתמי השמש</span></strong></span></strong></span></p> <p dir="rtl">&nbsp;<span style="color: #993300;"><a href="index.php?option=com_virtuemart&amp;Itemid=23" target="_blank">טלסקופ השמש - ניתן לרכישה</a> <span style="color: #000000;">דרך החנות של מצפה הכוכבים ברקת. צרו קשר עם המצפה לפרטים נוספים.<br /></span></span></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">רקע:</p> <p dir="rtl">לפני למעלה מ 2,000 שנה דיווחו אסטרונומים סינים כי עלה בידם לראות כתמי שמש בעת שעננים דקים, עשן או אבק עמעמו את גלגל השמש המסנוור. <br />בשנת 1612 חקר את התופעה גלילאו בעזרת טלסקופ. הוא מיקד את בבואת השמש על פיסת נייר, וסימן עליה את הכתמים (אזהרה : אסור לצפות במישרין בשמש, בייחוד לא דרך טלסקופ, צפייה לא אחראית בשמש יכולה לגרום לנזק ואף לעיוורון). <br />יום אחר יום צפה גלילאו בכתמים הנעים על פני השמש בקרבת קו המשווה שלה. לכל כתם נדרשו כ 13 ימים להופיע מעבר לשפה אחת ולגלוש עד לשפה הנגדית.&nbsp;תנועה זו לימדה את גלילאו שהשמש מסתובבת על צירה. בניסוי זה נעקוב אחר כתמי השמש וננסה למדוד את תנועתם על פני השמש.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">כלים וחומרים : </span></strong></p> <div>&nbsp;</div> <p>1 טלסקופ השמש.</p> <p>2 שעון.</p> <p>3 סביבה נטולת רוח.</p> <p>4 נייר מילימטרי או נייר משובץ.</p> כוכב הלכת צדק - ירחים גלליאניים 2010-09-21T00:00:00+02:00 2010-09-21T00:00:00+02:00 http://www.bareket-astro.com/solar-system/galileian-moons-of-planet-jupiter.html <p><br />בסרטון ניתן לראות את תנועת (סיבוב) הירחים הגלליאניים של <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=10:solar-system&amp;id=219:planet-jupiter">כוכב הלכת צדק</a>, הסובבים את הפלנטה הענקית.<br />זהו הילוך מהיר של האירוע, שצולם על פני פרק זמן ארוך. ראו כיצד הירחים מגיחים מצידי הפלנטה.</p> <p><iframe src="http://www.bareket-astro.com///www.youtube.com/embed/zqZEgoJasPQ?rel=0&amp;wmode=opaque" allowfullscreen="true" frameborder="0" width="640" height="527" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></iframe></p> <p style="text-align: center;">סרטון - ריקוד הירחים הגלליאניים של צדק</p> <p style="text-align: center;">את כוכב הלכת צדק חוקרים תלמידים באמצעות <a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/control-remote-telescope-middle-east-israel-web.html" target="_self">טלסקופ האינטרנט</a>&nbsp;הישראלי</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /><br />ירחי של צדק מקיפים אותו וגורמים להאטת סיבובו. ירחיו הגלליאניים של צדק סביב צירו.<br />&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">איו </span><span style="text-decoration: underline;">-</span> קוטרו 3,642 קילומטר והוא מלא בהרי געש פעילים. איו הוא הירח היחיד במערכת השמש שנראה גדול יותר מהירח שלנו כשמסתכלים בו מהפלנטה הקרובה אליו.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">אירופה -</span> קוטרו 3,130 קילומטר.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.bareket-astro.com/solar-system/ganimedes-jupiter-galilian-moon.html" target="_self">גנימד </a></span><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.bareket-astro.com/solar-system/ganimedes-jupiter-galilian-moon.html" target="_self">-</a></span></strong> קוטרו 5,268 קילומטר. זהו הירח הגדול ביותר במערכת השמש שלנו.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">מכוסה בקרח וככל הנראה בעל ליבת ברזל.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.bareket-astro.com/solar-system/calisto-jupiter-moon.html" target="_self">קליסטו </a></span><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.bareket-astro.com/solar-system/calisto-jupiter-moon.html" target="_self">-</a></span></strong> קוטרו 4,806 קילומטר. גם הוא מכוסה קרח ובעל מכתשים.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">בעל שני אגנים בשם ולהאלה ואזגארד;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">שקעים עצומים בקור של 300 קילומטר המוקפים בצורות משונות של טבעות.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">לצדק, כמו לשאר <a href="http://www.bareket-astro.com/astronet" target="_self">כוכבי הלכת הגזים הענקים</a>, טבעת, אך היא קטנה מאוד ולא ניתן לראותה כלל מכדור הארץ.&nbsp;מערכת הטבעות של צדק נתגלתה לראשונה על ידי החללית וויאג'ר בשנת 1979.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">צדק הוא האובייקט הרביעי בבהירותו בשמיים (אחרי השמש, ירח, ונוגה) וזוהה כבר על ידי הקדמונים, שהעניקו לו את התואר המכובד - מלך האלים.<br /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/Jupiter_galilian_moons.jpg" alt="Jupiter_galilian_moons" width="600" height="400" /></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">להרחבה:&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/solar-system/planet-jupiter.html" target="_blank" style="background-color: #e4e4e4; color: #23527c; font-size: 16px; outline: 0px;">מידע מורחב על כוכב הלכת צדק</a></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p><br />בסרטון ניתן לראות את תנועת (סיבוב) הירחים הגלליאניים של <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=10:solar-system&amp;id=219:planet-jupiter">כוכב הלכת צדק</a>, הסובבים את הפלנטה הענקית.<br />זהו הילוך מהיר של האירוע, שצולם על פני פרק זמן ארוך. ראו כיצד הירחים מגיחים מצידי הפלנטה.</p> <p><iframe src="//www.youtube.com/embed/zqZEgoJasPQ?rel=0&amp;wmode=opaque" allowfullscreen="true" frameborder="0" width="640" height="527" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></iframe></p> <p style="text-align: center;">סרטון - ריקוד הירחים הגלליאניים של צדק</p> <p style="text-align: center;">את כוכב הלכת צדק חוקרים תלמידים באמצעות <a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/control-remote-telescope-middle-east-israel-web.html" target="_self">טלסקופ האינטרנט</a>&nbsp;הישראלי</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /><br />ירחי של צדק מקיפים אותו וגורמים להאטת סיבובו. ירחיו הגלליאניים של צדק סביב צירו.<br />&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">איו </span><span style="text-decoration: underline;">-</span> קוטרו 3,642 קילומטר והוא מלא בהרי געש פעילים. איו הוא הירח היחיד במערכת השמש שנראה גדול יותר מהירח שלנו כשמסתכלים בו מהפלנטה הקרובה אליו.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">אירופה -</span> קוטרו 3,130 קילומטר.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="solar-system/ganimedes-jupiter-galilian-moon.html" target="_self">גנימד </a></span><span style="text-decoration: underline;"><a href="solar-system/ganimedes-jupiter-galilian-moon.html" target="_self">-</a></span></strong> קוטרו 5,268 קילומטר. זהו הירח הגדול ביותר במערכת השמש שלנו.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">מכוסה בקרח וככל הנראה בעל ליבת ברזל.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="solar-system/calisto-jupiter-moon.html" target="_self">קליסטו </a></span><span style="text-decoration: underline;"><a href="solar-system/calisto-jupiter-moon.html" target="_self">-</a></span></strong> קוטרו 4,806 קילומטר. גם הוא מכוסה קרח ובעל מכתשים.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">בעל שני אגנים בשם ולהאלה ואזגארד;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">שקעים עצומים בקור של 300 קילומטר המוקפים בצורות משונות של טבעות.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">לצדק, כמו לשאר <a href="astronet" target="_self">כוכבי הלכת הגזים הענקים</a>, טבעת, אך היא קטנה מאוד ולא ניתן לראותה כלל מכדור הארץ.&nbsp;מערכת הטבעות של צדק נתגלתה לראשונה על ידי החללית וויאג'ר בשנת 1979.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">צדק הוא האובייקט הרביעי בבהירותו בשמיים (אחרי השמש, ירח, ונוגה) וזוהה כבר על ידי הקדמונים, שהעניקו לו את התואר המכובד - מלך האלים.<br /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/Planets/Jupiter_galilian_moons.jpg" alt="Jupiter_galilian_moons" width="600" height="400" /></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;">להרחבה:&nbsp;<a href="solar-system/planet-jupiter.html" target="_blank" style="background-color: #e4e4e4; color: #23527c; font-size: 16px; outline: 0px;">מידע מורחב על כוכב הלכת צדק</a></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> כוכבים משתנים ופועמים 2011-04-29T00:00:00+03:00 2011-04-29T00:00:00+03:00 http://www.bareket-astro.com/stars-in-the-cosmos/eclipsing-binaries-variable-stars.html <p><br /><span style="color: #333333;"><strong><br /> באופן כללי ניתן לומר כי כוכב מסווג כ"משתנה" כאשר הבהירות&nbsp;הנראית שלו משתנה כתלות בזמן.</strong></span><br /><span style="color: #333333;"><strong>במאמר זה יוצגו הסוגים העיקריים של הכוכבים המשתנים וכן מידע בנוגע למדידות פוטומטריות של כוכבים אלו.</strong></span></p> <p><br /><span style="color: #333333;"><strong><br /> באופן כללי ניתן לומר כי כוכב מסווג כ"משתנה" כאשר הבהירות&nbsp;הנראית שלו משתנה כתלות בזמן.</strong></span><br /><span style="color: #333333;"><strong>במאמר זה יוצגו הסוגים העיקריים של הכוכבים המשתנים וכן מידע בנוגע למדידות פוטומטריות של כוכבים אלו.</strong></span></p> כיול אסטרומטרי - קליברציה של תמונות מטלסקופ 2010-12-05T00:00:00+02:00 2010-12-05T00:00:00+02:00 http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/astrometry-photometry-calibration-ccd-images.html <p dir="rtl">הפקת מידע אסטרונומי - <strong>אסטרומטריה</strong> (חישוב מיקום האובייקט בשמיים)</p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl">זוהי סוגיה מורכבת ומרכזית בעיבוד נתונים. הגישה הפשוטה ביותר היא לחשב הסטה לינארית ב-X ו-Y אל מול תמונת ייחוס, ולאחר מכן ליישם הסטה זו ולערום את התמונות, אחת על גבי השנייה. <br />הגישה הזו מניחה שהשדה לא השתנה במהלך החשיפות. <br />אך באופן כללי, יהיו שינויים בשדה, וכמו כן גם עיוותים שונים.&nbsp;נתון זה&nbsp;הופך לרלוונטי במיוחד&nbsp;כאשר יש צורך בבניית&nbsp;מוזאיקות, או&nbsp;בשילוב של&nbsp;נתונים אשר נלקחו מטלסקופים שונים.<br /> <img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/DSOs/GJ_436_RefCheck_stars.jpg" alt="GJ_436_RefCheck_stars" width="3" height="3" /></p> <p dir="rtl">הפקת מידע אסטרונומי - <strong>אסטרומטריה</strong> (חישוב מיקום האובייקט בשמיים)</p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl">זוהי סוגיה מורכבת ומרכזית בעיבוד נתונים. הגישה הפשוטה ביותר היא לחשב הסטה לינארית ב-X ו-Y אל מול תמונת ייחוס, ולאחר מכן ליישם הסטה זו ולערום את התמונות, אחת על גבי השנייה. <br />הגישה הזו מניחה שהשדה לא השתנה במהלך החשיפות. <br />אך באופן כללי, יהיו שינויים בשדה, וכמו כן גם עיוותים שונים.&nbsp;נתון זה&nbsp;הופך לרלוונטי במיוחד&nbsp;כאשר יש צורך בבניית&nbsp;מוזאיקות, או&nbsp;בשילוב של&nbsp;נתונים אשר נלקחו מטלסקופים שונים.<br /> <img src="images/stories/DSOs/GJ_436_RefCheck_stars.jpg" alt="GJ_436_RefCheck_stars" width="3" height="3" /></p> כיצד בוחרים טלסקופ - טלסקופים סוגים ודגמים 2010-08-25T00:00:00+03:00 2010-08-25T00:00:00+03:00 http://www.bareket-astro.com/observing-the-universe-cosmos/whats-a-telescope-help-me-choose-a-scope.html <p class="h2 h1" style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #993300;"><span style="color: #808080; font-size: 14pt;"><strong>איזה טלסקופ כדאי לקנות?&nbsp;&nbsp;כיצד בוחרים טלסקופ ?</strong></span></span></p> <p class="h2 h1" style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #993300;"><strong><span style="color: #808080; font-size: 14pt;">המדריך השלם לקנייה ובחירה של&nbsp;טלסקופ או משקפת</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #993300;"><strong><span style="color: #808080; font-size: 14pt;"></span></strong></span><br /><strong><a href="http://www.bareket-astro.com/observing-the-universe-cosmos/astronomy-middle-east-israel-hebrew.html">מדע האסטרונומיה</a> <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=387:astronomy-news-israel&amp;catid=32&amp;Itemid=3003"><span style="text-decoration: underline;">ואירועים שמימיים בולטים</span></a> תמיד היוו נקודות חשובות, אשר ריתקו את האדם ואת מחשבתו לאורך ההיסטוריה. כיום חובבי <a href="http://www.bareket-astro.com/astronet">אסטרונומיה</a> רבים מתבוננים על השמיים בחיפוש אחר אובייקטים מעניינים בעזרת משקפות, <a href="https://www.telescope-shop.com/telescopes" target="_self">טלסקופים</a> ואפילו בעזרת העין הבלתי מצוידת.</strong></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><strong><a href="http://www.bareket-astro.com/virtu_scope.html"></a></strong></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><strong><span style="color: #333333;">קטגוריות:</span></strong><br />- <a href="https://www.telescope-shop.com/telescopes/juniors" target="_self">טלסקופ לילדים</a><br />- <a href="https://www.telescope-shop.com/telescopes/novice" target="_self">טלסקופ למתחילים</a><br />- <a href="https://www.telescope-shop.com/telescopes/advanced" target="_self">טלסקופ רובוטי</a><br />- <a href="https://www.telescope-shop.com/telescopes/pro" target="_self">טלסקופ מקצועי</a></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><strong><a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?Itemid=2088&amp;option=com_virtuemart" target="_blank"><br /></a></strong><span style="color: #3366ff;"><span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.telescope-shop.com" target="_self">מרכז הטלסקופים, משקפות וציוד נלווה</a><br /></span></span></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><strong><a href="http://www.telescope-shop.com"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Telescopes/banner_telescopes.jpg" alt="banner_telescopes" width="350" height="111" /></a><br /></strong><br />לעיתים מנסים הצופים בכוכבים <a href="http://www.bareket-astro.com/how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/polaris-the-north-star.html" target="_self">למצוא את כוכב הצפון</a> או את כוכב הלכת נוגה, אך ישנם מאות אובייקטים חיוורים יותר בחלל, אובייקטים מעניינים לא פחות.&nbsp;אלו מהווים אתגר מתמשך לחובבי האסטרונומיה המאתגרים את העין האנושית אלי גבול יכולתה ולכן מצריכים &ndash; <a href="http://www.telescope-shop.com/telescope-buying-guides.html">טלסקופ</a>. להרחבה: <a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-classroom-activities-posters-download/distances-and-sizes-in-space-light-year-speed.html" target="_self">גדלים ומרחקים ביקום</a></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="color: #808080; font-size: 18pt;"><strong>בחירת הטלסקופ הראשון</strong></span></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><a href="https://www.telescope-shop.com/articles/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%9C%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A4">הצעדים הראשונים בעת בחירה נכונה</a> של מערכת אופטית כדוגמת <a href="http://www.telescope-shop.com/telescope-store-israel.html">משקפת או טלסקופ</a> אשר יתאימו למטרותיך, הן אתה ומשפחתך תוכלו להנות ולחלוק את היופי והקסם שמציעים שמי הלילה, במשך שנים רבות.</p> <p dir="rtl">אם הבחירה לא תהיה אופטימאלית &ndash; אזי <a href="http://www.bareket-astro.com/astronet">האסטרונומיה </a>תביא רק אכזבה ובלבול על כל מורכבותה וקסמה.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><a href="https://www.telescope-shop.com/articles/145-telescope-buying-guide-2">בחירה לא נכונה של הטלסקופ הראשון</a>&nbsp;מתחילה כאשר הקונה אינו בטוח מה הוא&nbsp;מסוגל לראות דרך הטלסקופ או אף אינו בטוח על <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.bareket-astro.com/planisphere-star-map-classroom-activity/astronomy-guides.html">אלו אובייקטים לכוון אותו. (כניסה <strong>למדריכי צפייה בשמים</strong>)</a></span><span style="text-decoration: underline;">.</span></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;<img style="float: left; border: #f7f7f7 solid;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Telescopes/C10.jpg" alt="C10" width="300" height="300" /></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.telescope-shop.com/telescope-buying-guide-2.html">טלסקופ שאינו מתאים לצרכי הצופה</a>, עלול להיות חסר יכולת לצפייה אופטימלית באובייקטים הספציפיים המעניינים את המתבונן ועל כן לא יספק את מטרות קנייתו. ויסיים לאחר ימים רבים ללא שימוש וטיפול נאות במחסן. שם יצבור אבק ולחות שיעשו שמות באופטיקה ובמכניקה העדינה שלו...</p> <p dir="rtl">&nbsp;חלק מן הצופים המנוסים אף מעיזים לבנות את הטלסקופ שלהם בעצמם. בעוד והבנייה בד"כ יקרה יותר וגוזלת זמן רב &ndash; ההנאה בצפייה ראשונה בטלסקופ אותו בנית לא יסולא בפז.</p> <p dir="rtl">דוגמא לבניית חצובה עוקבת לטלסקופ&nbsp;מדגם&nbsp;Celestron "10&nbsp;ע"י חובב אסטרונומיה ניתן לראות &ndash; <a href="http://bareket-astro.com/docs/telescope_atm/scope_platform.htm">כאן.</a></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br /><br /><br /></span><span style="color: #808080; font-size: 18pt;">1. שלב ראשון - </span></strong><span style="color: #808080; font-size: 18pt;"><strong>צפייה בלתי אמצעית</strong></span></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">ניתן להתחיל לצפות בשמיים בעזרת העין בלבד. כך צפה האדם בשמיים במשך אלפי שנים ועודנו עושה כך היום.</p> <p dir="rtl">בכדי להיות בטוח&nbsp;באלו אובייקטים&nbsp;אתם צופים בשמיים, מומלץ <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=103:planisphere-classroom-cut-and-paste-activity&amp;catid=13" target="_blank">להשתמש במפת כוכבים מסתובבת - פלניספרה</a>.</p> <p dir="rtl">אנו ממליצים להדפיס את מפות הכוכבים מאתר מצפה הכוכבים ברקת ולהשתמש בהן מתחת לכיפת השמיים.&nbsp; כך ניתן ללמוד את שמות קבוצות הכוכבים ולהבין את הדינאמיקה&nbsp;השמימית.<br />להלן דוגמה לפרוייקט מקסים, בו תוכלו <a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/moon-diameter-measuring-size-of-the-moon-geometry.html" target="_blank">למדוד את קוטרו המקורב של הירח,&nbsp;בעזרת העין</a>. &nbsp;להרחבה: <a href="http://www.bareket-astro.com/science-research-astronomy-papers-for-students-school" target="_self">פרוייקטים נוספים ועבודות מחקר באסטרונומיה<br /></a><br /><br />&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="color: #808080; font-size: 18pt;"><strong>2.&nbsp;</strong></span><span style="color: #808080; font-size: 18pt;"><strong>שלב שני- משקפת</strong></span></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">גם&nbsp;הצופה המנוסה ביותר, צופה לעיתים <a href="http://www.telescope-shop.com/store/binoculars.html" target="_blank">בעזרת משקפת</a>, כאשר הוא מעוניין לראות אזורים בשדה רחב בשמיים, אך עם זאת ברזולוציה גבוהה יחסית.</p> <p dir="rtl">מכיוון שלמשקפת שדה ראייה רחב מאוד ניתן לצפות בגלקסיות כדוגמת <a href="http://www.bareket-astro.com/how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/andromeda-galaxy-m31-m32.html" target="_blank">אנדרומדה</a>, הצביר הכפול בפרסאוס, <a href="http://www.bareket-astro.com/how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/the-pleiades-m45-7-sisters.html" target="_blank">צביר הפליאדות</a>, <a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/moon-travel-through-big-telescope-israel.html" target="_blank">בירח</a>,&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/solar-system/planet-jupiter.html" target="_blank">בירחיו הגלליאניים של כוכב הלכת צדק</a> ועוד.</p> <p dir="rtl">המשקפת מהווה כלי מעולה לאלו שרוצים להתבונן בשמיים ללא הרבה טרחה הכרוכה בהצבת טלסקופ גדול וכבד בשטח ולהשקיע את הזמן הנדרש באיפוסו.</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong><br /><img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Telescopes/15x70.gif" alt="15x70" width="191" height="153" /><br />- </strong><a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=119:binocular-binocullar-help-me-choose&amp;catid=14">המדריך הקצר לבחירת משקפות </a><a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=119:binocular-binocullar-help-me-choose&amp;catid=14">לשימוש</a><a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=119:binocular-binocullar-help-me-choose&amp;catid=14"> אסטרונומי</a></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="color: #808080; font-size: 18pt;"><strong>3.&nbsp;<strong style="color: #808080; font-size: 24px;">שלב שלישי - הטלסקופ</strong></strong></span></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><a href="http://www.telescope-shop.com/telescope-buying-guide.html">לבסוף אתה מוכן לרכוש טלסקופ</a>, אך הכי חשוב &ndash; אין למהר !</p> <p dir="rtl"><strong>בכדי להפוך את בחירת הטלסקופ לברורה ונוחה יותר אנו מציעים את השיטות לבחירת טלסקופ באתר&nbsp;</strong><strong>מצפה הכוכבים ברקת במכבים</strong><strong>.</strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl"><strong>כאן ניתן לקבל מידע לגבי סוגי טלסקופים, חסרונות ויתרונות של כל טלסקופ</strong> <strong>וכמובן את המלצתנו בנושא.</strong>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong>ניסינו לקבץ את השאלות הנפוצות ביותר שאנו נשאלים ע"י המבקרים, במאמר אחד. </strong><strong>מומלץ לקרוא לפני קבלת החלטה על רכישה כלשהי.<br /></strong></p> <p dir="rtl"><strong><span style="color: #333333;">ניתן <a href="http://www.telescope-shop.com/contact.html">ליצור אתנו קשר </a>טלפוני לקבלת יעוץ אישי 08-9264150</span></strong>.<br />&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">יש לזכור כי כל אותן <a href="http://www.bareket-astro.com//astrophotography-gallery.html">תמונות צבעוניות וססגוניות</a> אשר בדרך-כלל מופיעות ברשת האינטרנט ובספרים אינן מייצגות את דמותם של האובייקטים כפי שנצפים בטלסקופ.</p> <p dir="rtl">התמונות האלו נעשו באמצעות מקצוענים <a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/control-remote-telescope-middle-east-israel-web.html" target="_blank">במצפי כוכבים בעלי ציוד משוכלל </a>ובזמני חשיפה ארוכים מאוד.</p> <p dir="rtl">ברוב הגורף של האובייקטים הניתנים לצפייה בטלסקופ&nbsp;- לא תוכלו להבחין בצבעים או בגוונים כמו בתמונות מטלסקופ החלל HUBBLE, בצפייה וויזואלית.</p> <p dir="rtl">יוצאי דופן הנם כוכבי הלכת, כאשר באמצעות טלסקופ בינוני ומעלה&nbsp;ובלילה טוב, יציגו את כל יופיים בצבע.</p> <p dir="rtl">לא חשוב אם ה<a href="http://www.telescope-shop.com" target="_self">טלסקופ</a> שלך הנו בינוני או קטן &ndash; <a href="http://www.bareket-astro.com/solar-system-planets">שבתאי, צדק, נוגה ומאדים</a> יהוו מחזה בלתי נשכח.