חריה ןועש

דועו... שמשה תכרעמו חריה אשונב רועיש יכרעמו תוגצמ ,תויוליעפ | תיבה ףדל ןאכ ץחל - םיבכמב תקרב םיבכוכה הפצמ