םיבכמב תקרב םיבכוכה הפצמ
! 2009 ןילול טיבשה - דחוימ רודיש
Bareket observatory - Israel ; Comet Lulin web cast 2009
25th of February 2009, from 22:00 UTC to 02:30 UTC | ראורבפב 25-26 המחה תחירז דעו 24:00 העשהמ לחה ישימחל יעיבר ןיבש הלילב
Past web casts םימדוק םירודיש

טנרטניאה פוקסלט ידי לע םלוצש ,רישיה רודישה לש ןויכראה טרסל הטמ ץחל
Press on the movie to see the movie archive from the web cast


Comet Lulin 2009 !

Lulin's outburst ! רישיה רודישה ידכ ךות פוקסלטה תועצמאב הטלקנ - טיבשהמ ףעוהש רמוח לש תוצרפתה20.03.2009 ה לילב טנרטניאה פוקסלט י"ע םלוצ - םימשב ןילול טיבשה תעונת : ןוטרסבHome page תקרב הפצמ לש תיבה ףדל


.לארשי ימשב הייפצל ןתינ ןילול טיבשה LULIN COMET

.שמשה חור תעפשהב וירוחאמ ךרתשמה םסרופמה בנזה תרוצ תרצונ שמשה לא םיברקתמ םיטיבשה רשאכ
.םייטפילא םילולסמב שמשה ביבס םיענ רשא קבאו םימו ינצמח וד ןמחפ לש תבורעת -חרק םייושעה םימש ימרג םנה םיטיבשה

.טנרטניאה פוקסלט תועצמאב םיבכוכה הפצמב וחקלנ טיבשה תונומת

.טנרטניאה תשר תועצמאב םלועב םוקמ לכמ וילע טולשל ןתינו תיטובור הבוצח יבג לע בשוי פוקסלטה

טנרטניאה פוקסלט
.לבת תוצרא לכמ םירקוחו םידימלת שמשמ

.הפצמה רתאב אוצמל ןתינ המגדה יטרס ללוכ ,טנרטניאה פוקסלט לע םיפסונ םיטרפ