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal; text-align: center;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/saturn_bareket.jpg" alt="saturn_bareket" width="270" height="203" /><br /><span style="color: #333333;">תמונה: כוכב הלכת שבתאי.</span></strong><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal; text-align: center; color: #333333;"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong><strong>צולם במצפה ברקת.</strong><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><a href="http://www.bareket-astro.com//astrophotography-gallery.html">לחצו כאן לתמונות אסטרונומיות שצולמו בעזרת הטלסקופים במצפה הכוכבים ברקת.</a></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a name="intro"></a><br /><br /></span><br /><span style="color: #808080; font-size: 18pt;">בחירת טלסקופ -&nbsp;</span></strong><strong><span style="color: #808080; font-size: 18pt;">חמישה כללי אצבע</span></strong></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>קוטר העדשה / מראה (רזולוציה)</strong></p> <p dir="rtl"><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>ייעוד הטלסקופ &ndash; אובייקטים נחשקים</strong></p> <p dir="rtl"><strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>ניידות</strong></p> <p dir="rtl"><strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>מקום הצפייה</strong></p> <p dir="rtl"><strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>מחיר</strong></p> <p dir="rtl">כפי שניתן לראות &ndash; המחיר אינו הגורם הכי חשוב בקביעת <a href="http://www.telescope-shop.com/telescope-buying-guides.html">הטלסקופ המתאים ביותר</a>, שכן טלסקופ יקר יותר הנו בעל איכויות אופטיות ומכניות גבוהות יותר, ועל כן ישרת אותך לשנים רבות יותר ביחס לטלסקופ זול.</p> <p dir="rtl">כמו &ndash; כן חשוב לדעת כי צפייה מתוך עיר מוארת שוללת את האפשרות לצפות באובייקטים שמימיים חיוורים. בכדי לעשות כן יש לחפש מקום <a href="http://www.bareket-astro.com/about-the-bareket-observatory/light-pollution-ida-dark-skies-middle-east-israel.html" target="_self">הרחוק מאורות העיר</a>, כגון ישוב קטן, הרי יהודה או מצפה רמון.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><br /><br /><br /><span style="color: #808080; font-size: 24pt;"><strong>סוגי טלסקופים</strong></span></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">ישנם שלושה סוגים עיקריים של טלסקופים</p> <ul dir="rtl"> <li style="text-align: right;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>שובר אור</strong> &ndash; בנוי מעדשה הממוקמת בקדמת הטלסקופ. בטלסקופ שובר אור השתמש גלילאו בשנת 1609.</span></li> <li style="text-align: right;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>מחזיר אור</strong> &ndash; בנוי ממראה ספרית או פרבולית. בטלסקופ שובר אור השתמש אייזיק ניוטון בשנת 1671.</span></li> <li style="text-align: right;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>קטאדיופטרי</strong> &ndash; שילוב של שני מערכות האופטיקה הנ"ל, עדשה בקדמת הטלסקופ ומראה. הומצא במאה ה-20.</span></li> </ul> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><span style="color: #333333;"><strong>לכל סוג טלסקופ יש יתרונות וחסרונות, בתחומים שונים</strong></span></p> <p dir="rtl">כל סוגי הטלסקופים יאפשרו לך לצפות ביופיים של שמי הלילה, אך לכל טלסקופ ייעוד ואובייקטים מסוימים אשר יהוו לו מטרה נוחה ומתאימה יותר.</p> <p dir="rtl">אם אתה מעוניין לדעת <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=287:nasa-deep-space-objects-live-webcast&amp;catid=92&amp;Itemid=3214">כיצד יראו האובייקטים דרך טלסקופ&nbsp;</a>הכנס למאמר בנושא "<a href="http://www.bareket-astro.com/observing-the-universe-cosmos/observe-through-a-telescope.html" target="_self">מה ניתן לראות באמצעות הטלסקופ</a>" או להיכנס <a href="http://bareket-astro.com/virtualtelescope/">לטלסקופ הווירטואלי של מצפה ברקת.</a>&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">מניסיוננו, אנשים נוטים לקבל לעיתים החלטה לא נכונה, ולרכוש טלסקופ זול במחשבה כי הוא יתאים בתור התחלה ותמיד יהיה אפשר לרכוש טלסקופ טוב יותר. אין זה מומלץ.</p> <p dir="rtl">יתרה מכן &ndash; ככל הנראה בחירה זו תבטיח כי כבר לא תרכשו טלסקופ טוב יותר מכיוון שהאכזבה מהמראה הנתון והשימוש עצמו בטלסקופ הזול יוציאו לכם את החשק להמשיך הלאה.</p> <p dir="rtl">לעיתים עדיף לצפות באמצעות העין הבלתי מצויידת, ולא דרך טלסקופ מצועצע בשמיים.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">באם אתה מעוניין <a href="http://www.telescope-shop.com/store/telescopes/pro.html" target="_self">בטלסקופ מתקדם ויקר</a>&nbsp;יותר אל נא תמהר לבזבז את כספך לשווא על הטלסקופ הנוכחי שידך משיגה.</p> <p dir="rtl">מומלץ לחכות עד שתהיה מספיק בטוח בהחלטתך ולקנות טלסקופ אשר קצת מעל ליכולותיך הנוכחיות וכך לחסוך לך השקעה נוספת במערכת חדשה בעתיד הקרוב.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">ישנם עוד גורמים חשובים אשר יש להתחשב בהם לפני שבוחרים באיזה טלסקופ להשקיע.</p> <p dir="rtl">ראשית עלינו לקבוע <span style="text-decoration: underline;">לאיזו מטרה</span> אנו רוכשים את הטלסקופ.</p> <p dir="rtl">צפייה וויזואלית הינה התשובה הנפוצה ביותר לשאלה זו, אך באם חושקת נפשכם גם <a href="http://www.bareket-astro.com/telescope-and-astronomical-data-processing" target="_self">בצילום של אובייקטים בחלל</a> באותה נשימה אז הבחירה נעשית מסובכת ויקרה, הרבה יותר.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.bareket-astro.com/store/buy.files/telescope_adv.htm"></a></span><a name="refractor"></a><strong><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></strong><strong><span style="color: #808080; font-size: 18pt;"></span></strong><strong><span style="color: #808080; font-size: 18pt;">* טלסקופ שובר אור<a href="http://www.bareket-astro.com/#refractor"> </a></span></strong></p> <p dir="rtl" align="center"><strong>&nbsp;<img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Telescopes/refractor_apo_telescope_ed.jpg" alt="refractor_apo_telescope_ed" width="360" height="120" /></strong></p> <p dir="rtl">ל<a href="http://www.telescope-shop.com/store/telescopes/advanced/nexstar-102slt-detail.html">טלסקופ שובר אור</a>&nbsp;מערכת אופטיקה עיקרית הכוללת עדשה/עדשות הנמצאת בקדמת הטלסקופ (ראה איור) זאת אוספת את האור ישר אל עינית הטלסקופ ומשם אל עין הצופה.</p> <p dir="rtl">טלסקופ שובר האור שוכלל ע"י גלילאו גלילי בשנת 1609.</p> <p dir="rtl">מכיוון שהאור עובר בקו ישר מהעדשה הראשית אל העין, טלסקופים אלו נוטים להיות ארוכים מאוד וכבדים ביחס לקוטרם.</p> <p dir="rtl">זו הסיבה שבד"כ נדיר למוצאם בשימוש אסטרונומים חובבים בקטרים מעל "4 אינטש.</p> <p dir="rtl">חובבים מתקדמים מאידך, נוטים להשתמש בטלסקופ שובר האור מכיוון שהוא נותן תמונה חדה וברורה כאשר בנוי היטב, וכן שומר על האיפוס האופטי (קולימציה) גם בעת טילטולים רבים בשטח.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">יתרונות :</span></p> <ul> <li>קל ונוח לשימוש.</li> <li>אמין, בעל הסתברות קטנה לבעיות.</li> <li>.מצוין לכוכבי הלכת והירח.</li> <li>מתאים גם לצפייה בתוואי שטח בכדה"א.</li> <li>קונטראסט (ניגודיות) גבוה.</li> <li>מערך האופטיקה הנו סגור ולכן הסיכוי לכניסת אבק ולחות בטלסקופ קטן.</li> <li>העדשות מותאמות במפעל (קולימציה) ובדרך כלל אין צורך לאפסן.</li> </ul> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">חסרונות :</span><span style="text-decoration: underline;"></span></p> <ul> <li>יקר יחסית למפתח.</li> <li>כבד, ארוך ומסורבל ביחס לטלסקופ מסוג אחר המקביל בקוטרו.</li> <li>המחיר מגביל את הקונה לטלסקופ בעל מפתח קטן יותר ולכן הדמות תראה פחות בהירה.</li> <li>פחות מתאים לצפייה באובייקטים עמומים כערפיליות קטנות וגרמי שמיים עמומים אחרים.</li> <li>אורך מוקד ארוך בד"כ (חוץ מהטלסקופים בטווח מחיר שמעל 2,000$) מקנה שדה ראייה צר מאוד.</li> <li>עלולה להיות סטייה כרומטית &ndash; הצבעים אינם מגיעים לפוקוס אחיד באובייקטים בהירים. דבר זה יוצר טשטוש של האובייקט ואיבוד פרטים עדינים בדמות הנראית</li> </ul> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;<a name="reflector"></a></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #808080; font-size: 18pt;"><strong>* טלסקופ ניוטוני &ndash; מחזיר אור</strong><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;<img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Telescopes/reflector_newtonian.jpg" alt="reflector_newtonian" width="640" height="160" /></p> <p dir="rtl">ל<a href="http://www.telescope-shop.com/store/telescopes/novice/celestron-astromaster-130eq-detail.html">טלסקופ מחזיר אור</a>&nbsp;מערכת אופטיקה עיקרית הכוללת מראה ספרית או פרבולית הנמצאת בחלק האחורי של הטלסקופ (ראה איור) האוספת את האור ישר אל מראה משנית קטנה בקדמת הטלסקופ, ומשם אל עין הצופה. הטלסקופ הניוטוני מחליף עדשות כבדות ע"י מראות, האוספות את האור, ומביאות אותו לנקודת מוקד אחת ומאפשר איסוף אור גדול יותר ביחס לכסף המושקע. מכאן שלטלסקופ המראות יחס עלות/תועלת גבוה יותר מטלסקופ עדשות.</p> <p dir="rtl">טלסקופ ניוטוני דורש השקעה ותשומת לב גבוהה יותר מצד המשתמש מכיוון והמראה הראשית בטלסקופ הניוטוני הנה חשופה לאוויר, אבק ולחות.</p> <p dir="rtl">&nbsp;עם זאת, הטלסקופ הניוטוני הנו הנפוץ ביותר בקרב חובבי האסטרונומיה, עקב היותו פתרון נוח וזול יחסית, המסוגל לתת מראות מרשימים של אובייקטים קטנים ועמומים בשמי הלילה.</p> <p dir="rtl">הטלסקופ הניוטוני מפיק "תמונה" הפוכה &ndash; ולכן אינו נעשה בו שימוש לתצפיות קרקע אלא ליישומים אסטרונומיים בעיקר. באסטרונומיה אין חשיבות לימין, שמאל, למעלה או מטה ולכן אין הדבר מהווה מכשול לצופה.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">יתרונות :</span></p> <ul> <li>מחיר נמוך ביחס לקוטר ביחס לשוברי אור וקטאדיופטריים (פירוט בהמשך).</li> <li>קומפקטי עד אורכי מוקד של 1,000 מ"מ.</li> <li>מצוין לצפייה באובייקטים חיוורים וקטנים כדוגמת גלקסיות רחוקות וערפיליות קטנות.</li> <li>בעל ביצועים טובים בתחום צפייה בירח וכוכבי הלכת.</li> <li>מתאים <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=121:astrophotography-introduction&amp;catid=22&amp;Itemid=45">לצילומים של גרמי שמיים עמוקים</a> (אך מצריך ציוד יקר ומסורבל).</li> <li>בד"כ האופטיקה בעלת אברציות אופטיות קטנות ומספק תמונה בהירה וחדה.</li> </ul> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">חסרונות :</span><span style="text-decoration: underline;"></span></p> <ul> <li>אינו מתאים לצפייה אופטימלית בתוואי שטח בכדה"א, כגון נוף או צפרות.</li> <li>ישנו איבוד אור עקב מראה משנית בניגוד לשוברי אור.</li> <li>עלול לאבד קולימציה (כיוון נאות של האופטיקה) אשר מצריך תשומת לאיפוס נאות מן המשתמש.</li> <li>מערך אופטי פתוח, מאפשר כניסת מזהמים למערכת האופטית</li> </ul> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;<a name="sct"></a></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #808080; font-size: 18pt;"><strong>* טלסקופ קטאדיופטרי &ndash; מחזיר אור + שובר אור</strong><strong>&nbsp;משולב</strong></span></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;<img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Telescopes/SCT_cassegrain.jpg" alt="SCT_cassegrain" width="320" height="120" /></p> <p dir="rtl">ל<a href="http://www.telescope-shop.com/store/telescopes/advanced/nexstar-8se-detail.html">טלסקופ קטאדיופטרי </a>מערכת אופטיקה עיקרית הכוללת עדשה אספרית מתקנת בקדמת הטלסקופ, מראה ספרית הנמצאת בחלק האחורי של הטלסקופ (ראה איור) האוספת את האור ישר אל מראה משנית גדולה בקדמת הטלסקופ, ומשם אל עין הצופה &ndash; בחלק האחורי של הטלסקופ.</p> <p dir="rtl">&nbsp;הטלסקופ הקטאדיופטרי המכונה שמידט קאסגריין (Schmidt cassegrain) הנו נפוץ ביותר בקרב חובבי האסטרונומיה ובעל העיצוב האופטי המודרני ביותר מבין השלושה המוזכרים במאמר. נע בין הקטרים 5" ל 20". אלו טלסקופים הטובים לכל האובייקטים גם יחד.</p> <p dir="rtl">מספקים הגדלות גבוהות לכוכבי הלכת וקוטר גדול ביחס למחיר, בהשוואה לשוברי אור, והנם ניידים וקצרים יותר.</p> <p dir="rtl">&nbsp;הטלסקופים הקטאדיופטרים הנם&nbsp;קצרים מאוד ביחס לקוטר, ולכן גם בעלי ניידות גבוהה ונוחים לשימוש. בד"כ הם גם שומרים על איפוס אופטי (קולימציה) טובה לאורך זמן ומצריכים טיפול ותחזוקה פשוטים מצד המשתמש.</p> <p dir="rtl">טובים לשימוש אסטרונומי ולצפייה על תוואי השטח בכדה"א גם יחד.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">יתרונות : </span></p> <ul> <li>טלסקופ המתאים למגוון אובייקטים רחב. משלב את יתרונות שובר האור ומחזיר האור.</li> <li>בד"כ מיוצרים עם אופטיקה טובה ומוקפדת.</li> <li>מתאים לתצפיות בגרמי שמיים עמוקים ועמומים.</li> <li>מתאים לתצפיות בכוכי הלכת ותצפיות נוף.</li> <li>מערכת אופטית סגורה מונעת כניסת אבק ולחות.</li> <li>קומפקטיים.</li> </ul> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">חסרונות : </span><span style="text-decoration: underline;"></span></p> <ul> <li>יקר יותר מטלסקופ מחזיר אור ניוטוני בעל מפתח זהה.</li> <li>נראה "מוזר" ביחס לטלסקופ "קלאסי" שאנשים רגילים לראות בתמונות.</li> <li>בעל מראה משנית גדולה החוסמת מאור להגיע אל העין ומורידה את הקונטראסט (ניגודיות).</li> <li>כבד ביחס לגודל.</li> </ul> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 12pt;"><a href="http://bareket-astro.com/virtualtelescope/">מה ניתן לראות דרך טלסקופ ?</a></span></p> <p dir="rtl">תיאור נפלא למראות הניתנים לצפייה בטלסקופ נעשה על-ידי סרטוט האובייקטים ולווא דווקא על-ידי צילום. חובבים רבים עושים רישומים של המראות האסטרונומיים הנצפים דרך עינית הטלסקופ. היתרון ברישום אסטרונומי הנו כי הוא מייצג מראה אובייקטיבי של הצופה ולא עובר דרך "עין" המצלמה והמחשב &ndash; דהיינו מקנה תמונה ישירה של האובייקט.<br />* לחצו כאן - למאמר בנושא " <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=36:observe-through-a-telescope&amp;catid=14" target="_blank"><span style="font-size: 12pt;">מה אוכל לראות דרך הטלסקופ</span>, בצפייה וויזאלית (צפייה בלתי מזויינת)&nbsp;?</a> "</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong><span style="color: #993300;"><span style="font-size: 24pt; color: #808080;">להרחבה :</span></span></strong></p> <p dir="rtl"><strong><span style="color: #993300;"><br /></span><span style="color: #993300;"><a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/nasa-tv-bareket-observatory-israel-space-webcast.html" target="_self">המסע בחלל - שידור ישיר מטלסקופ האינטרנט לנאס"א (NASA) סוכנות החלל</a></span><span style="color: #993300;"><br /></span></strong><br /><a href="http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/ccd-imaging-processing-techniques-photometry.html" target="_blank">מבוא לפוטומטריה וקליברציה של תמונות CCD אסטרונומיות (Dark, Flat, Bias, Masters)</a></p> <p dir="rtl"><a href="http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/photometry-lesson-plan-astronomy-measurments.html" target="_blank">פוטומטריה&nbsp;טלסקופית&nbsp;&ndash; מערך שיעור למורה</a></p> <p dir="rtl"><a href="http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/rgb-color-ccd-imaging-astronomical-processing.html" target="_blank">צילום צבע RGB של תמונות CCD אסטרונומיות</a></p> <p dir="rtl"><a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/control-remote-telescope-middle-east-israel-web.html" target="_blank">טלסקופ האינטרנט הישראלי &ndash; חקר היקום</a></p> <p dir="rtl"><a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/xo-3b-transit-extra-solar-gj-436.html" target="_blank">פוטומטריה של כוכבי לכת אקסטרה סולאריים</a></p> <p dir="rtl"><a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/dso-live-deep-space-objects-music-for-the-blind.html" target="_blank">גרמי השמיים העמוקים גם לכבדי ראייה! &ndash; הסרט מהשידור הישיר</a></p> <p dir="rtl"><a href="http://www.bareket-astro.com/astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/high-school-students-monitoring-asteroids-school.html" target="_blank">תלמידים&nbsp;חוקרים ומחפשים&nbsp;אסטרואידים "אסטרואיד לכל תלמיד"<br /></a><br /><a href="http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/ccd-airy-disk-resolution-photography-telesco-limit.html" target="_blank">רזולוציית הצילום של טלסקופ</a>&nbsp;ומצלמה דיגיטלית</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><strong><span class="h1 h2 h3">מטרות אסטרונומיות מומלצות לצפיה באמצעות טלסקופ או משקפת</span><br /></strong></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr class="sectiontableentry1"> <td align="right">1</td> <td><a href="http://www.bareket-astro.com/how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/globular-cluster-m3.html">M3 צביר הכוכבים</a></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="sectiontableentry2"> <td align="right">2</td> <td><a href="http://www.bareket-astro.com/how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/double-star-albireo-binary-system.html">אלביראו - כוכב כפול</a></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="sectiontableentry1"> <td align="right">3</td> <td><a href="http://www.bareket-astro.com/how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/andromeda-galaxy-m31-m32.html">M31 - גלקסיית אנדרומדה</a></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="sectiontableentry2"> <td align="right">4</td> <td><a href="http://www.bareket-astro.com/how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/m51-whirpool-galaxy.html">M51 - גלקסיית המערבולת</a></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="sectiontableentry1"> <td align="right">5</td> <td><a href="http://www.bareket-astro.com/how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/m42-orion-nebula.html">M42 - ערפילית אוריון</a></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="sectiontableentry2"> <td align="right">6</td> <td><a href="http://www.bareket-astro.com/how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/m57-ring-nebula.html">M57 - ערפילית הטבעת</a></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="sectiontableentry1"> <td align="right">7</td> <td><a href="http://www.bareket-astro.com/how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/m8-lagoon-nebula.html">M8 - ערפילית הלגונה</a></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="sectiontableentry2"> <td align="right">8</td> <td><a href="http://www.bareket-astro.com/how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/m27-bumbel-nebula.html">M27 - ערפילית המשקולת</a></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="sectiontableentry1"> <td align="right">9</td> <td><a href="http://www.bareket-astro.com/how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/m13-hercules-cluster.html">M13 - צביר הכוכבים בהרקולס</a></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="sectiontableentry2"> <td align="right">10</td> <td><a href="http://www.bareket-astro.com/how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/the-pleiades-m45-7-sisters.html">M45 - צביר כימה הפליאדות</a></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="sectiontableentry1"> <td align="right">11</td> <td><a href="http://www.bareket-astro.com/how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/antares-super-red-gianet.html">אנטרס - ענק אדום</a></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="sectiontableentry2"> <td align="right">12</td> <td><a href="http://www.bareket-astro.com/how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/summer-triangle.html">אובייקטים הנמצאים במשולש הקיץ</a></td> </tr> </tbody> </table> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #000080;"><strong>אנו מקווים כי מצאתם מדריך זה לעזר</strong></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #000080;"><strong>צוות מצפה הכוכבים ברקת במכבים.</strong><strong>&nbsp;</strong></span><br /><br /><br />&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong><span style="color: #993300;"><span style="color: #808080; font-size: 24pt;"></span></span></strong></p> <p class="h2 h1" style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #993300;"><span style="color: #808080; font-size: 14pt;"><strong>איזה טלסקופ כדאי לקנות?&nbsp;&nbsp;כיצד בוחרים טלסקופ ?</strong></span></span></p> <p class="h2 h1" style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #993300;"><strong><span style="color: #808080; font-size: 14pt;">המדריך השלם לקנייה ובחירה של&nbsp;טלסקופ או משקפת</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #993300;"><strong><span style="color: #808080; font-size: 14pt;"></span></strong></span><br /><strong><a href="observing-the-universe-cosmos/astronomy-middle-east-israel-hebrew.html">מדע האסטרונומיה</a> <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=387:astronomy-news-israel&amp;catid=32&amp;Itemid=3003"><span style="text-decoration: underline;">ואירועים שמימיים בולטים</span></a> תמיד היוו נקודות חשובות, אשר ריתקו את האדם ואת מחשבתו לאורך ההיסטוריה. כיום חובבי <a href="astronet">אסטרונומיה</a> רבים מתבוננים על השמיים בחיפוש אחר אובייקטים מעניינים בעזרת משקפות, <a href="https://www.telescope-shop.com/telescopes" target="_self">טלסקופים</a> ואפילו בעזרת העין הבלתי מצוידת.</strong></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><strong><a href="virtu_scope.html"></a></strong></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><strong><span style="color: #333333;">קטגוריות:</span></strong><br />- <a href="https://www.telescope-shop.com/telescopes/juniors" target="_self">טלסקופ לילדים</a><br />- <a href="https://www.telescope-shop.com/telescopes/novice" target="_self">טלסקופ למתחילים</a><br />- <a href="https://www.telescope-shop.com/telescopes/advanced" target="_self">טלסקופ רובוטי</a><br />- <a href="https://www.telescope-shop.com/telescopes/pro" target="_self">טלסקופ מקצועי</a></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><strong><a href="index.php?Itemid=2088&amp;option=com_virtuemart" target="_blank"><br /></a></strong><span style="color: #3366ff;"><span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.telescope-shop.com" target="_self">מרכז הטלסקופים, משקפות וציוד נלווה</a><br /></span></span></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><strong><a href="http://www.telescope-shop.com"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/Telescopes/banner_telescopes.jpg" alt="banner_telescopes" width="350" height="111" /></a><br /></strong><br />לעיתים מנסים הצופים בכוכבים <a href="how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/polaris-the-north-star.html" target="_self">למצוא את כוכב הצפון</a> או את כוכב הלכת נוגה, אך ישנם מאות אובייקטים חיוורים יותר בחלל, אובייקטים מעניינים לא פחות.