םיבכמב תקרב םיבכוכה הפצמ
! 2006 שמשה יוקילמ - דחוימ רודיש
Bareket observatory - Israel ; Live Solar eclipse 2006
CAST-TV םע ףותישב


Home page תקרב הפצמ לש תיבה ףדל