&nbsp;אלו מהווים אתגר מתמשך לחובבי האסטרונומיה המאתגרים את העין האנושית אלי גבול יכולתה ולכן מצריכים &ndash; <a href="http://www.telescope-shop.com/telescope-buying-guides.html">טלסקופ</a>. להרחבה: <a href="astronomy-classroom-activities-posters-download/distances-and-sizes-in-space-light-year-speed.html" target="_self">גדלים ומרחקים ביקום</a></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="color: #808080; font-size: 18pt;"><strong>בחירת הטלסקופ הראשון</strong></span></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><a href="https://www.telescope-shop.com/articles/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%9C%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A4">הצעדים הראשונים בעת בחירה נכונה</a> של מערכת אופטית כדוגמת <a href="http://www.telescope-shop.com/telescope-store-israel.html">משקפת או טלסקופ</a> אשר יתאימו למטרותיך, הן אתה ומשפחתך תוכלו להנות ולחלוק את היופי והקסם שמציעים שמי הלילה, במשך שנים רבות.</p> <p dir="rtl">אם הבחירה לא תהיה אופטימאלית &ndash; אזי <a href="astronet">האסטרונומיה </a>תביא רק אכזבה ובלבול על כל מורכבותה וקסמה.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><a href="https://www.telescope-shop.com/articles/145-telescope-buying-guide-2">בחירה לא נכונה של הטלסקופ הראשון</a>&nbsp;מתחילה כאשר הקונה אינו בטוח מה הוא&nbsp;מסוגל לראות דרך הטלסקופ או אף אינו בטוח על <span style="text-decoration: underline;"><a href="planisphere-star-map-classroom-activity/astronomy-guides.html">אלו אובייקטים לכוון אותו. (כניסה <strong>למדריכי צפייה בשמים</strong>)</a></span><span style="text-decoration: underline;">.</span></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;<img style="float: left; border: #f7f7f7 solid;" src="images/stories/Telescopes/C10.jpg" alt="C10" width="300" height="300" /></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><a href="http://www.telescope-shop.com/telescope-buying-guide-2.html">טלסקופ שאינו מתאים לצרכי הצופה</a>, עלול להיות חסר יכולת לצפייה אופטימלית באובייקטים הספציפיים המעניינים את המתבונן ועל כן לא יספק את מטרות קנייתו. ויסיים לאחר ימים רבים ללא שימוש וטיפול נאות במחסן. שם יצבור אבק ולחות שיעשו שמות באופטיקה ובמכניקה העדינה שלו...</p> <p dir="rtl">&nbsp;חלק מן הצופים המנוסים אף מעיזים לבנות את הטלסקופ שלהם בעצמם. בעוד והבנייה בד"כ יקרה יותר וגוזלת זמן רב &ndash; ההנאה בצפייה ראשונה בטלסקופ אותו בנית לא יסולא בפז.</p> <p dir="rtl">דוגמא לבניית חצובה עוקבת לטלסקופ&nbsp;מדגם&nbsp;Celestron "10&nbsp;ע"י חובב אסטרונומיה ניתן לראות &ndash; <a href="http://bareket-astro.com/docs/telescope_atm/scope_platform.htm">כאן.</a></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br /><br /><br /></span><span style="color: #808080; font-size: 18pt;">1. שלב ראשון - </span></strong><span style="color: #808080; font-size: 18pt;"><strong>צפייה בלתי אמצעית</strong></span></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">ניתן להתחיל לצפות בשמיים בעזרת העין בלבד. כך צפה האדם בשמיים במשך אלפי שנים ועודנו עושה כך היום.</p> <p dir="rtl">בכדי להיות בטוח&nbsp;באלו אובייקטים&nbsp;אתם צופים בשמיים, מומלץ <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=103:planisphere-classroom-cut-and-paste-activity&amp;catid=13" target="_blank">להשתמש במפת כוכבים מסתובבת - פלניספרה</a>.</p> <p dir="rtl">אנו ממליצים להדפיס את מפות הכוכבים מאתר מצפה הכוכבים ברקת ולהשתמש בהן מתחת לכיפת השמיים.&nbsp; כך ניתן ללמוד את שמות קבוצות הכוכבים ולהבין את הדינאמיקה&nbsp;השמימית.<br />להלן דוגמה לפרוייקט מקסים, בו תוכלו <a href="planet-earth-moon-sun-star/moon-diameter-measuring-size-of-the-moon-geometry.html" target="_blank">למדוד את קוטרו המקורב של הירח,&nbsp;בעזרת העין</a>. &nbsp;להרחבה: <a href="science-research-astronomy-papers-for-students-school" target="_self">פרוייקטים נוספים ועבודות מחקר באסטרונומיה<br /></a><br /><br />&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="color: #808080; font-size: 18pt;"><strong>2.&nbsp;</strong></span><span style="color: #808080; font-size: 18pt;"><strong>שלב שני- משקפת</strong></span></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">גם&nbsp;הצופה המנוסה ביותר, צופה לעיתים <a href="http://www.telescope-shop.com/store/binoculars.html" target="_blank">בעזרת משקפת</a>, כאשר הוא מעוניין לראות אזורים בשדה רחב בשמיים, אך עם זאת ברזולוציה גבוהה יחסית.</p> <p dir="rtl">מכיוון שלמשקפת שדה ראייה רחב מאוד ניתן לצפות בגלקסיות כדוגמת <a href="how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/andromeda-galaxy-m31-m32.html" target="_blank">אנדרומדה</a>, הצביר הכפול בפרסאוס, <a href="how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/the-pleiades-m45-7-sisters.html" target="_blank">צביר הפליאדות</a>, <a href="planet-earth-moon-sun-star/moon-travel-through-big-telescope-israel.html" target="_blank">בירח</a>,&nbsp;<a href="solar-system/planet-jupiter.html" target="_blank">בירחיו הגלליאניים של כוכב הלכת צדק</a> ועוד.</p> <p dir="rtl">המשקפת מהווה כלי מעולה לאלו שרוצים להתבונן בשמיים ללא הרבה טרחה הכרוכה בהצבת טלסקופ גדול וכבד בשטח ולהשקיע את הזמן הנדרש באיפוסו.</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong><br /><img src="images/stories/Telescopes/15x70.gif" alt="15x70" width="191" height="153" /><br />- </strong><a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=119:binocular-binocullar-help-me-choose&amp;catid=14">המדריך הקצר לבחירת משקפות </a><a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=119:binocular-binocullar-help-me-choose&amp;catid=14">לשימוש</a><a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=119:binocular-binocullar-help-me-choose&amp;catid=14"> אסטרונומי</a></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="color: #808080; font-size: 18pt;"><strong>3.&nbsp;<strong style="color: #808080; font-size: 24px;">שלב שלישי - הטלסקופ</strong></strong></span></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><a href="http://www.telescope-shop.com/telescope-buying-guide.html">לבסוף אתה מוכן לרכוש טלסקופ</a>, אך הכי חשוב &ndash; אין למהר !</p> <p dir="rtl"><strong>בכדי להפוך את בחירת הטלסקופ לברורה ונוחה יותר אנו מציעים את השיטות לבחירת טלסקופ באתר&nbsp;</strong><strong>מצפה הכוכבים ברקת במכבים</strong><strong>.</strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl"><strong>כאן ניתן לקבל מידע לגבי סוגי טלסקופים, חסרונות ויתרונות של כל טלסקופ</strong> <strong>וכמובן את המלצתנו בנושא.</strong>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong>ניסינו לקבץ את השאלות הנפוצות ביותר שאנו נשאלים ע"י המבקרים, במאמר אחד. </strong><strong>מומלץ לקרוא לפני קבלת החלטה על רכישה כלשהי.<br /></strong></p> <p dir="rtl"><strong><span style="color: #333333;">ניתן <a href="http://www.telescope-shop.com/contact.html">ליצור אתנו קשר </a>טלפוני לקבלת יעוץ אישי 08-9264150</span></strong>.<br />&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">יש לזכור כי כל אותן <a href="/astrophotography-gallery.html">תמונות צבעוניות וססגוניות</a> אשר בדרך-כלל מופיעות ברשת האינטרנט ובספרים אינן מייצגות את דמותם של האובייקטים כפי שנצפים בטלסקופ.</p> <p dir="rtl">התמונות האלו נעשו באמצעות מקצוענים <a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/control-remote-telescope-middle-east-israel-web.html" target="_blank">במצפי כוכבים בעלי ציוד משוכלל </a>ובזמני חשיפה ארוכים מאוד.</p> <p dir="rtl">ברוב הגורף של האובייקטים הניתנים לצפייה בטלסקופ&nbsp;- לא תוכלו להבחין בצבעים או בגוונים כמו בתמונות מטלסקופ החלל HUBBLE, בצפייה וויזואלית.</p> <p dir="rtl">יוצאי דופן הנם כוכבי הלכת, כאשר באמצעות טלסקופ בינוני ומעלה&nbsp;ובלילה טוב, יציגו את כל יופיים בצבע.</p> <p dir="rtl">לא חשוב אם ה<a href="http://www.telescope-shop.com" target="_self">טלסקופ</a> שלך הנו בינוני או קטן &ndash; <a href="solar-system-planets">שבתאי, צדק, נוגה ומאדים</a> יהוו מחזה בלתי נשכח.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal; text-align: center;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/Planets/saturn_bareket.jpg" alt="saturn_bareket" width="270" height="203" /><br /><span style="color: #333333;">תמונה: כוכב הלכת שבתאי.</span></strong><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal; text-align: center; color: #333333;"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong><strong>צולם במצפה ברקת.</strong><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><a href="/astrophotography-gallery.html">לחצו כאן לתמונות אסטרונומיות שצולמו בעזרת הטלסקופים במצפה הכוכבים ברקת.</a></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a name="intro"></a><br /><br /></span><br /><span style="color: #808080; font-size: 18pt;">בחירת טלסקופ -&nbsp;</span></strong><strong><span style="color: #808080; font-size: 18pt;">חמישה כללי אצבע</span></strong></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>קוטר העדשה / מראה (רזולוציה)</strong></p> <p dir="rtl"><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>ייעוד הטלסקופ &ndash; אובייקטים נחשקים</strong></p> <p dir="rtl"><strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>ניידות</strong></p> <p dir="rtl"><strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>מקום הצפייה</strong></p> <p dir="rtl"><strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>מחיר</strong></p> <p dir="rtl">כפי שניתן לראות &ndash; המחיר אינו הגורם הכי חשוב בקביעת <a href="http://www.telescope-shop.com/telescope-buying-guides.html">הטלסקופ המתאים ביותר</a>, שכן טלסקופ יקר יותר הנו בעל איכויות אופטיות ומכניות גבוהות יותר, ועל כן ישרת אותך לשנים רבות יותר ביחס לטלסקופ זול.</p> <p dir="rtl">כמו &ndash; כן חשוב לדעת כי צפייה מתוך עיר מוארת שוללת את האפשרות לצפות באובייקטים שמימיים חיוורים. בכדי לעשות כן יש לחפש מקום <a href="about-the-bareket-observatory/light-pollution-ida-dark-skies-middle-east-israel.html" target="_self">הרחוק מאורות העיר</a>, כגון ישוב קטן, הרי יהודה או מצפה רמון.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><br /><br /><br /><span style="color: #808080; font-size: 24pt;"><strong>סוגי טלסקופים</strong></span></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">ישנם שלושה סוגים עיקריים של טלסקופים</p> <ul dir="rtl"> <li style="text-align: right;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>שובר אור</strong> &ndash; בנוי מעדשה הממוקמת בקדמת הטלסקופ. בטלסקופ שובר אור השתמש גלילאו בשנת 1609.</span></li> <li style="text-align: right;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>מחזיר אור</strong> &ndash; בנוי ממראה ספרית או פרבולית. בטלסקופ שובר אור השתמש אייזיק ניוטון בשנת 1671.</span></li> <li style="text-align: right;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>קטאדיופטרי</strong> &ndash; שילוב של שני מערכות האופטיקה הנ"ל, עדשה בקדמת הטלסקופ ומראה. הומצא במאה ה-20.</span></li> </ul> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><span style="color: #333333;"><strong>לכל סוג טלסקופ יש יתרונות וחסרונות, בתחומים שונים</strong></span></p> <p dir="rtl">כל סוגי הטלסקופים יאפשרו לך לצפות ביופיים של שמי הלילה, אך לכל טלסקופ ייעוד ואובייקטים מסוימים אשר יהוו לו מטרה נוחה ומתאימה יותר.</p> <p dir="rtl">אם אתה מעוניין לדעת <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=287:nasa-deep-space-objects-live-webcast&amp;catid=92&amp;Itemid=3214">כיצד יראו האובייקטים דרך טלסקופ&nbsp;</a>הכנס למאמר בנושא "<a href="observing-the-universe-cosmos/observe-through-a-telescope.html" target="_self">מה ניתן לראות באמצעות הטלסקופ</a>" או להיכנס <a href="http://bareket-astro.com/virtualtelescope/">לטלסקופ הווירטואלי של מצפה ברקת.</a>&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">מניסיוננו, אנשים נוטים לקבל לעיתים החלטה לא נכונה, ולרכוש טלסקופ זול במחשבה כי הוא יתאים בתור התחלה ותמיד יהיה אפשר לרכוש טלסקופ טוב יותר. אין זה מומלץ.</p> <p dir="rtl">יתרה מכן &ndash; ככל הנראה בחירה זו תבטיח כי כבר לא תרכשו טלסקופ טוב יותר מכיוון שהאכזבה מהמראה הנתון והשימוש עצמו בטלסקופ הזול יוציאו לכם את החשק להמשיך הלאה.</p> <p dir="rtl">לעיתים עדיף לצפות באמצעות העין הבלתי מצויידת, ולא דרך טלסקופ מצועצע בשמיים.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">באם אתה מעוניין <a href="http://www.telescope-shop.com/store/telescopes/pro.html" target="_self">בטלסקופ מתקדם ויקר</a>&nbsp;יותר אל נא תמהר לבזבז את כספך לשווא על הטלסקופ הנוכחי שידך משיגה.</p> <p dir="rtl">מומלץ לחכות עד שתהיה מספיק בטוח בהחלטתך ולקנות טלסקופ אשר קצת מעל ליכולותיך הנוכחיות וכך לחסוך לך השקעה נוספת במערכת חדשה בעתיד הקרוב.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">ישנם עוד גורמים חשובים אשר יש להתחשב בהם לפני שבוחרים באיזה טלסקופ להשקיע.</p> <p dir="rtl">ראשית עלינו לקבוע <span style="text-decoration: underline;">לאיזו מטרה</span> אנו רוכשים את הטלסקופ.</p> <p dir="rtl">צפייה וויזואלית הינה התשובה הנפוצה ביותר לשאלה זו, אך באם חושקת נפשכם גם <a href="telescope-and-astronomical-data-processing" target="_self">בצילום של אובייקטים בחלל</a> באותה נשימה אז הבחירה נעשית מסובכת ויקרה, הרבה יותר.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><span style="text-decoration: underline;"><a href="store/buy.files/telescope_adv.htm"></a></span><a name="refractor"></a><strong><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></strong><strong><span style="color: #808080; font-size: 18pt;"></span></strong><strong><span style="color: #808080; font-size: 18pt;">* טלסקופ שובר אור<a href="#refractor"> </a></span></strong></p> <p dir="rtl" align="center"><strong>&nbsp;<img src="images/stories/Telescopes/refractor_apo_telescope_ed.jpg" alt="refractor_apo_telescope_ed" width="360" height="120" /></strong></p> <p dir="rtl">ל<a href="http://www.telescope-shop.com/store/telescopes/advanced/nexstar-102slt-detail.html">טלסקופ שובר אור</a>&nbsp;מערכת אופטיקה עיקרית הכוללת עדשה/עדשות הנמצאת בקדמת הטלסקופ (ראה איור) זאת אוספת את האור ישר אל עינית הטלסקופ ומשם אל עין הצופה.</p> <p dir="rtl">טלסקופ שובר האור שוכלל ע"י גלילאו גלילי בשנת 1609.</p> <p dir="rtl">מכיוון שהאור עובר בקו ישר מהעדשה הראשית אל העין, טלסקופים אלו נוטים להיות ארוכים מאוד וכבדים ביחס לקוטרם.</p> <p dir="rtl">זו הסיבה שבד"כ נדיר למוצאם בשימוש אסטרונומים חובבים בקטרים מעל "4 אינטש.</p> <p dir="rtl">חובבים מתקדמים מאידך, נוטים להשתמש בטלסקופ שובר האור מכיוון שהוא נותן תמונה חדה וברורה כאשר בנוי היטב, וכן שומר על האיפוס האופטי (קולימציה) גם בעת טילטולים רבים בשטח.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">יתרונות :</span></p> <ul> <li>קל ונוח לשימוש.</li> <li>אמין, בעל הסתברות קטנה לבעיות.</li> <li>.מצוין לכוכבי הלכת והירח.</li> <li>מתאים גם לצפייה בתוואי שטח בכדה"א.</li> <li>קונטראסט (ניגודיות) גבוה.</li> <li>מערך האופטיקה הנו סגור ולכן הסיכוי לכניסת אבק ולחות בטלסקופ קטן.</li> <li>העדשות מותאמות במפעל (קולימציה) ובדרך כלל אין צורך לאפסן.</li> </ul> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">חסרונות :</span><span style="text-decoration: underline;"></span></p> <ul> <li>יקר יחסית למפתח.</li> <li>כבד, ארוך ומסורבל ביחס לטלסקופ מסוג אחר המקביל בקוטרו.</li> <li>המחיר מגביל את הקונה לטלסקופ בעל מפתח קטן יותר ולכן הדמות תראה פחות בהירה.</li> <li>פחות מתאים לצפייה באובייקטים עמומים כערפיליות קטנות וגרמי שמיים עמומים אחרים.</li> <li>אורך מוקד ארוך בד"כ (חוץ מהטלסקופים בטווח מחיר שמעל 2,000$) מקנה שדה ראייה צר מאוד.</li> <li>עלולה להיות סטייה כרומטית &ndash; הצבעים אינם מגיעים לפוקוס אחיד באובייקטים בהירים. דבר זה יוצר טשטוש של האובייקט ואיבוד פרטים עדינים בדמות הנראית</li> </ul> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;<a name="reflector"></a></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #808080; font-size: 18pt;"><strong>* טלסקופ ניוטוני &ndash; מחזיר אור</strong><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;<img src="images/stories/Telescopes/reflector_newtonian.jpg" alt="reflector_newtonian" width="640" height="160" /></p> <p dir="rtl">ל<a href="http://www.telescope-shop.com/store/telescopes/novice/celestron-astromaster-130eq-detail.html">טלסקופ מחזיר אור</a>&nbsp;מערכת אופטיקה עיקרית הכוללת מראה ספרית או פרבולית הנמצאת בחלק האחורי של הטלסקופ (ראה איור) האוספת את האור ישר אל מראה משנית קטנה בקדמת הטלסקופ, ומשם אל עין הצופה. הטלסקופ הניוטוני מחליף עדשות כבדות ע"י מראות, האוספות את האור, ומביאות אותו לנקודת מוקד אחת ומאפשר איסוף אור גדול יותר ביחס לכסף המושקע. מכאן שלטלסקופ המראות יחס עלות/תועלת גבוה יותר מטלסקופ עדשות.</p> <p dir="rtl">טלסקופ ניוטוני דורש השקעה ותשומת לב גבוהה יותר מצד המשתמש מכיוון והמראה הראשית בטלסקופ הניוטוני הנה חשופה לאוויר, אבק ולחות.</p> <p dir="rtl">&nbsp;עם זאת, הטלסקופ הניוטוני הנו הנפוץ ביותר בקרב חובבי האסטרונומיה, עקב היותו פתרון נוח וזול יחסית, המסוגל לתת מראות מרשימים של אובייקטים קטנים ועמומים בשמי הלילה.</p> <p dir="rtl">הטלסקופ הניוטוני מפיק "תמונה" הפוכה &ndash; ולכן אינו נעשה בו שימוש לתצפיות קרקע אלא ליישומים אסטרונומיים בעיקר. באסטרונומיה אין חשיבות לימין, שמאל, למעלה או מטה ולכן אין הדבר מהווה מכשול לצופה.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">יתרונות :</span></p> <ul> <li>מחיר נמוך ביחס לקוטר ביחס לשוברי אור וקטאדיופטריים (פירוט בהמשך).</li> <li>קומפקטי עד אורכי מוקד של 1,000 מ"מ.</li> <li>מצוין לצפייה באובייקטים חיוורים וקטנים כדוגמת גלקסיות רחוקות וערפיליות קטנות.</li> <li>בעל ביצועים טובים בתחום צפייה בירח וכוכבי הלכת.</li> <li>מתאים <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=121:astrophotography-introduction&amp;catid=22&amp;Itemid=45">לצילומים של גרמי שמיים עמוקים</a> (אך מצריך ציוד יקר ומסורבל).</li> <li>בד"כ האופטיקה בעלת אברציות אופטיות קטנות ומספק תמונה בהירה וחדה.</li> </ul> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">חסרונות :</span><span style="text-decoration: underline;"></span></p> <ul> <li>אינו מתאים לצפייה אופטימלית בתוואי שטח בכדה"א, כגון נוף או צפרות.</li> <li>ישנו איבוד אור עקב מראה משנית בניגוד לשוברי אור.</li> <li>עלול לאבד קולימציה (כיוון נאות של האופטיקה) אשר מצריך תשומת לאיפוס נאות מן המשתמש.</li> <li>מערך אופטי פתוח, מאפשר כניסת מזהמים למערכת האופטית</li> </ul> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;<a name="sct"></a></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #808080; font-size: 18pt;"><strong>* טלסקופ קטאדיופטרי &ndash; מחזיר אור + שובר אור</strong><strong>&nbsp;משולב</strong></span></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;<img src="images/stories/Telescopes/SCT_cassegrain.jpg" alt="SCT_cassegrain" width="320" height="120" /></p> <p dir="rtl">ל<a href="http://www.telescope-shop.com/store/telescopes/advanced/nexstar-8se-detail.html">טלסקופ קטאדיופטרי </a>מערכת אופטיקה עיקרית הכוללת עדשה אספרית מתקנת בקדמת הטלסקופ, מראה ספרית הנמצאת בחלק האחורי של הטלסקופ (ראה איור) האוספת את האור ישר אל מראה משנית גדולה בקדמת הטלסקופ, ומשם אל עין הצופה &ndash; בחלק האחורי של הטלסקופ.</p> <p dir="rtl">&nbsp;הטלסקופ הקטאדיופטרי המכונה שמידט קאסגריין (Schmidt cassegrain) הנו נפוץ ביותר בקרב חובבי האסטרונומיה ובעל העיצוב האופטי המודרני ביותר מבין השלושה המוזכרים במאמר. נע בין הקטרים 5" ל 20". אלו טלסקופים הטובים לכל האובייקטים גם יחד.</p> <p dir="rtl">מספקים הגדלות גבוהות לכוכבי הלכת וקוטר גדול ביחס למחיר, בהשוואה לשוברי אור, והנם ניידים וקצרים יותר.</p> <p dir="rtl">&nbsp;הטלסקופים הקטאדיופטרים הנם&nbsp;קצרים מאוד ביחס לקוטר, ולכן גם בעלי ניידות גבוהה ונוחים לשימוש. בד"כ הם גם שומרים על איפוס אופטי (קולימציה) טובה לאורך זמן ומצריכים טיפול ותחזוקה פשוטים מצד המשתמש.</p> <p dir="rtl">טובים לשימוש אסטרונומי ולצפייה על תוואי השטח בכדה"א גם יחד.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">יתרונות : </span></p> <ul> <li>טלסקופ המתאים למגוון אובייקטים רחב. משלב את יתרונות שובר האור ומחזיר האור.</li> <li>בד"כ מיוצרים עם אופטיקה טובה ומוקפדת.</li> <li>מתאים לתצפיות בגרמי שמיים עמוקים ועמומים.</li> <li>מתאים לתצפיות בכוכי הלכת ותצפיות נוף.</li> <li>מערכת אופטית סגורה מונעת כניסת אבק ולחות.</li> <li>קומפקטיים.</li> </ul> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">חסרונות : </span><span style="text-decoration: underline;"></span></p> <ul> <li>יקר יותר מטלסקופ מחזיר אור ניוטוני בעל מפתח זהה.</li> <li>נראה "מוזר" ביחס לטלסקופ "קלאסי" שאנשים רגילים לראות בתמונות.</li> <li>בעל מראה משנית גדולה החוסמת מאור להגיע אל העין ומורידה את הקונטראסט (ניגודיות).</li> <li>כבד ביחס לגודל.</li> </ul> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 12pt;"><a href="http://bareket-astro.com/virtualtelescope/">מה ניתן לראות דרך טלסקופ ?</a></span></p> <p dir="rtl">תיאור נפלא למראות הניתנים לצפייה בטלסקופ נעשה על-ידי סרטוט האובייקטים ולווא דווקא על-ידי צילום. חובבים רבים עושים רישומים של המראות האסטרונומיים הנצפים דרך עינית הטלסקופ. היתרון ברישום אסטרונומי הנו כי הוא מייצג מראה אובייקטיבי של הצופה ולא עובר דרך "עין" המצלמה והמחשב &ndash; דהיינו מקנה תמונה ישירה של האובייקט.<br />* לחצו כאן - למאמר בנושא " <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=36:observe-through-a-telescope&amp;catid=14" target="_blank"><span style="font-size: 12pt;">מה אוכל לראות דרך הטלסקופ</span>, בצפייה וויזאלית (צפייה בלתי מזויינת)&nbsp;?</a> "</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong><span style="color: #993300;"><span style="font-size: 24pt; color: #808080;">להרחבה :</span></span></strong></p> <p dir="rtl"><strong><span style="color: #993300;"><br /></span><span style="color: #993300;"><a href="live-astronomical-web-cast/nasa-tv-bareket-observatory-israel-space-webcast.html" target="_self">המסע בחלל - שידור ישיר מטלסקופ האינטרנט לנאס"א (NASA) סוכנות החלל</a></span><span style="color: #993300;"><br /></span></strong><br /><a href="telescopes-data-processing-ccd-imaging/ccd-imaging-processing-techniques-photometry.html" target="_blank">מבוא לפוטומטריה וקליברציה של תמונות CCD אסטרונומיות (Dark, Flat, Bias, Masters)</a></p> <p dir="rtl"><a href="telescopes-data-processing-ccd-imaging/photometry-lesson-plan-astronomy-measurments.html" target="_blank">פוטומטריה&nbsp;טלסקופית&nbsp;&ndash; מערך שיעור למורה</a></p> <p dir="rtl"><a href="telescopes-data-processing-ccd-imaging/rgb-color-ccd-imaging-astronomical-processing.html" target="_blank">צילום צבע RGB של תמונות CCD אסטרונומיות</a></p> <p dir="rtl"><a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/control-remote-telescope-middle-east-israel-web.html" target="_blank">טלסקופ האינטרנט הישראלי &ndash; חקר היקום</a></p> <p dir="rtl"><a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/xo-3b-transit-extra-solar-gj-436.html" target="_blank">פוטומטריה של כוכבי לכת אקסטרה סולאריים</a></p> <p dir="rtl"><a href="planet-earth-moon-sun-star/dso-live-deep-space-objects-music-for-the-blind.html" target="_blank">גרמי השמיים העמוקים גם לכבדי ראייה! &ndash; הסרט מהשידור הישיר</a></p> <p dir="rtl"><a href="astronomy-astrophysics-schools-projects-seminars/high-school-students-monitoring-asteroids-school.html" target="_blank">תלמידים&nbsp;חוקרים ומחפשים&nbsp;אסטרואידים "אסטרואיד לכל תלמיד"<br /></a><br /><a href="telescopes-data-processing-ccd-imaging/ccd-airy-disk-resolution-photography-telesco-limit.html" target="_blank">רזולוציית הצילום של טלסקופ</a>&nbsp;ומצלמה דיגיטלית</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><strong><span class="h1 h2 h3">מטרות אסטרונומיות מומלצות לצפיה באמצעות טלסקופ או משקפת</span><br /></strong></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr class="sectiontableentry1"> <td align="right">1</td> <td><a href="how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/globular-cluster-m3.html">M3 צביר הכוכבים</a></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="sectiontableentry2"> <td align="right">2</td> <td><a href="how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/double-star-albireo-binary-system.html">אלביראו - כוכב כפול</a></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="sectiontableentry1"> <td align="right">3</td> <td><a href="how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/andromeda-galaxy-m31-m32.html">M31 - גלקסיית אנדרומדה</a></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="sectiontableentry2"> <td align="right">4</td> <td><a href="how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/m51-whirpool-galaxy.html">M51 - גלקסיית המערבולת</a></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="sectiontableentry1"> <td align="right">5</td> <td><a href="how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/m42-orion-nebula.html">M42 - ערפילית אוריון</a></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="sectiontableentry2"> <td align="right">6</td> <td><a href="how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/m57-ring-nebula.html">M57 - ערפילית הטבעת</a></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="sectiontableentry1"> <td align="right">7</td> <td><a href="how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/m8-lagoon-nebula.html">M8 - ערפילית הלגונה</a></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="sectiontableentry2"> <td align="right">8</td> <td><a href="how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/m27-bumbel-nebula.html">M27 - ערפילית המשקולת</a></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="sectiontableentry1"> <td align="right">9</td> <td><a href="how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/m13-hercules-cluster.html">M13 - צביר הכוכבים בהרקולס</a></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="sectiontableentry2"> <td align="right">10</td> <td><a href="how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/the-pleiades-m45-7-sisters.html">M45 - צביר כימה הפליאדות</a></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="sectiontableentry1"> <td align="right">11</td> <td><a href="how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/antares-super-red-gianet.html">אנטרס - ענק אדום</a></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr class="sectiontableentry2"> <td align="right">12</td> <td><a href="how-can-i-find-the-andromeda-galaxy/summer-triangle.html">אובייקטים הנמצאים במשולש הקיץ</a></td> </tr> </tbody> </table> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #000080;"><strong>אנו מקווים כי מצאתם מדריך זה לעזר</strong></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #000080;"><strong>צוות מצפה הכוכבים ברקת במכבים.</strong><strong>&nbsp;</strong></span><br /><br /><br />&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong><span style="color: #993300;"><span style="color: #808080; font-size: 24pt;"></span></span></strong></p> כיצד בוחרים משקפת? - המדריך הקצר לבחירת משקפות לשימוש אסטרונומי 2010-08-25T00:00:00+03:00 2010-08-25T00:00:00+03:00 http://www.bareket-astro.com/observing-the-universe-cosmos/binocular-binocullar-help-me-choose.html <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl">משקפות הן אמצעי צפייה אידיאלי ללמידת שמי הליל ומהווים ציוד עזר נלווה חשוב ביותר לכל צופה.</p> <p dir="rtl">יתרה מכן, למשקפות ישנם כמה יתרונות ברורים על הטלסקופ באסטרונומיה.</p> <ol> <li>הן זולות יותר</li> <li> <div style="text-align: right;">קטנות יותר</div> </li> <li> <div style="text-align: right;">נוחות לשימוש</div> </li> <li> <div style="text-align: right;">מתאימות למספר גדול של אובייקטים כמו גם אובייקטים ארציים</div> </li> </ol> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><a href="http://www.telescope-shop.com/" target="_blank"><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Telescopes/banner_telescopes.jpg" alt="banner_telescopes" width="350" height="111" /></strong></a><span style="font-size: 12pt;"><a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?Itemid=2088&amp;option=com_virtuemart" target="_blank">* </a><a href="http://www.telescope-shop.com/">מרכז הטלסקופים, משקפות וציוד נלווה</a> (לחצו כאן לכניסה לחנות)&nbsp;</span><br /><br /></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><br /><a href="http://www.telescope-shop.com/store/binoculars.html">משקפות </a>אוספות כמות אור רבה יותר מאשר העין האנושית ולכן מאפשרות לאובייקטים חיוורים להיראות ביתר שאת. <br />המשקפת גם משפרת באופן ניכר את כושר ההפרדה בו הצופה יכול להבחין וכך ניתן להפריד את ירחיו של כוכב הלכת צדק לדוגמא, <br />כוכבים כפולים ולהבחין בפרטי ערפיליות גדולות.<br /><br /></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">מומלץ : <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=103:planisphere-classroom-cut-and-paste-activity&amp;catid=13" target="_blank">הדפיסו את מפת הכוכבים המסתובבת</a> (פלניספרה) של מצפה הכוכבים ברקת !&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: right;" dir="rtl">המשקפת</h3> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">מטרת <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_virtuemart&amp;Itemid=20" target="_blank">המשקפת</a> לאסוף אור תוך כדי מתן כושר הפרדה גבוהה ככל הניתן.<br />על המשקפת ניתן לראות בדרך כלל רשומה של מספרים המראים את תכונותיה. לדוגמא - <span style="text-decoration: underline;">10X50</span><span style="text-decoration: underline;"> או </span><span style="text-decoration: underline;">15x70</span></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">המספר הראשון (שמאלי) מתייחס להגדלה של המשקפת- דהיינו במקרה שלנו פי 15 ופי 10 בהתאמה.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">המספר השני (ימני) נותן לנו, למעשה, את קוטר העדשה הקדמית במילימטרים המעיד&nbsp;על כושר איסוף האור של המשקפת. ככל שהקוטר גדול יותר,</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">כן אוספת המשקפת כמות אור רבה יותר.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">המשקפות הרשומות לעיל הינן מומלצות לשימוש אסטרונומי.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">ראו גם: <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=118:whats-a-telescope-help-me-choose-a-scope&amp;catid=14&amp;Itemid=3140">כיצד בוחרים טלסקופ?</a></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Telescopes/15x70.gif" alt="15x70" width="300" height="454" /><br />&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: right;" dir="rtl">פוקוס על כוכבים</h3> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;הפוקוס חשוב מאוד ויקבע את חדות התמונה ואיכות הפרטים העדינים בהם נוכל להבחין.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">מומלץ לבצע את הפוקוס הראשון על אובייקט ארצי ובאור יום, ורק לאחר הבנת העיקרון ליישם על השמיים.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">את הפוקוס&nbsp;השמימי הראשון מומלץ&nbsp;לבצע בתצפית&nbsp;על הירח, או כוכב בהיר, כאשר נסתכל רק בעזרת עין אחת ונסובב את כפתור הפוקוס עד הופעת מכתשים על פני הירח או שדמות הכוכב קטנה לכדי מינימום.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">בשלב השני נאפס את העינית השנייה של&nbsp;המשקפת, כ, שנראה בשתי העיניים דמות כוכב, או ירח זהות.<br /><strong><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></strong></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br />אופטיקה:</span></strong></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">באם הדמות המתקבלת נראית מוקפת בהילה צבעונית (בד"כ כחולה/ירוקה), או נבחין בדמויות דמוי קשת, אזי האופטיקה של המשקפת באיכות נמוכה ביותר (אברציה כרומטית ו/או כדורית).</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">אם הכוכבים נראים ככפולים או מרוחים במבט בשתי העיניים אך חדים בעין אחת, זהו סימן שהציר האופטי של שני צירי המשקפת איננו מאופס.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">יש לשים לב כי הכוכבים חדים לכל שדה הראייה והדמות המתקבלת מוארת באופן אחיד בשדה הראייה כולו.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">בכל מקרה-&nbsp;מומלץ לא&nbsp;לקנות משקפת שיש לה אחד מן הפגמים הנ"ל<em>.</em><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></strong>משקפות ושמי הלילה</h3> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">בעזרת <a href="http://www.telescope-shop.com/store/binoculars.html">משקפת באיכות גבוהה</a> אפשר לצפות בגרמי שמיים רבים כדוגמאת:</p> <ul style="text-align: right;"> <li>הירח</li> <li>צבירי כוכבים</li> <li>גלקסיות</li> <li>ערפיליות</li> <li>כוכבים כפולים וכוכבים משתנים בהירים</li> </ul> <p style="text-align: right;" dir="rtl">מומלץ לנסות ולכוון על ארבעת ירחיו הגלליאנים הבהירים של כוכב הלכת צדק, טבעות שבתאי וצבירים פתוחים.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">יש לצפות ממקום בעל שמיים חשוכים וללא זיהום אור&nbsp;(ככל הניתן) ושרמת הלחות בו נמוכה.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;להרחבה: מאמר בנושא <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=479:משקפות-ואסטרונומיה-תצפיות-בחלל-באמצעות-משקפת&amp;catid=14&amp;Itemid=3140">תצפיות בחלל באמצעות משקפת</a></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/DSOs/m45.jpg" alt="m45" width="410" height="330" /></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><em>בתמונה- הצביר הפתוח </em><em>M45</em><em> (כימה) בקבוצת שור. מראה מרומם נפש במשקפת שדה טובה תחת שמיים חשוכים.</em></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center">אלו אובייקטים ניתן לראות מאזור מגוריך? היכנס <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=421:virtual-telescope&amp;catid=14&amp;Itemid=3140">לטלסקופ הווירטואלי</a> של מצפה הכוכבים ברקת והדפס מפות ותרשימים של עשרות אלפי גרמי שמיים<em>.</em></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center">ניתן לפנות למצפה הכוכבים ברקת למתן רשימות אובייקטים או לעזרה מקצועית נוספת.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><strong>צפייה מהנה,</strong></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><strong>צוות מצפה הכוכבים ברקת במכבים.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl">משקפות הן אמצעי צפייה אידיאלי ללמידת שמי הליל ומהווים ציוד עזר נלווה חשוב ביותר לכל צופה.</p> <p dir="rtl">יתרה מכן, למשקפות ישנם כמה יתרונות ברורים על הטלסקופ באסטרונומיה.</p> <ol> <li>הן זולות יותר</li> <li> <div style="text-align: right;">קטנות יותר</div> </li> <li> <div style="text-align: right;">נוחות לשימוש</div> </li> <li> <div style="text-align: right;">מתאימות למספר גדול של אובייקטים כמו גם אובייקטים ארציים</div> </li> </ol> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><a href="http://www.telescope-shop.com/" target="_blank"><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/Telescopes/banner_telescopes.jpg" alt="banner_telescopes" width="350" height="111" /></strong></a><span style="font-size: 12pt;"><a href="index.php?Itemid=2088&amp;option=com_virtuemart" target="_blank">* </a><a href="http://www.telescope-shop.com/">מרכז הטלסקופים, משקפות וציוד נלווה</a> (לחצו כאן לכניסה לחנות)&nbsp;</span><br /><br /></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><br /><a href="http://www.telescope-shop.com/store/binoculars.html">משקפות </a>אוספות כמות אור רבה יותר מאשר העין האנושית ולכן מאפשרות לאובייקטים חיוורים להיראות ביתר שאת. <br />המשקפת גם משפרת באופן ניכר את כושר ההפרדה בו הצופה יכול להבחין וכך ניתן להפריד את ירחיו של כוכב הלכת צדק לדוגמא, <br />כוכבים כפולים ולהבחין בפרטי ערפיליות גדולות.<br /><br /></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">מומלץ : <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=103:planisphere-classroom-cut-and-paste-activity&amp;catid=13" target="_blank">הדפיסו את מפת הכוכבים המסתובבת</a> (פלניספרה) של מצפה הכוכבים ברקת !&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: right;" dir="rtl">המשקפת</h3> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">מטרת <a href="index.php?option=com_virtuemart&amp;Itemid=20" target="_blank">המשקפת</a> לאסוף אור תוך כדי מתן כושר הפרדה גבוהה ככל הניתן.<br />על המשקפת ניתן לראות בדרך כלל רשומה של מספרים המראים את תכונותיה. לדוגמא - <span style="text-decoration: underline;">10X50</span><span style="text-decoration: underline;"> או </span><span style="text-decoration: underline;">15x70</span></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">המספר הראשון (שמאלי) מתייחס להגדלה של המשקפת- דהיינו במקרה שלנו פי 15 ופי 10 בהתאמה.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">המספר השני (ימני) נותן לנו, למעשה, את קוטר העדשה הקדמית במילימטרים המעיד&nbsp;על כושר איסוף האור של המשקפת. ככל שהקוטר גדול יותר,</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">כן אוספת המשקפת כמות אור רבה יותר.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">המשקפות הרשומות לעיל הינן מומלצות לשימוש אסטרונומי.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">ראו גם: <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=118:whats-a-telescope-help-me-choose-a-scope&amp;catid=14&amp;Itemid=3140">כיצד בוחרים טלסקופ?</a></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><img src="images/stories/Telescopes/15x70.gif" alt="15x70" width="300" height="454" /><br />&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: right;" dir="rtl">פוקוס על כוכבים</h3> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;הפוקוס חשוב מאוד ויקבע את חדות התמונה ואיכות הפרטים העדינים בהם נוכל להבחין.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">מומלץ לבצע את הפוקוס הראשון על אובייקט ארצי ובאור יום, ורק לאחר הבנת העיקרון ליישם על השמיים.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">את הפוקוס&nbsp;השמימי הראשון מומלץ&nbsp;לבצע בתצפית&nbsp;על הירח, או כוכב בהיר, כאשר נסתכל רק בעזרת עין אחת ונסובב את כפתור הפוקוס עד הופעת מכתשים על פני הירח או שדמות הכוכב קטנה לכדי מינימום.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">בשלב השני נאפס את העינית השנייה של&nbsp;המשקפת, כ, שנראה בשתי העיניים דמות כוכב, או ירח זהות.<br /><strong><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></strong></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br />אופטיקה:</span></strong></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">באם הדמות המתקבלת נראית מוקפת בהילה צבעונית (בד"כ כחולה/ירוקה), או נבחין בדמויות דמוי קשת, אזי האופטיקה של המשקפת באיכות נמוכה ביותר (אברציה כרומטית ו/או כדורית).</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">אם הכוכבים נראים ככפולים או מרוחים במבט בשתי העיניים אך חדים בעין אחת, זהו סימן שהציר האופטי של שני צירי המשקפת איננו מאופס.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">יש לשים לב כי הכוכבים חדים לכל שדה הראייה והדמות המתקבלת מוארת באופן אחיד בשדה הראייה כולו.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">בכל מקרה-&nbsp;מומלץ לא&nbsp;לקנות משקפת שיש לה אחד מן הפגמים הנ"ל<em>.</em><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></strong>משקפות ושמי הלילה</h3> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">בעזרת <a href="http://www.telescope-shop.com/store/binoculars.html">משקפת באיכות גבוהה</a> אפשר לצפות בגרמי שמיים רבים כדוגמאת:</p> <ul style="text-align: right;"> <li>הירח</li> <li>צבירי כוכבים</li> <li>גלקסיות</li> <li>ערפיליות</li> <li>כוכבים כפולים וכוכבים משתנים בהירים</li> </ul> <p style="text-align: right;" dir="rtl">מומלץ לנסות ולכוון על ארבעת ירחיו הגלליאנים הבהירים של כוכב הלכת צדק, טבעות שבתאי וצבירים פתוחים.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">יש לצפות ממקום בעל שמיים חשוכים וללא זיהום אור&nbsp;(ככל הניתן) ושרמת הלחות בו נמוכה.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;להרחבה: מאמר בנושא <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=479:משקפות-ואסטרונומיה-תצפיות-בחלל-באמצעות-משקפת&amp;catid=14&amp;Itemid=3140">תצפיות בחלל באמצעות משקפת</a></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/DSOs/m45.jpg" alt="m45" width="410" height="330" /></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><em>בתמונה- הצביר הפתוח </em><em>M45</em><em> (כימה) בקבוצת שור. מראה מרומם נפש במשקפת שדה טובה תחת שמיים חשוכים.</em></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center">אלו אובייקטים ניתן לראות מאזור מגוריך? היכנס <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=421:virtual-telescope&amp;catid=14&amp;Itemid=3140">לטלסקופ הווירטואלי</a> של מצפה הכוכבים ברקת והדפס מפות ותרשימים של עשרות אלפי גרמי שמיים<em>.</em></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center">ניתן לפנות למצפה הכוכבים ברקת למתן רשימות אובייקטים או לעזרה מקצועית נוספת.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><strong>צפייה מהנה,</strong></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><strong>צוות מצפה הכוכבים ברקת במכבים.</strong></p> כיצד לצפות בסופרנובה בחלל - מהבית 2011-09-03T00:00:00+03:00 2011-09-03T00:00:00+03:00 http://www.bareket-astro.com/astronomical-news/watch-a-supernova-with-binoculars-at-m101.html <br /><p dir="rtl">לאלו שברשותם מ<a href="http://telescopeshop.bareket-astro.com/store/binoculars.html" target="_self">שקפת</a> או <a href="http://telescopeshop.bareket-astro.com/store/telescopes.html" target="_self">טלסקופ</a> צפויה הפתעה מרתקת בשמי הלילה.</p> <p dir="rtl"> תוכלו להתבונן אל עבר פיצוץ קוסמי בחלל, המרוחק כ-21 מיליון שנות אור מכדור הארץ!<br />הסופרנובה ממוקמת בגלקסיה M101 (ראו פרטים מטה) צפויה להגיע לבהירותה הנראית המירבית בתחילת חודש ספטמבר 2011.</p> <br /><p dir="rtl">לאלו שברשותם מ<a href="http://telescopeshop.bareket-astro.com/store/binoculars.html" target="_self">שקפת</a> או <a href="http://telescopeshop.bareket-astro.com/store/telescopes.html" target="_self">טלסקופ</a> צפויה הפתעה מרתקת בשמי הלילה.</p> <p dir="rtl"> תוכלו להתבונן אל עבר פיצוץ קוסמי בחלל, המרוחק כ-21 מיליון שנות אור מכדור הארץ!<br />הסופרנובה ממוקמת בגלקסיה M101 (ראו פרטים מטה) צפויה להגיע לבהירותה הנראית המירבית בתחילת חודש ספטמבר 2011.</p> כיצד ניתן לצור סרט של ליקוי ירח, שמש ומעבר נוגה 2011-06-04T00:00:00+03:00 2011-06-04T00:00:00+03:00 http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/lunar-eclipse-movie-time-sequence-how-to.html <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><br /> <strong>כיצד ניתן ליצור סרט "רצף זמן" של&nbsp;מאורעות אסטרונומיים&nbsp;?</strong> <br /> נשתמש&nbsp;בתמונות <a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/live-lunar-eclipse-webcast-2011-event.html">מהשידור הישיר של <strong style="font-size: 16px;"><a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=245:lunar-eclipse-moon-live-israel-telescope-web-cast&amp;catid=18&amp;Itemid=3140">ליקוי לבנה</a></strong></a>, <a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/solar-eclipse-observing-the-sun.html" target="_self">ליקוי חמה</a>&nbsp;או <a href="http://www.bareket-astro.com/solar-system/venus-transit-2012.html" target="_self">הטרנזיט של נגה</a>. <br /> לאחר מכן ניתן לשלוח את הסרט המוגמר&nbsp;לחברים או <a href="http://www.facebook.com/" target="_self">להעלות לרשתות חברתיות</a>. יצירת הסרטון מאפשרת בין השאר גם לבצע תזמון מדויק של&nbsp;שלבי המאורע, ובכך <a href="http://www.bareket-astro.com/science-research-astronomy-papers-for-students-school" target="_self">לבצע מדידות אסטרונומיות</a>.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>בכדי&nbsp;לאפשר <a href="http://www.bareket-astro.com/live-from-bareket-observatory-israel-astronomical/live-observatory-web-cast-israel-online-telescope.html" target="_self">לצופים בשידורים&nbsp;הישירים מהטלסקופ</a>&nbsp;להיות שותפים פעילים לשידור&nbsp;-&nbsp;צוות מצפה הכוכבים ברקת&nbsp;העלה לאתר&nbsp;מספר מאמרים עם רעיונות לעבודות חקר אסטרונומיות &nbsp;בנושא ליקוי חמה, ליקוי לבנה <a href="http://www.bareket-astro.com/solar-system/venus-transit-2012.html" target="_self">והטרנזיט של נגה</a>.&nbsp; אנו מזמינים אתכם <a href="http://www.bareket-astro.com/contact-bareket-observatory" target="_blank">לשלוח אלינו את תוצאותיכם</a>,&nbsp;נשמח להעלות עבודות נבחרות&nbsp;לאתר.<br /><br /><br /><span style="color: #993300;"><strong><span style="text-decoration: underline;">מבוא</span></strong></span><br />מאורעות אסטרונומיים כגון <a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/lunar-eclipse-moon-live-israel-telescope-web-cast.html" target="_blank">ליקוי לבנה (ליקוי ירח)</a> מספקים הזדמנות נהדרת להינות מצפייה וויזואלית ומצילום כאחד. <br />ליקוי לבנה ניתן לצלם גם באמצעות מצלמה ביתית פשוטה, אולם בכדי להבחין בפרטים רבים יותר על פני הירח יש צורך<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?Itemid=2088&amp;option=com_virtuemart&amp;vmcchk=1&amp;Itemid=17" target="_blank"> בטלסקופ</a>.<br /><br />מצפה הכוכבים עורך שידורים ישירים של מאורעות שמימיים, ובכך מעניק לכל אדם המחובר לרשת האינטרנט הזדמנות <a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/nasa-tv-bareket-observatory-israel-space-webcast.html" target="_self">לצפות בגרמי השמיים</a> באופן מיטבי ובקלות.<br />בשעת השידור ניתן לשמור את התמונות במחשב האישי. בתום האירוע ניתן לחבר את התמונות לכדי סרט, המראה את התהליך ב"הילוך מהיר".<br />כך ניתן להבחין בתופעות מעניינות, להתבונן בהן&nbsp;ולמדוד אותן.<br /><br />* לתשומת לבכם : נא לשמור על זכויות יוצרים. יש לצרף את הכיתוב הבא<br />"&nbsp;צילום : מצפה הכוכבים ברקת, מכבים. <a href="http://www.bareket-astro.com/undefined/">www.bareket-astro.com</a> Bareket observatory&nbsp;&nbsp;"<br /><br /><br /><br /><span style="color: #993300; text-decoration: underline;"><strong>הוראות :<br /></strong></span><span style="color: #333333;"><strong>יצירת הסרטון האסטרונומי מתמונות השידור של&nbsp;מצפה הכוכבים</strong></span><br /><strong>1.</strong> שמרו מדי כ-10 דקות את התמונה מהשידור הישיר, בתיקייה במחשב המקומי. על-ידי&nbsp;הקלקה על הלחצן הימני בעכבר, ולאחר מכן "Save image as" ("שמור תמונה בשם").&nbsp;התמונה מתרעננת באופן אוטומאטי בדף השידור. ניתן לשמור את התמונות באינטרוולים קטנים/גדולים יותר.<br /><br /><strong>2.</strong> השתמשו בתוכנות עריכת הווידאו&nbsp;הנפוצות כיום, בכדי לקבץ את התמונות לסרטון קצר.&nbsp;&nbsp;תוכנות העריכה לרוב כבר מותקנות במחשב האישי. במידת הצורך ניתן להוריד עותק חוקי של התוכנה מאתר Microsoft.<br />&nbsp;להלן מספר תוכנות איתן אפשר להכין את הסרט :<br />- <a href="http://explore.live.com/windows-live-movie-maker?os=other" target="_blank">Windows Live 2011<br /></a>-&nbsp;<a href="http://www.microsoft.com/israel/windowsxp/using/digitalphotography/photostory/default.mspx" target="_blank">Photo Story<br /></a><br /><span style="color: #333333;"><strong>2.2</strong></span> יצירת הסרט באמצעות התוכנות הנ"ל הינה פשוטה וישירה: כל שיש לעשות הוא להפנות את התוכנה (לאחר ההתקנה) לתיקיה בה נמצאות התמונות ששמרתם, והתוכנה תבצע את שאר הפעולות באופן אוטומאטי! ראו הסברים&nbsp;נוספים - באתר מיקרוסופט.<br />כמו-כן ניתן ליצור סרטון באמצעות הכנסת התמונות למצגת Powerpoint.<br /><br /><strong>3. </strong>שתפו את הסרט עם משפחה וחברים, ניתן לשלוח העתק למצפה הכוכבים ברקת. אנו נעלה עבודות נבחרות לאתר המצפה.<br /><br /><br /><span style="color: #333333;"><strong>דוגמא לסרטון של ליקוי הירח<br /> </strong>סרט: ליקוי ירח. צילום: מצפה הכוכבים ברקת במכבים </span><br />{youtube width="640" height="480"}FgNh-eAkLrs {/youtube}<br /><br />&nbsp; <br /> <br /><br /><strong><span style="color: #993300;">-&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #993300; text-decoration: underline;">ניסויים&nbsp;בנושא&nbsp;ליקוי ירח, ליקוי חמה והמעבר של נגה&nbsp;:<br /></span></span></span></strong>1.&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/earths-shadow-during-lunar-eclipse.html" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">חישוב מהירות תנועת צל כדור הארץ בחלל</a><br />2.&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/moon-diameter-measuring-size-of-the-moon-geometry.html" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">מדידת קוטרו המקורב של הירח או השמש&nbsp;- באמצעות הידיים וסרגל<br /></a>3.&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/lunar-eclipse-movie-time-sequence-how-to.html" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">יצירת סרט של ליקוי הירח<br /></a>4.&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/measuring-the-distance-to-the-moon-lunar-eclipse.html" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">חישוב המרחק לירח, השמש או נגה - באמצעות תמונות מהשידור הישיר<br /></a>5.&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/measuring-lunar-diameter-during-lunar-eclipse.html" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">מדידת קוטר הירח, השמש או נגה&nbsp;- באמצעות תמונות מהשידור הישור<br /></a>6.&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/lunar-eclipse-red-color-moon.html" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">מדוע משנה הירח את צבעו הנראה לאדום במהלך ליקוי ירח ?<br /></a>7.&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/planisphere-star-map-classroom-activity/planisphere-classroom-cut-and-paste-activity.html" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">למדו על קבוצות הכוכבים - בנו מפת כוכבים מסתובבת (פלניספרה)</a><br /><br /><strong><span style="color: #993300;">- עזרים, מצגות והרחבה:&nbsp;<br /></span></strong>א.&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/solar_system/lunar_eclipse_presentation/full_lunar_eclipse_presentation.html" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">מצגת להורדה - ליקוי לבנה</a><br />ב.&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/moon-libration.html" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">ליבראצית הירח</a><br />ג.&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/BAREKET_GALLERY/moon_mosaic/Template.htm" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">סיור&nbsp;בין תוואי השטח של&nbsp;הירח<br /></a>ד.&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/solar-eclipse-observing-the-sun.html" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">ליקוי שמש - ליקוי חמה<br /></a>ה.&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/solar-system/our-own-sun-solar-system.html" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">שמש - ניסויים ופעילויות<br /></a><br /><br /><span style="color: #333333;"><strong>אלו המעוניינים להתנסות בפרוייקט הנ"ל טרם השידור - מוזמנים להשתמש בתמונות מטה</strong></span><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence1.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence1" width="413" height="413" /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence2.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence2" width="413" height="413" /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence3.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence3" width="413" height="413" /><br /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence4.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence4" width="413" height="413" /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence5.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence5" width="413" height="413" /><br /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence6.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence6" width="413" height="413" /><br /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence7.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence7" width="413" height="413" /><br /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence8.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence8" width="413" height="413" /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence9.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence9" width="413" height="413" /><br /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence10.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence10" width="413" height="413" /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence11.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence11" width="413" height="413" /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence12.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence12" width="413" height="413" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p class="h3" style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color: #333333;" dir="rtl">הרחבה בנושא ליקוי ירח</p> <p class="h3" style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color: #333333;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p class="h3" style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color: #333333;" dir="rtl">ניסויים</p> <p dir="rtl">-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=306:earths-shadow-during-lunar-eclipse&amp;catid=18&amp;Itemid=3140">ליקוי ירח ניסוי - חישוב תנועת צל כדור הארץ בחלל</a></p> <p dir="rtl">-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=238:moon-diameter-measuring-size-of-the-moon-geometry&amp;catid=18&amp;Itemid=3140">הערכת קוטר הירח - באמצעות הידיים וסרגל</a></p> <p dir="rtl">-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=308:measuring-the-distance-to-the-moon-lunar-eclipse&amp;catid=18&amp;Itemid=3140">מדידת המרחק לירח - באמצעות תמונות מהשידור הישיר</a></p> <p dir="rtl">-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=307:measuring-lunar-diameter-during-lunar-eclipse&amp;catid=18&amp;Itemid=3140">מדידת קוטר הירח - באמצעות תמונות מהשידור הישיר</a></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 24px;">מצגות</span></p> <p style="font-size: 16px; line-height: 17pt; background-color: #e5e5e5;" dir="rtl">- צפו&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/solar_system/partial_lunar_eclipse_presentation/partial_lunar_eclipse_presentation.html" target="_blank">באנימציה ומצגת של ליקוי ירח (ליקוי לבנה)&nbsp;<strong>חלקי</strong></a>&nbsp;הממחישה את התופעה ומציגה את המונחים הבסיסיים.</p> <p style="font-size: 16px; line-height: 17pt; background-color: #e5e5e5;" dir="rtl">- צפו&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/solar_system/lunar_eclipse_presentation/full_lunar_eclipse_presentation.html" target="_blank">באנימציה ומצגת של ליקוי ירח (ליקוי לבנה)</a><strong><a href="http://www.bareket-astro.com/solar_system/lunar_eclipse_presentation/full_lunar_eclipse_presentation.html" target="_blank">&nbsp;מלא</a>&nbsp;</strong>הממחישה את התופעה ומציגה את המונחים הבסיסיים.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 24px;">מופעי הירח</span><br />-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/lunar-monthly-phases.html" target="_self">מופעי הירח במהלך החודש העברי&nbsp;<br /></a></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><br /> <strong>כיצד ניתן ליצור סרט "רצף זמן" של&nbsp;מאורעות אסטרונומיים&nbsp;?</strong> <br /> נשתמש&nbsp;בתמונות <a href="live-astronomical-web-cast/live-lunar-eclipse-webcast-2011-event.html">מהשידור הישיר של <strong style="font-size: 16px;"><a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=245:lunar-eclipse-moon-live-israel-telescope-web-cast&amp;catid=18&amp;Itemid=3140">ליקוי לבנה</a></strong></a>, <a href="planet-earth-moon-sun-star/solar-eclipse-observing-the-sun.html" target="_self">ליקוי חמה</a>&nbsp;או <a href="solar-system/venus-transit-2012.html" target="_self">הטרנזיט של נגה</a>. <br /> לאחר מכן ניתן לשלוח את הסרט המוגמר&nbsp;לחברים או <a href="http://www.facebook.com/" target="_self">להעלות לרשתות חברתיות</a>. יצירת הסרטון מאפשרת בין השאר גם לבצע תזמון מדויק של&nbsp;שלבי המאורע, ובכך <a href="science-research-astronomy-papers-for-students-school" target="_self">לבצע מדידות אסטרונומיות</a>.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>בכדי&nbsp;לאפשר <a href="live-from-bareket-observatory-israel-astronomical/live-observatory-web-cast-israel-online-telescope.html" target="_self">לצופים בשידורים&nbsp;הישירים מהטלסקופ</a>&nbsp;להיות שותפים פעילים לשידור&nbsp;-&nbsp;צוות מצפה הכוכבים ברקת&nbsp;העלה לאתר&nbsp;מספר מאמרים עם רעיונות לעבודות חקר אסטרונומיות &nbsp;בנושא ליקוי חמה, ליקוי לבנה <a href="solar-system/venus-transit-2012.html" target="_self">והטרנזיט של נגה</a>.&nbsp; אנו מזמינים אתכם <a href="contact-bareket-observatory" target="_blank">לשלוח אלינו את תוצאותיכם</a>,&nbsp;נשמח להעלות עבודות נבחרות&nbsp;לאתר.<br /><br /><br /><span style="color: #993300;"><strong><span style="text-decoration: underline;">מבוא</span></strong></span><br />מאורעות אסטרונומיים כגון <a href="planet-earth-moon-sun-star/lunar-eclipse-moon-live-israel-telescope-web-cast.html" target="_blank">ליקוי לבנה (ליקוי ירח)</a> מספקים הזדמנות נהדרת להינות מצפייה וויזואלית ומצילום כאחד. <br />ליקוי לבנה ניתן לצלם גם באמצעות מצלמה ביתית פשוטה, אולם בכדי להבחין בפרטים רבים יותר על פני הירח יש צורך<a href="index.php?Itemid=2088&amp;option=com_virtuemart&amp;vmcchk=1&amp;Itemid=17" target="_blank"> בטלסקופ</a>.<br /><br />מצפה הכוכבים עורך שידורים ישירים של מאורעות שמימיים, ובכך מעניק לכל אדם המחובר לרשת האינטרנט הזדמנות <a href="live-astronomical-web-cast/nasa-tv-bareket-observatory-israel-space-webcast.html" target="_self">לצפות בגרמי השמיים</a> באופן מיטבי ובקלות.<br />בשעת השידור ניתן לשמור את התמונות במחשב האישי. בתום האירוע ניתן לחבר את התמונות לכדי סרט, המראה את התהליך ב"הילוך מהיר".<br />כך ניתן להבחין בתופעות מעניינות, להתבונן בהן&nbsp;ולמדוד אותן.<br /><br />* לתשומת לבכם : נא לשמור על זכויות יוצרים. יש לצרף את הכיתוב הבא<br />"&nbsp;צילום : מצפה הכוכבים ברקת, מכבים. <a href="undefined/">www.bareket-astro.com</a> Bareket observatory&nbsp;&nbsp;"<br /><br /><br /><br /><span style="color: #993300; text-decoration: underline;"><strong>הוראות :<br /></strong></span><span style="color: #333333;"><strong>יצירת הסרטון האסטרונומי מתמונות השידור של&nbsp;מצפה הכוכבים</strong></span><br /><strong>1.</strong> שמרו מדי כ-10 דקות את התמונה מהשידור הישיר, בתיקייה במחשב המקומי. על-ידי&nbsp;הקלקה על הלחצן הימני בעכבר, ולאחר מכן "Save image as" ("שמור תמונה בשם").&nbsp;התמונה מתרעננת באופן אוטומאטי בדף השידור. ניתן לשמור את התמונות באינטרוולים קטנים/גדולים יותר.<br /><br /><strong>2.</strong> השתמשו בתוכנות עריכת הווידאו&nbsp;הנפוצות כיום, בכדי לקבץ את התמונות לסרטון קצר.&nbsp;&nbsp;תוכנות העריכה לרוב כבר מותקנות במחשב האישי. במידת הצורך ניתן להוריד עותק חוקי של התוכנה מאתר Microsoft.<br />&nbsp;להלן מספר תוכנות איתן אפשר להכין את הסרט :<br />- <a href="http://explore.live.com/windows-live-movie-maker?os=other" target="_blank">Windows Live 2011<br /></a>-&nbsp;<a href="http://www.microsoft.com/israel/windowsxp/using/digitalphotography/photostory/default.mspx" target="_blank">Photo Story<br /></a><br /><span style="color: #333333;"><strong>2.2</strong></span> יצירת הסרט באמצעות התוכנות הנ"ל הינה פשוטה וישירה: כל שיש לעשות הוא להפנות את התוכנה (לאחר ההתקנה) לתיקיה בה נמצאות התמונות ששמרתם, והתוכנה תבצע את שאר הפעולות באופן אוטומאטי! ראו הסברים&nbsp;נוספים - באתר מיקרוסופט.<br />כמו-כן ניתן ליצור סרטון באמצעות הכנסת התמונות למצגת Powerpoint.<br /><br /><strong>3. </strong>שתפו את הסרט עם משפחה וחברים, ניתן לשלוח העתק למצפה הכוכבים ברקת. אנו נעלה עבודות נבחרות לאתר המצפה.<br /><br /><br /><span style="color: #333333;"><strong>דוגמא לסרטון של ליקוי הירח<br /> </strong>סרט: ליקוי ירח. צילום: מצפה הכוכבים ברקת במכבים </span><br />{youtube width="640" height="480"}FgNh-eAkLrs {/youtube}<br /><br />&nbsp; <br /> <br /><br /><strong><span style="color: #993300;">-&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #993300; text-decoration: underline;">ניסויים&nbsp;בנושא&nbsp;ליקוי ירח, ליקוי חמה והמעבר של נגה&nbsp;:<br /></span></span></span></strong>1.&nbsp;<a href="planet-earth-moon-sun-star/earths-shadow-during-lunar-eclipse.html" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">חישוב מהירות תנועת צל כדור הארץ בחלל</a><br />2.&nbsp;<a href="planet-earth-moon-sun-star/moon-diameter-measuring-size-of-the-moon-geometry.html" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">מדידת קוטרו המקורב של הירח או השמש&nbsp;- באמצעות הידיים וסרגל<br /></a>3.&nbsp;<a href="planet-earth-moon-sun-star/lunar-eclipse-movie-time-sequence-how-to.html" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">יצירת סרט של ליקוי הירח<br /></a>4.&nbsp;<a href="planet-earth-moon-sun-star/measuring-the-distance-to-the-moon-lunar-eclipse.html" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">חישוב המרחק לירח, השמש או נגה - באמצעות תמונות מהשידור הישיר<br /></a>5.&nbsp;<a href="planet-earth-moon-sun-star/measuring-lunar-diameter-during-lunar-eclipse.html" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">מדידת קוטר הירח, השמש או נגה&nbsp;- באמצעות תמונות מהשידור הישור<br /></a>6.&nbsp;<a href="planet-earth-moon-sun-star/lunar-eclipse-red-color-moon.html" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">מדוע משנה הירח את צבעו הנראה לאדום במהלך ליקוי ירח ?<br /></a>7.&nbsp;<a href="planisphere-star-map-classroom-activity/planisphere-classroom-cut-and-paste-activity.html" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">למדו על קבוצות הכוכבים - בנו מפת כוכבים מסתובבת (פלניספרה)</a><br /><br /><strong><span style="color: #993300;">- עזרים, מצגות והרחבה:&nbsp;<br /></span></strong>א.&nbsp;<a href="solar_system/lunar_eclipse_presentation/full_lunar_eclipse_presentation.html" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">מצגת להורדה - ליקוי לבנה</a><br />ב.&nbsp;<a href="planet-earth-moon-sun-star/moon-libration.html" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">ליבראצית הירח</a><br />ג.&nbsp;<a href="BAREKET_GALLERY/moon_mosaic/Template.htm" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">סיור&nbsp;בין תוואי השטח של&nbsp;הירח<br /></a>ד.&nbsp;<a href="planet-earth-moon-sun-star/solar-eclipse-observing-the-sun.html" target="_blank" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">ליקוי שמש - ליקוי חמה<br /></a>ה.&nbsp;<a href="solar-system/our-own-sun-solar-system.html" style="color: #2200cc; font-size: 12px; text-decoration: underline;">שמש - ניסויים ופעילויות<br /></a><br /><br /><span style="color: #333333;"><strong>אלו המעוניינים להתנסות בפרוייקט הנ"ל טרם השידור - מוזמנים להשתמש בתמונות מטה</strong></span><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence1.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence1" width="413" height="413" /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence2.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence2" width="413" height="413" /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence3.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence3" width="413" height="413" /><br /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence4.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence4" width="413" height="413" /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence5.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence5" width="413" height="413" /><br /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence6.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence6" width="413" height="413" /><br /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence7.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence7" width="413" height="413" /><br /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence8.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence8" width="413" height="413" /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence9.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence9" width="413" height="413" /><br /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence10.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence10" width="413" height="413" /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence11.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence11" width="413" height="413" /><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/Planets/Lunar_eclipse_sequence/lunar_eclipse_sequence12.jpg" alt="lunar_eclipse_sequence12" width="413" height="413" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p class="h3" style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color: #333333;" dir="rtl">הרחבה בנושא ליקוי ירח</p> <p class="h3" style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color: #333333;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p class="h3" style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color: #333333;" dir="rtl">ניסויים</p> <p dir="rtl">-&nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=306:earths-shadow-during-lunar-eclipse&amp;catid=18&amp;Itemid=3140">ליקוי ירח ניסוי - חישוב תנועת צל כדור הארץ בחלל</a></p> <p dir="rtl">-&nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=238:moon-diameter-measuring-size-of-the-moon-geometry&amp;catid=18&amp;Itemid=3140">הערכת קוטר הירח - באמצעות הידיים וסרגל</a></p> <p dir="rtl">-&nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=308:measuring-the-distance-to-the-moon-lunar-eclipse&amp;catid=18&amp;Itemid=3140">מדידת המרחק לירח - באמצעות תמונות מהשידור הישיר</a></p> <p dir="rtl">-&nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=307:measuring-lunar-diameter-during-lunar-eclipse&amp;catid=18&amp;Itemid=3140">מדידת קוטר הירח - באמצעות תמונות מהשידור הישיר</a></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 24px;">מצגות</span></p> <p style="font-size: 16px; line-height: 17pt; background-color: #e5e5e5;" dir="rtl">- צפו&nbsp;<a href="solar_system/partial_lunar_eclipse_presentation/partial_lunar_eclipse_presentation.html" target="_blank">באנימציה ומצגת של ליקוי ירח (ליקוי לבנה)&nbsp;<strong>חלקי</strong></a>&nbsp;הממחישה את התופעה ומציגה את המונחים הבסיסיים.</p> <p style="font-size: 16px; line-height: 17pt; background-color: #e5e5e5;" dir="rtl">- צפו&nbsp;<a href="solar_system/lunar_eclipse_presentation/full_lunar_eclipse_presentation.html" target="_blank">באנימציה ומצגת של ליקוי ירח (ליקוי לבנה)</a><strong><a href="solar_system/lunar_eclipse_presentation/full_lunar_eclipse_presentation.html" target="_blank">&nbsp;מלא</a>&nbsp;</strong>הממחישה את התופעה ומציגה את המונחים הבסיסיים.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 24px;">מופעי הירח</span><br />-&nbsp;<a href="planet-earth-moon-sun-star/lunar-monthly-phases.html" target="_self">מופעי הירח במהלך החודש העברי&nbsp;<br /></a></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> כיצד ניתן לצלם ליקוי חמה? דרכים לצילום השמש 2015-03-15T07:39:44+02:00 2015-03-15T07:39:44+02:00 http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%9C%D7%A6%D7%9C%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99-%D7%97%D7%9E%D7%94.html Bareket <p dir="rtl"><span style="color: #333333;"><strong>&nbsp;לשמש בהירות נראית כה גדולה עד כי לא ניתן להסתכל עליה בעין בלתי מצוידת מבלי לגרום לנזק בלתי הפיך לעין. עם זאת מה לגבי צילום השמש?</strong></span></p> <p dir="rtl"><span style="color: #333333;"><strong>מסתבר שבעוד אנשים רבים מודעים לסכנה בצפייה בלתי אמצעית בשמש - הם עשויים להיות פחות בררניים לגבי המצלמות שלהם. בעוד מנסים לצלם את השמש דרך הטלסקופ ללא אמצעי הגנה מתאימים או לצפות בשמש דרך העינית של המצלמה שלהם.</strong></span></p> <p dir="rtl"><span style="color: #333333;"><strong>במדריך קצר זה נסביר כיצד ניתן לצלם את השמש, ליקוי חמה חלקי או טרנזיט של כוכבי הלכת בבטחה ללא סיכון העין או המצלמה.</strong></span></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">נציין כי פתרונות מאולתרים כגון זכוכית מפוייחת, תשליל (נגטיב) וכל ציוד שאינו מיועד לתצפית שמש - אינם מתאימים לצפייה בשמש ויכולים לגרום לנזק לעין ולציוד, ואפילו לעיוורון.&nbsp;להלן שתי דרכים פופולאריות לצילום השמש (ראו &nbsp;גם פתרון "<em>עשה זאת בעצמך</em>" בחלקו התחתון של המאמר):</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><img style="float: right;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/solar_scope/solar-filter.gif" alt="solar-filter" width="90" height="78" /></p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp;1.&nbsp;<a href="http://telescopeshop.bareket-astro.com/store/telescopes/solar-scopes/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%98%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A4-detail.html">פילטר שמש מיוחד לטלסקופים</a></strong>&nbsp;: שקף פולימרי הניתן להרכבה על טלסקופ קיים.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><img style="float: right;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/solar_scope/lunt_solar_scope.jpg" alt="lunt solar scope" width="90" height="91" /></p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp; </strong></p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp;2. <a href="http://telescopeshop.bareket-astro.com/store/telescopes/solar-scopes.html">טלסקופ לצפייה בשמש</a></strong>&nbsp;: טלסקופ עדשות המכיל פילטר מיוחד לצפייה בשמש.</p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">גודל דמות השמש המתקבלת בצילום תלוי באורך המוקד של הטלסקופ. ככל שאורך המוקד גדל כך תתקבל דמות גדולה יותר, נציין כי אורך המוקד משפיע בין היתר על רזולוציית הצילום.</p> <p dir="rtl"><br />הגודל הזוויתי של השמש הינו כחצי מעלת קשת בלבד, והיא נראית קטנה בשמיים. אם ברשותכם מצלמת DSLR דיגיטלית &nbsp;תצטרכו להשתמש בעדשה עם אורך מוקד של 200 מ"מ לפחות בכדי לקבל גודל סביר של דמות השמש בתמונה. לקבלת פרטים רבים יותר ניתן לצלם עם עדשה בעלת אורך מוקד&nbsp;600מ"מ או אפילו בעלת&nbsp;אורך מוקד&nbsp;1000מ"מ. במקרה זה יהיה פשוט יותר לצלם עם טלסקופ. ראו איור הממחיש כיצד תראה השמש בצילום עם עדשות שונות:</p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/physics-light/sun_imaging.jpg" alt="sun imaging" width="300" height="1000" /></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;איור: הגודל היחסי של השמש כתלות באורך המוקד של הטלסקופ/עדשה</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">זמני החשיפה יהיו תלויים בבהירות של השמש במועד הצילום (שימו לב - בהירות האובייקט משתנה בעת ליקוי חמה), והרגישות של המצלמה ISO. בכל מקרה&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">יש להגן</span> על שבב המצלמה באמצעות פילטר ייעודי וכן על גוף המצלמה מהתחממות יתר.</p> <p dir="rtl">היתרון הגדול של המצלמות הדיגיטליות הוא שניתן לראות את התוצאות בזמן אמת, כך שניתן להתנסות בהגדרות שונות ולראות מתי מתקבלת התוצאה הטובה ביותר.</p> <p dir="rtl">הגדירו למצלמה זמן צילום ידני, והתחילו מזמני צילום קצרים מאוד (1/500 השנייה). הגדילו את זמן החשיפה במידת הצורך. החשיבות בהגדרת זמן הצילום באופן ידני נובעת מכך שרוב התמונה הנה שחורה, ורק חלק קטן ממנה מואר. האלגוריתם הקובע את זמן החשיפה ברוב המצלמות מתחשב בכל הפיקסלים ולא רק בבהירים, כך שהתמונה שתתקבל בצילום אוטומטי תהיה ברוב המקרים בהירה מדי (שרופה).</p> <p dir="rtl">ערכו ניסויים טרם &nbsp;האירוע ורשמו את ההגדרות בהן קבלתם את התמונות הטובות ביותר של השמש.</p> <p dir="rtl">בהזדמנות זו תוכלו גם לערוך <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=308:measuring-the-distance-to-the-moon-lunar-eclipse&amp;catid=18:planet-earth-moon-sun-star&amp;Itemid=47">ניסוי למדידת המרחק אל השמש</a>!</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;<iframe src="http://www.bareket-astro.com///www.youtube.com/embed/cHtqSFIBiJ4?rel=0&amp;feature=player_embedded&amp;wmode=opaque" frameborder="0" width="425" height="350" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><strong style="color: #993300; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 17.3333339691162px; text-align: center; background-color: #e5e5e5;"><span style="line-height: normal; font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; color: #000000; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff;"><br />סרט :&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/live-solar-eclipse-webcast-jan-04-2011.html" target="_blank" style="color: #337ab7; text-decoration: none; background-color: transparent;">ליקוי החמה מהשידור הישיר&nbsp;</a>שערך מצפה הכוכבים ברקת &nbsp;</span></strong></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong>פתרון "עשה זאת בעצמך":</strong>&nbsp;<strong>ניתן להקרין את דמות השמש</strong>&nbsp;<strong>באמצעות מראה, ולצלם את הדמות המתקבלת. </strong></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">ראו מאמר בנושא&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=408:הקרנת-השמש-עם-מראה-צפייה-בליקוי-שמש&amp;catid=14:observing-the-universe-cosmos&amp;Itemid=2323"><strong>הקרנת השמש עם מראה בכדי לצפות בליקוי חמה</strong></a></p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/physics-light/sun_mirror_projection.jpg" alt="sun mirror projection" width="300" height="211" /></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong style="color: #993300; font-size: 18.6666660308838px;"><span style="color: #000000;">כיצד ניתן לצפות בשמש ובליקוי חמה ?</span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;קראו את המאמר -&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=407:כיצד-צופים-בליקוי-חמה&amp;catid=30:astronomy-classroom-activities-posters-download&amp;Itemid=2533">כיצד ניתן לצפות בבטחה בשמש ובליקוי חמה?</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong style="font-size: 16px; text-align: center;">* מצגות וניסויים בנושא ליקוי חמה</strong></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">:ניסויים שניתן לערוך בעת ליקוי החמה</span></p> <p dir="rtl">-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=18:planet-earth-moon-sun-star&amp;id=204:measuring-the-local-noon-with-the-solar-scope">מדידת הצהריים האמיתיים<br /></a>-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=18:planet-earth-moon-sun-star&amp;id=205:sun-spots-tracking-and-measuring-using-the-solarsc">מעקב אחר כתמי השמש</a><br />-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=18:planet-earth-moon-sun-star&amp;id=206:solar-scope-sun-movement-in-the-sky">התחקות אחר דמות השמש בשמיים</a><br />-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=18:planet-earth-moon-sun-star&amp;id=208:solar-radiation-solar-energy-green">קרינה מן השמש<br /></a>-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/planisphere-star-map-classroom-activity/planisphere-classroom-cut-and-paste-activity.html" target="_blank">זיהוי קבוצות הכוכבים באמצעות מפת כוכבים</a>&nbsp;(בעת ליקוי חמה מלא)<br />-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/why-the-sky-is-blue.html" target="_blank">צבע השמיים&nbsp;: מדוע השמיים כחולים<br /></a>-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/moon-diameter-measuring-size-of-the-moon-geometry.html" target="_blank">מדידת קוטר השמש</a></p> <p dir="rtl">*&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/solar_system/solar_eclipse_presentation/player.html" target="_blank">מצגת להורדה - אנימציה של &nbsp;ליקוי חמה</a></p> <p dir="rtl"><span>לקריאה נוספת:</span><br /><a href="http://www.bareket-astro.com/solar-system/our-own-sun-solar-system.html" target="_blank">שמש - ניסויים ופעילויות<br /></a><a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/lunar-eclipse-moon.html" target="_blank">ליקוי ירח - ליקוי לבנה</a></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong style="color: #ff0000; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17.3333339691162px; text-align: center; background-color: #e5e5e5;">אזהרה</strong><strong style="color: #ff0000; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17.3333339691162px; text-align: center; background-color: #e5e5e5;">&nbsp;&ndash;</strong><strong style="color: #ff0000; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17.3333339691162px; text-align: center; background-color: #e5e5e5;">&nbsp;אין להתבונן בשמש ללא אמצעי הגנה מתאים, תצפית שמש ללא אמצעי הגנה מתאימים יכולה לגרום לנזק בלתי הפיך לעין ואף להתעוורות. המאמר אינו מהווה המלצה לצפייה או צילום השמש.</strong></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="color: #333333;"><strong>&nbsp;לשמש בהירות נראית כה גדולה עד כי לא ניתן להסתכל עליה בעין בלתי מצוידת מבלי לגרום לנזק בלתי הפיך לעין. עם זאת מה לגבי צילום השמש?</strong></span></p> <p dir="rtl"><span style="color: #333333;"><strong>מסתבר שבעוד אנשים רבים מודעים לסכנה בצפייה בלתי אמצעית בשמש - הם עשויים להיות פחות בררניים לגבי המצלמות שלהם. בעוד מנסים לצלם את השמש דרך הטלסקופ ללא אמצעי הגנה מתאימים או לצפות בשמש דרך העינית של המצלמה שלהם.</strong></span></p> <p dir="rtl"><span style="color: #333333;"><strong>במדריך קצר זה נסביר כיצד ניתן לצלם את השמש, ליקוי חמה חלקי או טרנזיט של כוכבי הלכת בבטחה ללא סיכון העין או המצלמה.</strong></span></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">נציין כי פתרונות מאולתרים כגון זכוכית מפוייחת, תשליל (נגטיב) וכל ציוד שאינו מיועד לתצפית שמש - אינם מתאימים לצפייה בשמש ויכולים לגרום לנזק לעין ולציוד, ואפילו לעיוורון.&nbsp;להלן שתי דרכים פופולאריות לצילום השמש (ראו &nbsp;גם פתרון "<em>עשה זאת בעצמך</em>" בחלקו התחתון של המאמר):</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><img style="float: right;" src="images/stories/solar_scope/solar-filter.gif" alt="solar-filter" width="90" height="78" /></p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp;1.&nbsp;<a href="http://telescopeshop.bareket-astro.com/store/telescopes/solar-scopes/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%98%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A4-detail.html">פילטר שמש מיוחד לטלסקופים</a></strong>&nbsp;: שקף פולימרי הניתן להרכבה על טלסקופ קיים.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><img style="float: right;" src="images/stories/solar_scope/lunt_solar_scope.jpg" alt="lunt solar scope" width="90" height="91" /></p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp; </strong></p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp;2. <a href="http://telescopeshop.bareket-astro.com/store/telescopes/solar-scopes.html">טלסקופ לצפייה בשמש</a></strong>&nbsp;: טלסקופ עדשות המכיל פילטר מיוחד לצפייה בשמש.</p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">גודל דמות השמש המתקבלת בצילום תלוי באורך המוקד של הטלסקופ. ככל שאורך המוקד גדל כך תתקבל דמות גדולה יותר, נציין כי אורך המוקד משפיע בין היתר על רזולוציית הצילום.</p> <p dir="rtl"><br />הגודל הזוויתי של השמש הינו כחצי מעלת קשת בלבד, והיא נראית קטנה בשמיים. אם ברשותכם מצלמת DSLR דיגיטלית &nbsp;תצטרכו להשתמש בעדשה עם אורך מוקד של 200 מ"מ לפחות בכדי לקבל גודל סביר של דמות השמש בתמונה. לקבלת פרטים רבים יותר ניתן לצלם עם עדשה בעלת אורך מוקד&nbsp;600מ"מ או אפילו בעלת&nbsp;אורך מוקד&nbsp;1000מ"מ. במקרה זה יהיה פשוט יותר לצלם עם טלסקופ. ראו איור הממחיש כיצד תראה השמש בצילום עם עדשות שונות:</p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/physics-light/sun_imaging.jpg" alt="sun imaging" width="300" height="1000" /></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;איור: הגודל היחסי של השמש כתלות באורך המוקד של הטלסקופ/עדשה</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">זמני החשיפה יהיו תלויים בבהירות של השמש במועד הצילום (שימו לב - בהירות האובייקט משתנה בעת ליקוי חמה), והרגישות של המצלמה ISO. בכל מקרה&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">יש להגן</span> על שבב המצלמה באמצעות פילטר ייעודי וכן על גוף המצלמה מהתחממות יתר.</p> <p dir="rtl">היתרון הגדול של המצלמות הדיגיטליות הוא שניתן לראות את התוצאות בזמן אמת, כך שניתן להתנסות בהגדרות שונות ולראות מתי מתקבלת התוצאה הטובה ביותר.</p> <p dir="rtl">הגדירו למצלמה זמן צילום ידני, והתחילו מזמני צילום קצרים מאוד (1/500 השנייה). הגדילו את זמן החשיפה במידת הצורך. החשיבות בהגדרת זמן הצילום באופן ידני נובעת מכך שרוב התמונה הנה שחורה, ורק חלק קטן ממנה מואר. האלגוריתם הקובע את זמן החשיפה ברוב המצלמות מתחשב בכל הפיקסלים ולא רק בבהירים, כך שהתמונה שתתקבל בצילום אוטומטי תהיה ברוב המקרים בהירה מדי (שרופה).</p> <p dir="rtl">ערכו ניסויים טרם &nbsp;האירוע ורשמו את ההגדרות בהן קבלתם את התמונות הטובות ביותר של השמש.</p> <p dir="rtl">בהזדמנות זו תוכלו גם לערוך <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=308:measuring-the-distance-to-the-moon-lunar-eclipse&amp;catid=18:planet-earth-moon-sun-star&amp;Itemid=47">ניסוי למדידת המרחק אל השמש</a>!</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;<iframe src="//www.youtube.com/embed/cHtqSFIBiJ4?rel=0&amp;feature=player_embedded&amp;wmode=opaque" frameborder="0" width="425" height="350" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><strong style="color: #993300; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 17.3333339691162px; text-align: center; background-color: #e5e5e5;"><span style="line-height: normal; font-weight: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; color: #000000; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff;"><br />סרט :&nbsp;<a href="live-astronomical-web-cast/live-solar-eclipse-webcast-jan-04-2011.html" target="_blank" style="color: #337ab7; text-decoration: none; background-color: transparent;">ליקוי החמה מהשידור הישיר&nbsp;</a>שערך מצפה הכוכבים ברקת &nbsp;</span></strong></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong>פתרון "עשה זאת בעצמך":</strong>&nbsp;<strong>ניתן להקרין את דמות השמש</strong>&nbsp;<strong>באמצעות מראה, ולצלם את הדמות המתקבלת. </strong></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">ראו מאמר בנושא&nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=408:הקרנת-השמש-עם-מראה-צפייה-בליקוי-שמש&amp;catid=14:observing-the-universe-cosmos&amp;Itemid=2323"><strong>הקרנת השמש עם מראה בכדי לצפות בליקוי חמה</strong></a></p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/physics-light/sun_mirror_projection.jpg" alt="sun mirror projection" width="300" height="211" /></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong style="color: #993300; font-size: 18.6666660308838px;"><span style="color: #000000;">כיצד ניתן לצפות בשמש ובליקוי חמה ?</span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;קראו את המאמר -&nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=407:כיצד-צופים-בליקוי-חמה&amp;catid=30:astronomy-classroom-activities-posters-download&amp;Itemid=2533">כיצד ניתן לצפות בבטחה בשמש ובליקוי חמה?</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong style="font-size: 16px; text-align: center;">* מצגות וניסויים בנושא ליקוי חמה</strong></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">:ניסויים שניתן לערוך בעת ליקוי החמה</span></p> <p dir="rtl">-&nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=18:planet-earth-moon-sun-star&amp;id=204:measuring-the-local-noon-with-the-solar-scope">מדידת הצהריים האמיתיים<br /></a>-&nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=18:planet-earth-moon-sun-star&amp;id=205:sun-spots-tracking-and-measuring-using-the-solarsc">מעקב אחר כתמי השמש</a><br />-&nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=18:planet-earth-moon-sun-star&amp;id=206:solar-scope-sun-movement-in-the-sky">התחקות אחר דמות השמש בשמיים</a><br />-&nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=18:planet-earth-moon-sun-star&amp;id=208:solar-radiation-solar-energy-green">קרינה מן השמש<br /></a>-&nbsp;<a href="planisphere-star-map-classroom-activity/planisphere-classroom-cut-and-paste-activity.html" target="_blank">זיהוי קבוצות הכוכבים באמצעות מפת כוכבים</a>&nbsp;(בעת ליקוי חמה מלא)<br />-&nbsp;<a href="planet-earth-moon-sun-star/why-the-sky-is-blue.html" target="_blank">צבע השמיים&nbsp;: מדוע השמיים כחולים<br /></a>-&nbsp;<a href="planet-earth-moon-sun-star/moon-diameter-measuring-size-of-the-moon-geometry.html" target="_blank">מדידת קוטר השמש</a></p> <p dir="rtl">*&nbsp;<a href="solar_system/solar_eclipse_presentation/player.html" target="_blank">מצגת להורדה - אנימציה של &nbsp;ליקוי חמה</a></p> <p dir="rtl"><span>לקריאה נוספת:</span><br /><a href="solar-system/our-own-sun-solar-system.html" target="_blank">שמש - ניסויים ופעילויות<br /></a><a href="planet-earth-moon-sun-star/lunar-eclipse-moon.html" target="_blank">ליקוי ירח - ליקוי לבנה</a></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong style="color: #ff0000; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17.3333339691162px; text-align: center; background-color: #e5e5e5;">אזהרה</strong><strong style="color: #ff0000; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17.3333339691162px; text-align: center; background-color: #e5e5e5;">&nbsp;&ndash;</strong><strong style="color: #ff0000; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17.3333339691162px; text-align: center; background-color: #e5e5e5;">&nbsp;אין להתבונן בשמש ללא אמצעי הגנה מתאים, תצפית שמש ללא אמצעי הגנה מתאימים יכולה לגרום לנזק בלתי הפיך לעין ואף להתעוורות. המאמר אינו מהווה המלצה לצפייה או צילום השמש.</strong></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> כיצד צופים בליקוי חמה? צפייה בטוחה בשמש 2015-03-13T16:58:56+02:00 2015-03-13T16:58:56+02:00 http://www.bareket-astro.com/astronomy-classroom-activities-posters-download/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99-%D7%97%D7%9E%D7%94.html <p style="text-align: right;" dir="rtl">ליקוי חמה הנה&nbsp;תופעה מדהימה בה הירח עובר בדיוק בקו הראייה הגיאומטרי בין הצופה בכדור הארץ לבין השמש.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">* מומלץ:&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com//planet-earth-moon-sun-star/solar-eclipse-observing-the-sun.html">ערכו ניסויים, פעילויות ועבודות חקר בנושא ליקוי החמה</a>.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 12pt;"><strong>ניתן לצפות בשמש על ידי אחד מהאמצעים הבאים:</strong></span></p> <p><img style="float: right;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/solar_scope/solar-shades.jpg" alt="solar-shades" width="90" height="90" /></p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp;&nbsp;<a href="http://telescopeshop.bareket-astro.com/store/telescopes/solar-scopes/solar-glasses-detail.html">משקפי ליקוי חמה</a>&nbsp;</strong>:משקפיים רב פעמיות המכילות מסנן קרינה מיוחד בקדמתן המאפשר צפייה בטוחה לחלוטין בשמש (ניתן לרוכשן באתר מצפה ברקת).</p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><img style="float: right;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/solar_scope/observation_2.jpg" alt="observation 2" width="90" height="67" /></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/live-from-bareket-observatory-israel-astronomical/live-observatory-web-cast-israel-online-telescope.html">שידור ישיר של ליקוי החמה</a> : שידור חי באתר מצפה הכוכבים ברקת</strong>. לצפייה בשידור החי יש להכנס לאתר המצפה בעת המאורע.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><img style="float: right;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/solar_scope/solar-filter.gif" alt="solar-filter" width="90" height="78" /></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp;&nbsp;<a href="http://telescopeshop.bareket-astro.com/store/telescopes/solar-scopes/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%98%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A4-detail.html">פילטר שמש מיוחד לטלסקופים</a></strong>&nbsp;: שקף הניתן להרכבה על טלסקופ קיים.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><br /><img style="float: right;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/solar_scope/lunt_solar_scope.jpg" alt="lunt solar scope" width="90" height="91" /></p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp;&nbsp;<a href="http://telescopeshop.bareket-astro.com/store/telescopes/solar-scopes.html">טלסקופ לצפייה בשמש</a></strong> : טלסקופ עדשות המכיל פילטר מיוחד לצפייה בשמש.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 12pt;"><strong>כמו-כן ניתן לבנות עזרים לצפיה בשמש באופן עצמאי:</strong></span></p> <p dir="rtl"><img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/physics-light/sun_mirror_projection.jpg" alt="sun mirror projection" width="300" height="211" /></p> <p dir="rtl"><strong>5</strong>.&nbsp;<strong>הקרנת דמות השמש</strong>&nbsp;<strong>באמצעות מראה: </strong>ראו מאמר בנושא&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=408:הקרנת-השמש-עם-מראה-צפייה-בליקוי-שמש&amp;catid=14:observing-the-universe-cosmos&amp;Itemid=2323"><strong>הקרנת השמש עם מראה בכדי לצפות בליקוי חמה</strong></a></p> <p dir="rtl"><strong>6</strong>. <strong>הקרנת דמות השמש</strong> <strong>באמצעות משקפת קטנה</strong> (ראו סרטון מטה) <br />לתשומת לבכם: הקרנת דמות השמש יכולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאלמנט המקרין (משקפת/טלסקופ וכד') ואף לנזק פיסי למשתמש וסביבתו. השימוש הינו באחריות המשתמש בלבד, יש לעשות שימוש מושכל ובאחריות מבוגר.</p> <p dir="rtl">&nbsp;<iframe src="http://www.bareket-astro.com///www.youtube.com/embed/r6hj3rxG_EQ?rel=0&amp;wmode=opaque" frameborder="0" width="640" height="527" allowfullscreen="allowfullscreen" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></iframe></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong style="color: #993300; font-size: 18.6666660308838px;"><span style="color: #000000;">כיצד ניתן לצלם את השמש וליקוי חמה ?</span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;קראו את המאמר -&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=410:כיצד-ניתן-לצלם-ליקוי-חמה&amp;catid=22:telescopes-data-processing-ccd-imaging&amp;Itemid=2312">כיצד ניתן לצלם ליקוי חמה?</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong style="font-size: 16px; text-align: center;">* מצגות וניסויים בנושא ליקוי חמה</strong></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">:ניסויים שניתן לערוך בעת ליקוי החמה</span></p> <p dir="rtl">-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=18:planet-earth-moon-sun-star&amp;id=204:measuring-the-local-noon-with-the-solar-scope">מדידת הצהריים האמיתיים<br /></a>-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=18:planet-earth-moon-sun-star&amp;id=205:sun-spots-tracking-and-measuring-using-the-solarsc">מעקב אחר כתמי השמש</a><br />-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=18:planet-earth-moon-sun-star&amp;id=206:solar-scope-sun-movement-in-the-sky">התחקות אחר דמות השמש בשמיים</a><br />-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=18:planet-earth-moon-sun-star&amp;id=208:solar-radiation-solar-energy-green">קרינה מן השמש<br /></a>-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/planisphere-star-map-classroom-activity/planisphere-classroom-cut-and-paste-activity.html" target="_blank">זיהוי קבוצות הכוכבים באמצעות מפת כוכבים</a>&nbsp;(בעת ליקוי חמה מלא)<br />-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/why-the-sky-is-blue.html" target="_blank">צבע השמיים&nbsp;: מדוע השמיים כחולים<br /></a>-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/moon-diameter-measuring-size-of-the-moon-geometry.html" target="_blank">מדידת קוטר השמש</a></p> <p dir="rtl">*&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/solar_system/solar_eclipse_presentation/player.html" target="_blank">מצגת להורדה - אנימציה של &nbsp;ליקוי חמה</a></p> <p dir="rtl"><span>לקריאה נוספת:</span><br /><a href="http://www.bareket-astro.com/solar-system/our-own-sun-solar-system.html" target="_blank">שמש - ניסויים ופעילויות<br /></a><a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/lunar-eclipse-moon.html" target="_blank">ליקוי ירח - ליקוי לבנה</a></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;"><strong>אזהרה! הצפייה בשמש יכולה לגרום לנזק פיסי ואף לעיוורון. קראו בקפידה את כללי הבטיחות לצפייה בשמש.&nbsp;ניתן לצפות בשמש רק באמצעות ציוד מיוחד.</strong></span></p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">ליקוי חמה הנה&nbsp;תופעה מדהימה בה הירח עובר בדיוק בקו הראייה הגיאומטרי בין הצופה בכדור הארץ לבין השמש.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">* מומלץ:&nbsp;<a href="/planet-earth-moon-sun-star/solar-eclipse-observing-the-sun.html">ערכו ניסויים, פעילויות ועבודות חקר בנושא ליקוי החמה</a>.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 12pt;"><strong>ניתן לצפות בשמש על ידי אחד מהאמצעים הבאים:</strong></span></p> <p><img style="float: right;" src="images/stories/solar_scope/solar-shades.jpg" alt="solar-shades" width="90" height="90" /></p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp;&nbsp;<a href="http://telescopeshop.bareket-astro.com/store/telescopes/solar-scopes/solar-glasses-detail.html">משקפי ליקוי חמה</a>&nbsp;</strong>:משקפיים רב פעמיות המכילות מסנן קרינה מיוחד בקדמתן המאפשר צפייה בטוחה לחלוטין בשמש (ניתן לרוכשן באתר מצפה ברקת).</p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl"><img style="float: right;" src="images/stories/solar_scope/observation_2.jpg" alt="observation 2" width="90" height="67" /></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/live-from-bareket-observatory-israel-astronomical/live-observatory-web-cast-israel-online-telescope.html">שידור ישיר של ליקוי החמה</a> : שידור חי באתר מצפה הכוכבים ברקת</strong>. לצפייה בשידור החי יש להכנס לאתר המצפה בעת המאורע.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><img style="float: right;" src="images/stories/solar_scope/solar-filter.gif" alt="solar-filter" width="90" height="78" /></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp;&nbsp;<a href="http://telescopeshop.bareket-astro.com/store/telescopes/solar-scopes/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%98%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A4-detail.html">פילטר שמש מיוחד לטלסקופים</a></strong>&nbsp;: שקף הניתן להרכבה על טלסקופ קיים.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><br /><img style="float: right;" src="images/stories/solar_scope/lunt_solar_scope.jpg" alt="lunt solar scope" width="90" height="91" /></p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp;&nbsp;<a href="http://telescopeshop.bareket-astro.com/store/telescopes/solar-scopes.html">טלסקופ לצפייה בשמש</a></strong> : טלסקופ עדשות המכיל פילטר מיוחד לצפייה בשמש.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 12pt;"><strong>כמו-כן ניתן לבנות עזרים לצפיה בשמש באופן עצמאי:</strong></span></p> <p dir="rtl"><img src="images/stories/physics-light/sun_mirror_projection.jpg" alt="sun mirror projection" width="300" height="211" /></p> <p dir="rtl"><strong>5</strong>.&nbsp;<strong>הקרנת דמות השמש</strong>&nbsp;<strong>באמצעות מראה: </strong>ראו מאמר בנושא&nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=408:הקרנת-השמש-עם-מראה-צפייה-בליקוי-שמש&amp;catid=14:observing-the-universe-cosmos&amp;Itemid=2323"><strong>הקרנת השמש עם מראה בכדי לצפות בליקוי חמה</strong></a></p> <p dir="rtl"><strong>6</strong>. <strong>הקרנת דמות השמש</strong> <strong>באמצעות משקפת קטנה</strong> (ראו סרטון מטה) <br />לתשומת לבכם: הקרנת דמות השמש יכולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאלמנט המקרין (משקפת/טלסקופ וכד') ואף לנזק פיסי למשתמש וסביבתו. השימוש הינו באחריות המשתמש בלבד, יש לעשות שימוש מושכל ובאחריות מבוגר.</p> <p dir="rtl">&nbsp;<iframe src="//www.youtube.com/embed/r6hj3rxG_EQ?rel=0&amp;wmode=opaque" frameborder="0" width="640" height="527" allowfullscreen="allowfullscreen" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></iframe></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong style="color: #993300; font-size: 18.6666660308838px;"><span style="color: #000000;">כיצד ניתן לצלם את השמש וליקוי חמה ?</span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;קראו את המאמר -&nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=410:כיצד-ניתן-לצלם-ליקוי-חמה&amp;catid=22:telescopes-data-processing-ccd-imaging&amp;Itemid=2312">כיצד ניתן לצלם ליקוי חמה?</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong style="font-size: 16px; text-align: center;">* מצגות וניסויים בנושא ליקוי חמה</strong></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">:ניסויים שניתן לערוך בעת ליקוי החמה</span></p> <p dir="rtl">-&nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=18:planet-earth-moon-sun-star&amp;id=204:measuring-the-local-noon-with-the-solar-scope">מדידת הצהריים האמיתיים<br /></a>-&nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=18:planet-earth-moon-sun-star&amp;id=205:sun-spots-tracking-and-measuring-using-the-solarsc">מעקב אחר כתמי השמש</a><br />-&nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=18:planet-earth-moon-sun-star&amp;id=206:solar-scope-sun-movement-in-the-sky">התחקות אחר דמות השמש בשמיים</a><br />-&nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=18:planet-earth-moon-sun-star&amp;id=208:solar-radiation-solar-energy-green">קרינה מן השמש<br /></a>-&nbsp;<a href="planisphere-star-map-classroom-activity/planisphere-classroom-cut-and-paste-activity.html" target="_blank">זיהוי קבוצות הכוכבים באמצעות מפת כוכבים</a>&nbsp;(בעת ליקוי חמה מלא)<br />-&nbsp;<a href="planet-earth-moon-sun-star/why-the-sky-is-blue.html" target="_blank">צבע השמיים&nbsp;: מדוע השמיים כחולים<br /></a>-&nbsp;<a href="planet-earth-moon-sun-star/moon-diameter-measuring-size-of-the-moon-geometry.html" target="_blank">מדידת קוטר השמש</a></p> <p dir="rtl">*&nbsp;<a href="solar_system/solar_eclipse_presentation/player.html" target="_blank">מצגת להורדה - אנימציה של &nbsp;ליקוי חמה</a></p> <p dir="rtl"><span>לקריאה נוספת:</span><br /><a href="solar-system/our-own-sun-solar-system.html" target="_blank">שמש - ניסויים ופעילויות<br /></a><a href="planet-earth-moon-sun-star/lunar-eclipse-moon.html" target="_blank">ליקוי ירח - ליקוי לבנה</a></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;"><strong>אזהרה! הצפייה בשמש יכולה לגרום לנזק פיסי ואף לעיוורון. קראו בקפידה את כללי הבטיחות לצפייה בשמש.&nbsp;ניתן לצפות בשמש רק באמצעות ציוד מיוחד.</strong></span></p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> ליבראציית הירח 2010-09-27T00:00:00+02:00 2010-09-27T00:00:00+02:00 http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/moon-libration.html <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #808080;"><strong>סרטון - ליברצייה של הירח</strong></span><br /><br />צופה בכדור הארץ יכול לראות יותר מ 50% (חצי) מפניו של הירח, למרות שפרק הזמן בו הירח סובב הירח סביב צירו הנו שווה למשך הקפתו את כדור הארץ.<br />זאת מכיוון שהירח 'מתנדנד' ביחס אלינו, תופעה המכונה בשם ליבראציית הירח.<br />תופעת ליבראציית הירח, נובעת בעיקר מאינטראקציה כבידתית עם <a href="http://www.bareket-astro.com/solar-system-planets" target="_self">גופים במערכת השמש</a>, צורת מסלולו ושינוי מהירותו היחסית, בעת הקפתו את כדור הארץ.<br /><br />בסרטון הרצף-זמן מטה, ניתן להבחין בתופעת הליברציה של הירח ביתר שאת.<br />התמונות צולמו ע"י תלמידים, באמצעות <a href="http://www.bareket-astro.com/internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/control-remote-telescope-middle-east-israel-web.html" target="_self">טלסקופ האינטרנט</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #808080;"><strong>סרטון - ליברצייה של הירח</strong></span><br /><br />צופה בכדור הארץ יכול לראות יותר מ 50% (חצי) מפניו של הירח, למרות שפרק הזמן בו הירח סובב הירח סביב צירו הנו שווה למשך הקפתו את כדור הארץ.<br />זאת מכיוון שהירח 'מתנדנד' ביחס אלינו, תופעה המכונה בשם ליבראציית הירח.<br />תופעת ליבראציית הירח, נובעת בעיקר מאינטראקציה כבידתית עם <a href="solar-system-planets" target="_self">גופים במערכת השמש</a>, צורת מסלולו ושינוי מהירותו היחסית, בעת הקפתו את כדור הארץ.<br /><br />בסרטון הרצף-זמן מטה, ניתן להבחין בתופעת הליברציה של הירח ביתר שאת.<br />התמונות צולמו ע"י תלמידים, באמצעות <a href="internet-remote-automatic-telescope-israel-middle/control-remote-telescope-middle-east-israel-web.html" target="_self">טלסקופ האינטרנט</a></p> ליקוי ירח - ליקוי לבנה 27.07.2018 | שידור ישיר מהטלסקופ 2010-11-01T00:00:00+02:00 2010-11-01T00:00:00+02:00 http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/lunar-eclipse-moon-live-israel-telescope-web-cast.html <p>&nbsp;</p> <table style="width: 619px; height: 230px; background-color: #ccffcc;" dir="rtl" align="center"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="font-size: 12pt; color: #333333;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>מידע בנוגע לליקוי הירח (ליקוי לבנה) , שנת 2018, 27 יולי</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt;"><strong>ליקוי הלבנה יחל בשעה 20:14, שיא הליקוי 23:21, סוף הליקוי 02:28</strong></span>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; color: #800000;"><strong><a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=484:july-27-28-2018-total-lunar-eclipse-live-webcast&amp;catid=92&amp;Itemid=3289">שידור ישיר של ליקוי הירח 2018</a> באתר מצפה הכוכבים ברקת. לצפייה - כנסו לאתר המצפה בעת המאורע.</strong></span></p> </td> <td> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><a href="http://www.bareket-astro.com/en"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #800000;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #800000;"><img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/live_webcasts/live_webcast_heb.png" alt="live webcast heb" width="196" height="160" /></span></span></span></span></a></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 14pt;">מצפה הכוכבים ברקת חבר עם נאס"א (<strong style="font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.nasa.gov/multimedia/nasatv" style="color: #23527c; outline: 0px;">NASA</a></span></strong>) לשידור ליקוי הירח מישראל. </span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 14pt;">הצטרפו אלינו לשידור החי באתר ברקת או באתר סוכנות החלל האמריקנית.</span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">השידור הסתיים, תודה על הצפייה.</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">חומרים מהשידור הישיר:</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><img src="http://www.bareket-astro.com/images/gallery/moon/eclipse2018_nasa.jpg" alt="eclipse2018 nasa" width="633" height="357" /></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><iframe src="http://www.bareket-astro.com///www.youtube.com/embed/ojrTAGblMEQ?rel=0&amp;autoplay=1&amp;loop=1&amp;playlist=ojrTAGblMEQ&amp;wmode=opaque" frameborder="0" width="635" height="525" allowfullscreen="true"></iframe></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<strong><iframe src="http://www.bareket-astro.com///www.youtube.com/embed/wwMDvPCGeE0?rel=0&amp;wmode=opaque" frameborder="0" width="640" height="527" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></strong></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.telescope-shop.com/" title="חנות טלסקופים וציוד אסטרונומי"><img src="http://www.bareket-astro.com/images/modules/vm-link.jpg" alt="vm link" /></a></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/live_webcasts/eclipse_bareket.png" alt="eclipse bareket" width="640" height="506" />&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 18pt;">&nbsp;<span class="h3" style="color: #808080;">על אודות ליקוי הירח 2018</span><strong><span class="h3"></span> &nbsp;</strong></span></h1> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong>&nbsp; &nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=357:lunar-eclipse-time-sequence&amp;catid=18&amp;Itemid=3140">תחילת הליקוי</a></strong> - כניסה לפנאומברה : 20.14&nbsp;<br /><strong>&nbsp; &nbsp;התחלת הכניסה לצל המלא</strong> - כניסה לאובמרה : 21.24</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong>&nbsp; &nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=357:lunar-eclipse-time-sequence&amp;catid=18&amp;Itemid=3140">תחילת ליקוי מלא</a></strong> : בשעה 22.30</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong>&nbsp; &nbsp;שיא הליקוי</strong> : בשעה 23.21</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp; &nbsp;"<strong>נסיגת הצל</strong>" - יציאה אומברה : 01.19</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp; &nbsp;<strong><a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=357:lunar-eclipse-time-sequence&amp;catid=18&amp;Itemid=3140">סוף הליקוי</a>:</strong>&nbsp;02.28</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #993300;"><span style="color: #000000;">סרט הארכיון V.O.D</span><strong>&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com//en">מהשידור הישיר של ליקוי הלבנה</a>&nbsp;</strong><span style="color: #000000;">2011:</span><strong><strong><br /></strong><span style="font-weight: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; color: #000000; float: none; orphans: 2; widows: 2;"><span style="text-align: center;">&nbsp;{youtube width="640" height="480"}FgNh-eAkLrs {/youtube}</span><br />סרט :&nbsp;ליקוי הלבנה מהשידור הישיר&nbsp;שערך מצפה הכוכבים ברקת<br /></span></strong></span></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><br />&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #993300;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br /><br /><br /></span><span style="color: #000000; font-size: 14pt;">מהו ליקוי לבנה? </span></strong></span></h1> <div dir="rtl">&nbsp; <p dir="rtl" align="center"><strong><span style="color: #333333;">וַיַּעַשׂ אֱלֹקים, אֶת-שְׁנֵי הַמְּאֹרֹת הַגְּדֹלִים: אֶת-הַמָּאוֹר הַגָּדֹל, לְמֶמְשֶׁלֶת הַיּוֹם, וְאֶת-הַמָּאוֹר הַקָּטֹן לְמֶמְשֶׁלֶת הַלַּיְלָה... (בראשית א טז)</span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><img style="border: thick solid #efefef;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/lunar_eclipse_3.jpg" alt="lunar_eclipse_3" width="794" height="635" />&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16px;">- &nbsp;</span><a href="http://www.bareket-astro.com/astrophotography-gallery" target="_self" style="background-color: #e4e4e4; font-size: 16px;">כיצד נראה ליקוי ירח? צפו בשלבי הליקוי בתמונות</a></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">-&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=245:lunar-eclipse-moon-live-israel-telescope-web-cast&amp;catid=18&amp;Itemid=3140#experiments">ניסויים ופעילויות בנושא ליקוי הירח</a></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span>לעיתים נראה הירח (גם אם לזמן קצר) כמו עוטה תחפושת מקורית משלו. הירח משנה את מופעו, כמעט ונעלם מעיננו ואפילו משנה את צבעו הנראה לאדום בוהק.&nbsp;</span>תופעה זו מכונה בשם "<a href="http://www.bareket-astro.com/solar_system/lunar_eclipse_presentation/full_lunar_eclipse_presentation.html" target="_blank">ליקוי לבנה מלא</a>".&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: center;" dir="rtl">זוהי תופעה מדהימה בה כדור הארץ עובר בדיוק בקו הראייה בין השמש לבין הירח. <br />כדור הארץ מסתיר את אור השמש&nbsp;ויוצר קונוס של צל אשר נופל גם על פני הירח. כך נוצר הרושם כי הוא&nbsp;מסתיר את הירח כולו.<br />אותו ירח נצחי ויציב, משנה את מראהו אל מול עיננו בעוד ממשיך את תנועתו בשמיים.</p> <p dir="rtl"><br /><br /></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>ליקוי ירח מתרחש כאשר&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/earth-moon-sun" target="_blank">הירח, כדור-הארץ והשמש&nbsp;</a>נמצאים על אותו קו&nbsp;גיאומטרי.&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>במצב זה כדור הארץ מטיל את צילו על הירח וגורם לליקוי.&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><a href="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/lunar_eclipse_scheme.jpg" target="_blank"><img src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/lunar_eclipse_scheme.jpg" alt="lunar_eclipse_scheme" width="751" height="349" /></a><br /><a href="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/lunar_eclipse_scheme.jpg" target="_blank">איור: סכימה המראה את אופן ליקוי הירח&nbsp;</a>; כדור הארץ עובר בקו גיאומטרי בין השמש והירח.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <h1 style="text-align: right;" dir="rtl">ליקוי ירח מלא וחלקי</h1> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><br />בליקוי&nbsp;ירח / ליקוי לבנה מלא &nbsp;&ndash; צל כדור הארץ הירח יכסה 100% מפני הירח הפונים אלינו&nbsp;ולכן נקרא ליקוי לבנה מלא.<br />ישנם מצבים בהם הצל מכסה רק חלק מפני הירח הפונים אלינו, תופעה זו מכונה בשם&nbsp;ליקוי לבנה/ ירח חלקי.<br /><br /></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">- צפו&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/solar_system/partial_lunar_eclipse_presentation/partial_lunar_eclipse_presentation.html" target="_blank">באנימציה ומצגת של ליקוי ירח (ליקוי לבנה)&nbsp;<strong>חלקי</strong></a></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">- צפו&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/solar_system/lunar_eclipse_presentation/full_lunar_eclipse_presentation.html" target="_blank">באנימציה ומצגת של ליקוי ירח (ליקוי לבנה)<strong>&nbsp;מלא</strong></a></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="text-align: right;">בליקוי הירח ניתן לצפות גם בעין בלתי מצויידת, אולם ניתן יהיה להבחין בפרטים רבים על פני הירח&nbsp;</span><a href="http://www.telescope-shop.com/" target="_self" style="text-align: right;">באמצעות טלסקופ</a><span style="text-align: right;">.</span><br style="text-align: right;" /><span style="text-align: right;">תוך כדי המאורע ניתן לערוך&nbsp;</span><a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=245:lunar-eclipse-moon-live-israel-telescope-web-cast&amp;catid=18&amp;Itemid=47#experiments" target="_self" style="text-align: right;">ניסויים מרתקים באסטרונומיה</a><span style="text-align: right;">&nbsp;בנושא ליקוי הירח, ראו קישורים בחלקו התחתון של המאמר.</span></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <h1 class="h3" style="text-align: right;" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;שיא הליקוי</span></strong></h1> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">ניתן להניח שהירח אמור להיות מואפל לחלוטין במהלך הליקוי המלא, אך בגלל שבירת אור שמש באטמוספרה של כדה"א : מואר הירח באור קלוש בגוון כתום-אדום.&nbsp;<br />הצבע השולט הוא אדום מאחר ועיקר הקרינה שעוברת דרך האטמוספרה של כדור הארץ,&nbsp;וממשיכה לירח היא ארוכת-גל.</p> <p dir="rtl">רוב הקרינה באורכי-גל קצרים יותר (הכוללת צבעים כגון ירוק, כחול וסגול)&nbsp;נבלעת או מפוזרת ע"י האטמוספרה.&nbsp;</p> <p dir="rtl">באמצעות&nbsp;<a href="http://www.telescope-shop.com/">משקפת או טלסקופ</a>&nbsp;ניתן להבחין ביתר קלות בשינויי התאורה (<a href="http://www.bareket-astro.com/telescopes-data-processing-ccd-imaging/ccd-imaging-processing-techniques-photometry.html" target="_blank">שטף האור&nbsp;</a>המוחזר לכדור הארץ) על פני הירח, עם התקדמותו אל&nbsp;עבר מרכז הצל המלא של כדור-הארץ.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="text-align: right;">הצעה לניסוי לבית ולכיתה -&nbsp;</span><a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/lunar-eclipse-red-color-moon.html" target="_self" style="text-align: right;">מדוע צבע הירח משתנה לאדום בליקוי ירח?</a></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><a href="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/lunar_eclipse_2.jpg" target="_blank" style="text-align: center;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/lunar_eclipse_2.jpg" alt="lunar_eclipse_2" width="554" height="554" /></a><span style="text-align: center;">בתמונה:&nbsp;</span><a href="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/lunar_eclipse_2.jpg" target="_blank" style="text-align: center;">שלבי ליקוי הירח</a><span style="text-align: center;">, ניתן לראות את הצל של כדור הארץ מכסה את פניו של הירח.</span><br style="text-align: center;" /><span style="text-align: center;">צילום : מצפה הכוכבים ברקת במכבים.</span>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><br /><br />לעיתם הירח הלוקה זורח או שוקע תוך כדי הליקוי, לדוגמה: בליקוי&nbsp;הירח אשר התרחש בתאריך&nbsp;21.02.2008&nbsp;הזדמן מחזה מרהיב לצופים מישראל. הירח הלוקה שקע בשעה 06:18 לפנות בוקר (לצופה מירושלים).<br />ניתן היה לצפות בירח הלוקה בכיוון מערב, תוך כדי שקיעתו, ובזריחת השמש מאידך במזרח ! ראו תמונה.<br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.bareket-astro.com/images/stories/Planets/luner_eclipse_2008.jpg" alt="luner_eclipse_2008" width="501" height="333" />באיור :שקיעת הירח הלוקה בליקוי הירח של שנת 2008 כפי שנצפה מישראל. הירח שקע בשעה 06:18 לערך, לצופה מאזור ירושלים&nbsp;<br /><a href="http://www.bareket-astro.com/astronomical-news/lunar-eclipse-10122011.html" target="_self">בליקוי הלבנה שהתרחש בתאריך 10.12.2011</a> הירח זרח בשיא הליקוי, תוך כדי שקיעתה של השמש</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #000000;">ליקוי ירח הינו מאורע מיוחד ומרשים מאוד, ומספק הזדמנות מצוינת ונדירה לנסות ולהגביר את מודעות הקהל <a href="http://www.bareket-astro.com/astronet" target="_blank">למדע האסטרונומיה</a> ולעולם הסובב אותנו.&nbsp;</span></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <h1 dir="rtl"><strong><br /></strong><strong><a name="experiments"></a><br /><br /></strong><span style="color: #993300;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 14pt;"></span><span style="font-size: 14pt;">ניסויים&nbsp;בנושא&nbsp;ליקוי ירח</span></span></strong></span></h1> <p dir="rtl"><span style="color: #993300;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 14pt;"></span></span><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></strong></span><span style="color: #993300;">1. <a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/earths-shadow-during-lunar-eclipse.html" target="_blank">חישוב מהירות תנועת צל כדור הארץ בחלל</a><br />2. <a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/moon-diameter-measuring-size-of-the-moon-geometry.html" target="_blank">מדידת קוטרו המקורב של הירח - באמצעות הידיים וסרגל<br /></a>3. <a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/lunar-eclipse-movie-time-sequence-how-to.html" target="_blank">יצירת סרט של ליקוי הירח<br /></a>4. <a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/measuring-the-distance-to-the-moon-lunar-eclipse.html">חישוב המרחק לירח - בליקוי ירח<br /></a>5. <a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/measuring-lunar-diameter-during-lunar-eclipse.html">מדידת קוטר הירח - באמצעות תמונות משידור ליקוי הירח<br /></a>6. <span style="color: #000000;">ניסוי:</span>&nbsp;<a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/lunar-eclipse-red-color-moon.html">מדוע משנה הירח את צבעו הנראה לאדום במהלך ליקוי ירח ?<br /></a>7. <span style="color: #000000;">הכירו את קבוצות הכוכבים הניתנות לצפייה בעת המאורע &nbsp;-</span><a href="http://www.bareket-astro.com/planisphere-star-map-classroom-activity/planisphere-classroom-cut-and-paste-activity.html" target="_blank"> בנו מפת כוכבים מסתובבת (פלניספרה)</a><br /><a href="http://www.bareket-astro.com/planisphere-star-map-classroom-activity/planisphere-classroom-cut-and-paste-activity.html" target="_blank"><br /></a></span></p> <h1 dir="rtl"><span style="color: #993300;"><br /><br /><span style="color: #993300;"><span style="color: #000000; font-size: 14pt;"><strong>עזרים, מצגות והרחבה</strong><br /></span></span></span></h1> <p dir="rtl"><span style="color: #993300;"><span style="color: #993300;"><br /></span>א. <a href="http://www.bareket-astro.com/solar_system/lunar_eclipse_presentation/full_lunar_eclipse_presentation.html" target="_blank">מצגת להורדה - ליקוי לבנה</a><br />ב. <a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/moon-libration.html" target="_blank">ליבראצית הירח</a><br />ג. <a href="http://www.bareket-astro.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=31:moon-travel-through-big-telescope-israel&amp;catid=18&amp;Itemid=2458" target="_blank">סיור&nbsp;בין תוואי השטח של&nbsp;הירח<br /></a>ד. <a href="http://www.bareket-astro.com/planet-earth-moon-sun-star/solar-eclipse-observing-the-sun.html" target="_blank">ליקוי שמש - ליקוי חמה<br /></a>ה. <a href="http://www.bareket-astro.com/solar-system/our-own-sun-solar-system.html">שמש - ניסויים ופעילויות</a></span></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <table style="width: 619px; height: 230px; background-color: #ccffcc;" dir="rtl" align="center"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span style="font-size: 12pt; color: #333333;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>מידע בנוגע לליקוי הירח (ליקוי לבנה) , שנת 2018, 27 יולי</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt;"><strong>ליקוי הלבנה יחל בשעה 20:14, שיא הליקוי 23:21, סוף הליקוי 02:28</strong></span>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 12pt; color: #800000;"><strong><a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=484:july-27-28-2018-total-lunar-eclipse-live-webcast&amp;catid=92&amp;Itemid=3289">שידור ישיר של ליקוי הירח 2018</a> באתר מצפה הכוכבים ברקת. לצפייה - כנסו לאתר המצפה בעת המאורע.</strong></span></p> </td> <td> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><a href="en"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #800000;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #800000;"><img src="images/stories/live_webcasts/live_webcast_heb.png" alt="live webcast heb" width="196" height="160" /></span></span></span></span></a></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 14pt;">מצפה הכוכבים ברקת חבר עם נאס"א (<strong style="font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.nasa.gov/multimedia/nasatv" style="color: #23527c; outline: 0px;">NASA</a></span></strong>) לשידור ליקוי הירח מישראל. </span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 14pt;">הצטרפו אלינו לשידור החי באתר ברקת או באתר סוכנות החלל האמריקנית.</span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">השידור הסתיים, תודה על הצפייה.</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">חומרים מהשידור הישיר:</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><img src="images/gallery/moon/eclipse2018_nasa.jpg" alt="eclipse2018 nasa" width="633" height="357" /></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><iframe src="//www.youtube.com/embed/ojrTAGblMEQ?rel=0&amp;autoplay=1&amp;loop=1&amp;playlist=ojrTAGblMEQ&amp;wmode=opaque" frameborder="0" width="635" height="525" allowfullscreen="true"></iframe></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<strong><iframe src="//www.youtube.com/embed/wwMDvPCGeE0?rel=0&amp;wmode=opaque" frameborder="0" width="640" height="527" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></strong></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.telescope-shop.com/" title="חנות טלסקופים וציוד אסטרונומי"><img src="images/modules/vm-link.jpg" alt="vm link" /></a></p> <p style="text-align: center;"><img src="images/stories/live_webcasts/eclipse_bareket.png" alt="eclipse bareket" width="640" height="506" />&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="ltr">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 18pt;">&nbsp;<span class="h3" style="color: #808080;">על אודות ליקוי הירח 2018</span><strong><span class="h3"></span> &nbsp;</strong></span></h1> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong>&nbsp; &nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=357:lunar-eclipse-time-sequence&amp;catid=18&amp;Itemid=3140">תחילת הליקוי</a></strong> - כניסה לפנאומברה : 20.14&nbsp;<br /><strong>&nbsp; &nbsp;התחלת הכניסה לצל המלא</strong> - כניסה לאובמרה : 21.24</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong>&nbsp; &nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=357:lunar-eclipse-time-sequence&amp;catid=18&amp;Itemid=3140">תחילת ליקוי מלא</a></strong> : בשעה 22.30</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong>&nbsp; &nbsp;שיא הליקוי</strong> : בשעה 23.21</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp; &nbsp;"<strong>נסיגת הצל</strong>" - יציאה אומברה : 01.19</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp; &nbsp;<strong><a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=357:lunar-eclipse-time-sequence&amp;catid=18&amp;Itemid=3140">סוף הליקוי</a>:</strong>&nbsp;02.28</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #993300;"><span style="color: #000000;">סרט הארכיון V.O.D</span><strong>&nbsp;<a href="/en">מהשידור הישיר של ליקוי הלבנה</a>&nbsp;</strong><span style="color: #000000;">2011:</span><strong><strong><br /></strong><span style="font-weight: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left; color: #000000; float: none; orphans: 2; widows: 2;"><span style="text-align: center;">&nbsp;{youtube width="640" height="480"}FgNh-eAkLrs {/youtube}</span><br />סרט :&nbsp;ליקוי הלבנה מהשידור הישיר&nbsp;שערך מצפה הכוכבים ברקת<br /></span></strong></span></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><br />&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #993300;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br /><br /><br /></span><span style="color: #000000; font-size: 14pt;">מהו ליקוי לבנה? </span></strong></span></h1> <div dir="rtl">&nbsp; <p dir="rtl" align="center"><strong><span style="color: #333333;">וַיַּעַשׂ אֱלֹקים, אֶת-שְׁנֵי הַמְּאֹרֹת הַגְּדֹלִים: אֶת-הַמָּאוֹר הַגָּדֹל, לְמֶמְשֶׁלֶת הַיּוֹם, וְאֶת-הַמָּאוֹר הַקָּטֹן לְמֶמְשֶׁלֶת הַלַּיְלָה... (בראשית א טז)</span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><img style="border: thick solid #efefef;" src="images/stories/Planets/lunar_eclipse_3.jpg" alt="lunar_eclipse_3" width="794" height="635" />&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16px;">- &nbsp;</span><a href="astrophotography-gallery" target="_self" style="background-color: #e4e4e4; font-size: 16px;">כיצד נראה ליקוי ירח? צפו בשלבי הליקוי בתמונות</a></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">-&nbsp;<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=245:lunar-eclipse-moon-live-israel-telescope-web-cast&amp;catid=18&amp;Itemid=3140#experiments">ניסויים ופעילויות בנושא ליקוי הירח</a></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span>לעיתים נראה הירח (גם אם לזמן קצר) כמו עוטה תחפושת מקורית משלו. הירח משנה את מופעו, כמעט ונעלם מעיננו ואפילו משנה את צבעו הנראה לאדום בוהק.&nbsp;</span>תופעה זו מכונה בשם "<a href="solar_system/lunar_eclipse_presentation/full_lunar_eclipse_presentation.html" target="_blank">ליקוי לבנה מלא</a>".&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: center;" dir="rtl">זוהי תופעה מדהימה בה כדור הארץ עובר בדיוק בקו הראייה בין השמש לבין הירח. <br />כדור הארץ מסתיר את אור השמש&nbsp;ויוצר קונוס של צל אשר נופל גם על פני הירח. כך נוצר הרושם כי הוא&nbsp;מסתיר את הירח כולו.<br />אותו ירח נצחי ויציב, משנה את מראהו אל מול עיננו בעוד ממשיך את תנועתו בשמיים.</p> <p dir="rtl"><br /><br /></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>ליקוי ירח מתרחש כאשר&nbsp;<a href="earth-moon-sun" target="_blank">הירח, כדור-הארץ והשמש&nbsp;</a>נמצאים על אותו קו&nbsp;גיאומטרי.&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>במצב זה כדור הארץ מטיל את צילו על הירח וגורם לליקוי.&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><a href="images/stories/Planets/lunar_eclipse_scheme.jpg" target="_blank"><img src="images/stories/Planets/lunar_eclipse_scheme.jpg" alt="lunar_eclipse_scheme" width="751" height="349" /></a><br /><a href="images/stories/Planets/lunar_eclipse_scheme.jpg" target="_blank">איור: סכימה המראה את אופן ליקוי הירח&nbsp;</a>; כדור הארץ עובר בקו גיאומטרי בין השמש והירח.</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <h1 style="text-align: right;" dir="rtl">ליקוי ירח מלא וחלקי</h1> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><br />בליקוי&nbsp;ירח / ליקוי לבנה מלא &nbsp;&ndash; צל כדור הארץ הירח יכסה 100% מפני הירח הפונים אלינו&nbsp;ולכן נקרא ליקוי לבנה מלא.<br />ישנם מצבים בהם הצל מכסה רק חלק מפני הירח הפונים אלינו, תופעה זו מכונה בשם&nbsp;ליקוי לבנה/ ירח חלקי.<br /><br /></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">- צפו&nbsp;<a href="solar_system/partial_lunar_eclipse_presentation/partial_lunar_eclipse_presentation.html" target="_blank">באנימציה ומצגת של ליקוי ירח (ליקוי לבנה)&nbsp;<strong>חלקי</strong></a></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">- צפו&nbsp;<a href="solar_system/lunar_eclipse_presentation/full_lunar_eclipse_presentation.html" target="_blank">באנימציה ומצגת של ליקוי ירח (ליקוי לבנה)<strong>&nbsp;מלא</strong></a></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="text-align: right;">בליקוי הירח ניתן לצפות גם בעין בלתי מצויידת, אולם ניתן יהיה להבחין בפרטים רבים על פני הירח&nbsp;</span><a href="http://www.telescope-shop.com/" target="_self" style="text-align: right;">באמצעות טלסקופ</a><span style="text-align: right;">.</span><br style="text-align: right;" /><span style="text-align: right;">תוך כדי המאורע ניתן לערוך&nbsp;</span><a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=245:lunar-eclipse-moon-live-israel-telescope-web-cast&amp;catid=18&amp;Itemid=47#experiments" target="_self" style="text-align: right;">ניסויים מרתקים באסטרונומיה</a><span style="text-align: right;">&nbsp;בנושא ליקוי הירח, ראו קישורים בחלקו התחתון של המאמר.</span></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p> <h1 class="h3" style="text-align: right;" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;שיא הליקוי</span></strong></h1> <p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" dir="rtl">ניתן להניח שהירח אמור להיות מואפל לחלוטין במהלך הליקוי המלא, אך בגלל שבירת אור שמש באטמוספרה של כדה"א : מואר הירח באור קלוש בגוון כתום-אדום.&nbsp;<br />הצבע השולט הוא אדום מאחר ועיקר הקרינה שעוברת דרך האטמוספרה של כדור הארץ,&nbsp;וממשיכה לירח היא ארוכת-גל.</p> <p dir="rtl">רוב הקרינה באורכי-גל קצרים יותר (הכוללת צבעים כגון ירוק, כחול וסגול)&nbsp;נבלעת או מפוזרת ע"י האטמוספרה.&nbsp;</p> <p dir="rtl">באמצעות&nbsp;<a href="http://www.telescope-shop.com/">משקפת או טלסקופ</a>&nbsp;ניתן להבחין ביתר קלות בשינויי התאורה (<a href="telescopes-data-processing-ccd-imaging/ccd-imaging-processing-techniques-photometry.html" target="_blank">שטף האור&nbsp;</a>המוחזר לכדור הארץ) על פני הירח, עם התקדמותו אל&nbsp;עבר מרכז הצל המלא של כדור-הארץ.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="text-align: right;">הצעה לניסוי לבית ולכיתה -&nbsp;</span><a href="planet-earth-moon-sun-star/lunar-eclipse-red-color-moon.html" target="_self" style="text-align: right;">מדוע צבע הירח משתנה לאדום בליקוי ירח?</a></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><a href="images/stories/Planets/lunar_eclipse_2.jpg" target="_blank" style="text-align: center;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/Planets/lunar_eclipse_2.jpg" alt="lunar_eclipse_2" width="554" height="554" /></a><span style="text-align: center;">בתמונה:&nbsp;</span><a href="images/stories/Planets/lunar_eclipse_2.jpg" target="_blank" style="text-align: center;">שלבי ליקוי הירח</a><span style="text-align: center;">, ניתן לראות את הצל של כדור הארץ מכסה את פניו של הירח.</span><br style="text-align: center;" /><span style="text-align: center;">צילום : מצפה הכוכבים ברקת במכבים.</span>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><br /><br />לעיתם הירח הלוקה זורח או שוקע תוך כדי הליקוי, לדוגמה: בליקוי&nbsp;הירח אשר התרחש בתאריך&nbsp;21.02.2008&nbsp;הזדמן מחזה מרהיב לצופים מישראל. הירח הלוקה שקע בשעה 06:18 לפנות בוקר (לצופה מירושלים).<br />ניתן היה לצפות בירח הלוקה בכיוון מערב, תוך כדי שקיעתו, ובזריחת השמש מאידך במזרח ! ראו תמונה.<br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/stories/Planets/luner_eclipse_2008.jpg" alt="luner_eclipse_2008" width="501" height="333" />באיור :שקיעת הירח הלוקה בליקוי הירח של שנת 2008 כפי שנצפה מישראל. הירח שקע בשעה 06:18 לערך, לצופה מאזור ירושלים&nbsp;<br /><a href="astronomical-news/lunar-eclipse-10122011.html" target="_self">בליקוי הלבנה שהתרחש בתאריך 10.12.2011</a> הירח זרח בשיא הליקוי, תוך כדי שקיעתה של השמש</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #000000;">ליקוי ירח הינו מאורע מיוחד ומרשים מאוד, ומספק הזדמנות מצוינת ונדירה לנסות ולהגביר את מודעות הקהל <a href="astronet" target="_blank">למדע האסטרונומיה</a> ולעולם הסובב אותנו.&nbsp;</span></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <h1 dir="rtl"><strong><br /></strong><strong><a name="experiments"></a><br /><br /></strong><span style="color: #993300;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 14pt;"></span><span style="font-size: 14pt;">ניסויים&nbsp;בנושא&nbsp;ליקוי ירח</span></span></strong></span></h1> <p dir="rtl"><span style="color: #993300;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 14pt;"></span></span><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></strong></span><span style="color: #993300;">1. <a href="planet-earth-moon-sun-star/earths-shadow-during-lunar-eclipse.html" target="_blank">חישוב מהירות תנועת צל כדור הארץ בחלל</a><br />2. <a href="planet-earth-moon-sun-star/moon-diameter-measuring-size-of-the-moon-geometry.html" target="_blank">מדידת קוטרו המקורב של הירח - באמצעות הידיים וסרגל<br /></a>3. <a href="planet-earth-moon-sun-star/lunar-eclipse-movie-time-sequence-how-to.html" target="_blank">יצירת סרט של ליקוי הירח<br /></a>4. <a href="planet-earth-moon-sun-star/measuring-the-distance-to-the-moon-lunar-eclipse.html">חישוב המרחק לירח - בליקוי ירח<br /></a>5. <a href="planet-earth-moon-sun-star/measuring-lunar-diameter-during-lunar-eclipse.html">מדידת קוטר הירח - באמצעות תמונות משידור ליקוי הירח<br /></a>6. <span style="color: #000000;">ניסוי:</span>&nbsp;<a href="planet-earth-moon-sun-star/lunar-eclipse-red-color-moon.html">מדוע משנה הירח את צבעו הנראה לאדום במהלך ליקוי ירח ?<br /></a>7. <span style="color: #000000;">הכירו את קבוצות הכוכבים הניתנות לצפייה בעת המאורע &nbsp;-</span><a href="planisphere-star-map-classroom-activity/planisphere-classroom-cut-and-paste-activity.html" target="_blank"> בנו מפת כוכבים מסתובבת (פלניספרה)</a><br /><a href="planisphere-star-map-classroom-activity/planisphere-classroom-cut-and-paste-activity.html" target="_blank"><br /></a></span></p> <h1 dir="rtl"><span style="color: #993300;"><br /><br /><span style="color: #993300;"><span style="color: #000000; font-size: 14pt;"><strong>עזרים, מצגות והרחבה</strong><br /></span></span></span></h1> <p dir="rtl"><span style="color: #993300;"><span style="color: #993300;"><br /></span>א. <a href="solar_system/lunar_eclipse_presentation/full_lunar_eclipse_presentation.html" target="_blank">מצגת להורדה - ליקוי לבנה</a><br />ב. <a href="planet-earth-moon-sun-star/moon-libration.html" target="_blank">ליבראצית הירח</a><br />ג. <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=31:moon-travel-through-big-telescope-israel&amp;catid=18&amp;Itemid=2458" target="_blank">סיור&nbsp;בין תוואי השטח של&nbsp;הירח<br /></a>ד. <a href="planet-earth-moon-sun-star/solar-eclipse-observing-the-sun.html" target="_blank">ליקוי שמש - ליקוי חמה<br /></a>ה. <a href="solar-system/our-own-sun-solar-system.html">שמש - ניסויים ופעילויות</a></span></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong></p>